Academic Calendar (EN)
ปฏิทินการศึกษา (ภาษาไทย)


Procedure of Student Information Recording on the Educational Service System

Procedure of a G-Mail registration for Student
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.แจ้งรับป้ายชื่อ: สำหรับนักศึกษาใหม่ เข้าเรียนเทอม 1 ปีการศึกษา 2561 (ใหม่ )
สำหรับนักศึกษาใหม่ ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ให้มาติดต่อขอรับป้ายชื่อ ได้ที่แผนกทะเบียน ห้อง 409 ชั้น 4 อาคาร 1 ภายในวันและเวลาทำการ
ประกาศโดย   ทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 กันยายน 2561
 2.Attention! Make up Class for 202123 G.1 and ILA1603 G.50
Please be informed that there will be make up classes for 202123 Japanese1 G.1 and ILA1603 Japanese1 G.50 (Arj. Takatori Satoshi) on September 19,2018 and October 3,2018 (15.00 – 17.00 hrs.) Room 2417.
ประกาศโดย   แผนกวิชาการ   วันที่ประกาศ   18 กันยายน 2561
 3.แจ้งรับป้ายชื่อ: สำหรับนักศึกษาใหม่ เข้าเรียนเทอม 1 ปีการศึกษา 2561
สำหรับนักศึกษาใหม่ ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ให้มาติดต่อขอรับป้ายชื่อ ได้ที่แผนกทะเบียน ห้อง 409 ชั้น 4 อาคาร 1 ภายในวันและเวลาทำการ
นักศึกษาจะต้องชำระเงินภายในวันที่ 3 กันยายน 2561
**หากนักศึกษาชำระเงินเกินกว่าวันที่กำหนด จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้าในอัตราที่วิทยาลัยฯ กำหนด**
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   17 สิงหาคม 2561
 5.ประกาศ เรื่อง การขอรับหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

เรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา, ทุกชั้นปี

ให้นักศึกษาที่ชำระค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 แล้ว “นำใบเสร็จรับเงิน” มาขอรับหนังสือได้ที่

วันที่ : วันอังคารที่ 14 – วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561
สถานที่ : อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 207 (ห้องศรีนครินทร์)

วันที่ : วันอังคารที่ 21 – วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561
สถานที่ : อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 404

เวลา : ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น.

(หากไม่ได้รับตามกำหนดการที่แจ้งไว้ หลังจากวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ให้ไปรับได้ที่ร้านขายของ DS Shop)

ขั้นตอนของการแจกหนังสือตำราเรียน
1. นักศึกษานำ “ใบเสร็จรับเงิน” มาเพื่อตรวจสอบรายการหนังสือ
2. รับ “ใบขอรับหนังสือ” ที่ทางสำนักบัญชีฯ จัดเตรียมไว้ให้
3. กรอก “รหัสประจำตัว, ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และจำนวนหนังสือ” ในใบขอรับหนังสือ ซึ่งรายการหนังสือที่ขอรับจะอยู่บนใบเสร็จรับเงิน
4. นำใบขอรับหนังสือไปยื่นเพื่อขอรับหนังสือ
5. ให้นักศึกษาตรวจสอบว่ารับหนังสือไปกี่เล่ม แล้ว “เซ็นชื่อรับหนังสือ” และทางสำนักบัญชีฯ จะเก็บใบขอรับหนังสือไว้เพื่อตรวจสอบ
6. กรณีหนังสือ “ขาดหรือเกิน” ให้นักศึกษาติดต่อกับเจ้าหน้าที่บัญชีโดยทันที
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   8 สิงหาคม 2561
 6.แจ้งรับเอกสารจบการศึกษา (ยื่นขอจบฯ ภาคเรียนที่ 2/2560)
ตามที่ท่านได้ยื่นแบบขอแจ้งสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิตไว้ในระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นั้น

บัดนี้ สภาวิทยาลัยดุสิตธานี มีมติอนุมัติให้ท่านเป็นผู้สำเร็จการศึกษา แล้ว
ท่านสามารถติดต่อขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ได้ที่แผนกทะเบียน ห้อง 409 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
และหากท่านไม่สามารถมาดำเนินการติดต่อขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาทำการขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาแทนท่านได้ โดยให้นำสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะพร้อมเซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ มายื่นขอรับเอกสารดังกล่าว
สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีชื่อรับ Transcript ในรอบนี้ ทางแผนกทะเบียนจะประกาศรายชื่อให้ทราบในรอบถัดไป
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 กรกฏาคม 2561
 7.การยื่นขอสำเร็จการศึกษา
ยื่นเอกสารขอแจ้งสำเร็จการศึกษามีดังนี้
1. แบบขอแจ้งสำเร็จการศึกษา 1 ชุด(ขอรับได้ที่แผนกทะเบียน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 1 ฉบับ (เพียงคนเดียว)
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายสวมชุดครุยวิทยฐานะ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 5 รูป(พื้นหลังรูปต้องเป็นสีขาว)และให้เขียนชื่อ-นามสกุล,รหัสนักศึกษา ด้านหลังรูป ทั้ง 5 รูป
- บัณฑิตชาย ผมทรงสุภาพ ไม่ยาวเกินต้นคอ ไม่ไว้หนวด / เครา ห้ามทำสีผมและห้ามใส่แว่นตา
- บัณฑิตหญิง ผมทรงสุภาพ รวบหรือเกล้าผมให้เรียบร้อยไม่ติดเครื่องประดับ ห้ามทำสีผม ไม่ใส่ต่างหูและใส่แว่นตา
ติดต่อขอเอกสารทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่ แผนกทะเบียน ห้อง 409 ชั้น 4 อาคาร 1 ได้ในวันและเวลาทำการและนักศึกษาสามารถยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2561
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ