ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.ประกาศ เรื่อง การขอรับหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 3/2557 และปรับพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2558

เรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา, ทุกชั้นปี

ให้นักศึกษาที่ชำระค่าหนังสือเรียนแล้วนำใบเสร็จรับเงินมาขอรับหนังสือได้ที่ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2419 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้

ช่วงที่ 1 : นักศึกษาเก่าที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2557 ให้รับหนังสือ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558

ช่วงที่ 2 : นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 15 ให้รับเฉพาะหนังสือคณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 – วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 (ส่วนวิชาอื่นๆ จะแจกให้วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558)

หากไม่ได้รับตามกำหนดการที่แจ้งไว้ ให้ไปรับได้ร้านขายของ DS Shop อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 105 หลังจากวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

ขั้นตอนของการแจกหนังสือตำราเรียน
1.นักศึกษานำ"ใบเสร็จรับเงิน"มาเพื่อตรวจสอบรายการหนังสือ
2.รับ"ใบขอรับหนังสือ"ที่ทางสำนักบัญชีฯ จัดเตรียมไว้ให้ที่หน้าห้อง 2419
3.กรอก"รหัสประจำตัว, ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และจำนวนหนังสือ" ในใบขอรับหนังสือ ซึ่งรายการหนังสือที่ขอรับจะอยู่บนใบเสร็จรับเงิน
4.นำใบขอรับหนังสือไปยื่นที่ห้อง 2419 เพื่อขอรับหนังสือ
5.ให้นักศึกษาตรวจสอบว่ารับหนังสือไปกี่เล่ม แล้วเซ็นต์ชื่อรับหนังสือ และทางสำนักบัญชีฯ จะเก็บใบขอรับหนังสือไว้เพื่อตรวจสอบ
6.กรณีหนังสือ "ขาดหรือเกิน" ให้นักศึกษาติดต่อกับเจ้าหน้าที่บัญชีโดยทันที
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   6 พฤษภาคม 2558
 2.การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนและการบริการ

วิทยาลัยดุสิตธานีกำลังทำการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนและการบริการ ด้วยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ การสำรวจนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความเห็นต่อการเรียนในหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่ การตอบแบบสอบถามของนักศึกษาทุกคนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงและพัฒนาด้านการศึกษาและการบริการของวิทยาลัย อันเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษที่กำลังศึกษาอยู่และนักศึกษาที่จะเข้าเรียนที่วิทยาลัยต่อไปในอนาคต การตอบแบบถามออนไลน์อย่างสมบูรณ์จะมีการสุ่มจับรางวัล ผู้โชคดีจะได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 1,000 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย (หรือเทียบเท่า)

นักศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบแบบสอบถามออนไลน์ตามลิงค์ด้านล่างนี้

เริ่มต้นทำแบบสอบถามกด “Start Survey”

การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนและการบริการ

หากมีคำถาม หรือ ข้อสงสัย สามารถติอต่อฝ่ายพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศที่โทรศัพท์ 02-361-7811-3 ต่อหมายเลข 302 หรือ email: interbiz@dtc.ac.th หรือ ห้อง 300 อาคาร 1
ประกาศโดย   ฝ่ายพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2558
 3.ประกาศ:สำหรับนักศึกษาที่ติด F ในรายวิชา Pre-requisite
สำหรับนักศึกษาที่ติด F ในรายวิชา Pre-requisite ให้ติดต่อขอถอนรายวิชาดังกล่าว ที่แผนกทะเบียน ห้อง 407 - 409 ภายในวันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2558
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 พฤษภาคม 2558
 4.ประกาศ:สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ที่ต้องการวัดตัว/ตัดชุดปฏิบัติการครัว
สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ที่ต้องการวัดตัว/ตัดชุดปฏิบัติการครัว กรุณามาติดต่อเพื่อวัดตัว/ตัดชุด ได้ที่ห้อง 2410 ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 พฤษภาคม 2558
 5.กำหนดการรับใบแจ้งยอด และการชำระเงินของภาคการศึกษาที่ 3/2557

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 3/2557 แล้ว ให้มาติดต่อขอรับใบแจ้งยอดการชำระเงินได้ที่สำนักบัญชีและการเงิน ห้อง 201 ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 8:30 - 16:30 น. และนักศึกษาจะต้องชำระเงินภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โดยจะต้องใช้ใบแจ้งยอดการชำระเงินของทางวิทยาลัย ในการชำระเงินตามธนาคารที่ระบุในใบแจ้งยอดการชำระเงินเท่านั้น (ห้ามใช้ใบนำฝากของธนาคาร)
หากนักศึกษาชำระเงินเกินกว่าวันที่กำหนด จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า วันละ 100 บาท
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ