ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE
 • 3 ก.ค. 2560 8:30 น.7 ก.ค. 2560 17:30 น.
 • นักศึกษาปริญญาตรี รหัส 10,11,12,13,14,15
 • 3 ก.ค. 2560 8:30 น.6 ก.ค. 2560 17:30 น.
 • Student ID. No. 14
 • 4 ก.ค. 2560 8:30 น.4 ก.ค. 2560 17:30 น.
 • Student ID. No. 15
 • 5 ก.ค. 2560 8:30 น.5 ก.ค. 2560 17:30 น.
 • Student ID. No. 16
 • 6 ก.ค. 2560 8:30 น.6 ก.ค. 2560 17:30 น.
 • เพิ่ม/ถอนวิชาเรียน(ภายหลังการลงทะเบียนออนไลน์ เฉพาะนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป)
 • 11 ก.ค. 2560 8:30 น.11 ก.ค. 2560 17:30 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้า
 • 27 ก.ค. 2560 8:30 น.27 ก.ค. 2560 17:30 น.
 • วันเปิดเรียน
 • 15 ส.ค. 2560 8:30 น.15 ส.ค. 2560 17:30 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืน (คืน14(60%))15 ส.ค. 2560 8:30 น.28 ส.ค. 2560 17:30 น.
 • วันสุดท้ายการลาพักการศึกษาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืน 50%
 • 28 ส.ค. 2560 8:30 น.28 ส.ค. 2560 17:30 น.
    -  ช่วงการลดรายวิชา (คืน30( 50%) ติดw29 ส.ค. 2560 8:30 น.11 ก.ย. 2560 17:30 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W ) /เปลี่ยนสถานะวิชา(ครั้งสุดท้าย)12 ก.ย. 2560 8:30 น.24 พ.ย. 2560 17:30 น.
 • วันรอจำหน่ายชื่อนักศึกษาไม่มาลงทะเบียน
 • 1 ก.ย. 2560 8:30 น.1 ก.ย. 2560 17:30 น.
 • วันจำหน่ายชื่อนักศึกษาไม่มาลงทะเบียน
 • 15 ก.ย. 2560 8:30 น.15 ก.ย. 2560 17:30 น.
 • ช่วงวันสอบกลางภาค
 • 3 ต.ค. 2560 8:30 น.8 ต.ค. 2560 17:30 น.
 • วันย้ายคณะ/สาขา
 • 19 ต.ค. 2560 8:30 น.20 ต.ค. 2560 17:30 น.
 • ประกาศผลการย้ายคณะ/สาขา
 • 17 พ.ย. 2560 8:30 น.17 พ.ย. 2560 17:30 น.
 • วันสอบไล่ปลายภาค
 • 4 ธ.ค. 2560 8:30 น.17 ธ.ค. 2560 17:30 น.
 • วันปิดภาคเรียน
 • 18 ธ.ค. 2560 8:30 น.18 ธ.ค. 2560 17:30 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 17 ธ.ค. 2560 1:00 น.5 ม.ค. 2561 0:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
          Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ