Academic Calendar (EN)
ปฏิทินการศึกษา (ภาษาไทย)


Procedure of Student Information Recording on the Educational Service System

Procedure of a G-Mail registration for Student
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.แจ้งเตือน : นักศึกษาค้างชำระ 2/2560
นักศึกษาที่มีแจ้ง "ค้างชำระ" ในระบบลงทะเบียน (Reg.) กรุณาติดต่อแผนกการเงิน ห้อง 201 สำนักบัญชีและการเงิน ด่วนที่สุด! ในวันและเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 7:30-16:30 น. ไม่เช่นนั้นนักศึกษาจะไม่สามารถเข้าใช้ระบบลงทะเบียน (Reg.) และไม่สามารถเข้าสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ได้
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   9 กุมภาพันธ์ 2561
 2.ประกาศ เรื่อง การขอรับหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

เรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา, ทุกชั้นปี

ให้นักศึกษาที่ชำระค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 แล้ว “นำใบเสร็จรับเงิน” มาขอรับหนังสือได้ที่

สถานที่ : อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 306

วันที่ : ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 – วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561

เวลา : ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น.

(หากไม่ได้รับตามกำหนดการที่แจ้งไว้ หลังจากวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ให้ไปรับได้ที่ร้านขายของ DS Shop)

ขั้นตอนของการแจกหนังสือตำราเรียน
1. นักศึกษานำ “ใบเสร็จรับเงิน” มาเพื่อตรวจสอบรายการหนังสือ
2. รับ “ใบขอรับหนังสือ” ที่ทางสำนักบัญชีฯ จัดเตรียมไว้ให้ที่หน้าห้อง 306
3. กรอก “รหัสประจำตัว, ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และจำนวนหนังสือ” ในใบขอรับหนังสือ ซึ่งรายการหนังสือที่ขอรับจะอยู่บนใบเสร็จรับเงิน
4. นำใบขอรับหนังสือไปยื่นที่ห้อง 306 เพื่อขอรับหนังสือ
5. ให้นักศึกษาตรวจสอบว่ารับหนังสือไปกี่เล่ม แล้ว “เซ็นชื่อรับหนังสือ” และทางสำนักบัญชีฯ จะเก็บใบขอรับหนังสือไว้เพื่อตรวจสอบ
6. กรณีหนังสือ “ขาดหรือเกิน” ให้นักศึกษาติดต่อกับเจ้าหน้าที่บัญชีโดยทันที
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   7 ธันวาคม 2560
 3.แจ้งรับบัตรนักศึกษาใหม่ สำหรับ น.ศ.รหัสขึ้นต้น 172 (เฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับ)
สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 172 ที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา ให้มาติดต่อขอรับได้ที่แผนกทะเบียน ห้อง 409 ชั้น 4 อาคาร 1 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 มกราคม 2561
 4.แจ้งรับเอกสารจบการศึกษา รุ่นที่ 18 (ยื่นขอจบฯ รอบเทอม 1 ปี 2560)
ตามที่ท่านได้ยื่นแบบขอแจ้งสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิตไว้ในระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2560 นั้น

บัดนี้ สภาวิทยาลัยดุสิตธานี มีมติอนุมัติให้ท่านเป็นผู้สำเร็จการศึกษา แล้ว
ท่านสามารถติดต่อขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ได้ที่แผนกทะเบียน ห้อง 409 ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
และหากท่านไม่สามารถมาดำเนินการติดต่อขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาทำการขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาแทนท่านได้ โดยให้นำสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะพร้อมเซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ มายื่นขอรับเอกสารดังกล่าว
สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีชื่อรับ Transcript ในรอบนี้ ทางแผนกทะเบียนจะประกาศรายชื่อให้ทราบในรอบถัดไป
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 มกราคม 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ