Academic Calendar (ปฏิทินการศึกษา)

Procedure of Student Information Recording on the Educational Service System

Documents and forms Download

Procedure of a G-Mail registration for Student
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.กำหนดการถอนรายวิชา ติด W ครั้งสุดท้าย ภาคการศึกษาที่ 2/2559
ถอนรายวิชา ติด W ครั้งสุดท้าย(ไม่คืนเงินค่าหน่วยกิต) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2560 ติดต่อยื่นแบบฟอร์มถอนรายวิชา ที่แผนกทะเบียน ห้อง 409 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   15 มีนาคม 2560
 2.กำหนดการเปิดระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ทางแผนกวัดผลได้เปิดระบบการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 23 เมษายน 2560
หากนักศึกษาไม่ประเมินการสอนหรือประเมินการสอนไม่ครบทุกรายวิชา นักศึกษาจะถูกระงับสิทธิ์ในการเข้าระบบ ทำให้ไม่สามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียนได้
ประกาศโดย   แผนกวัดผล   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2560
 3.แจ้งการรับเอกสาร Transcript และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา
ตามที่ท่านได้ยื่นแบบขอแจ้งสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิตไว้ในรอบที่ 1-2 ระหว่างเดือนมกราคม - ตุลาคม 2559 นั้น

บัดนี้ สภาวิทยาลัยดุสิตธานี มีมติอนุมัติให้ท่านเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
รุ่นที่ 17
ปีการศึกษา 2558 - 2559 ท่านสามารถติดต่อขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ได้ที่แผนกทะเบียน ห้อง 407-409 ได้ตั้งแต่บัดนี้ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
และหากท่านไม่สามารถมาดำเนินการติดต่อขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาทำการขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาแทนท่านได้ โดยให้นำสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะพร้อมเซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ มายื่นขอรับเอกสารดังกล่าว
**ตรวจสอบรายชื่อรับTranscript รอบที่ 1**
**ตรวจสอบรายชื่อรับTranscript รอบที่ 2**
**ตรวจสอบรายชื่อรับTranscript รอบที่ 3**
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ