Academic Calendar (ปฏิทินการศึกษา)

Procedure of Student Information Recording on the Educational Service System

Documents and forms Download

Procedure of a G-Mail registration for Student
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.กำหนดการรับปริญญาบัตร รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2558-2559
แจ้งกำหนดการรับปริญญาบัตร รุ่นที่ 17 สามารถคลิกดูรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้
*จดหมายแจ้ง
*กำหนดการพิธีรับปริญญาบัตร
*ระเบียบปฏิบัติในการเข้าพิธีรับปริญญาบัตร
*ระเบียบการแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   29 พฤศจิกายน 2559
 2.กำหนดการรับใบแจ้งยอดและการชำระเงินภาคเรียนที่ 2/2559
สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2559 แล้ว นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินได้ด้วยตนเองผ่านระบบ reg.dtc.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 22 ธันวาคม 2559 สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดด้วยตัวเองได้นั้นให้มาติดต่อขอรับใบแจ้งยอดการชำระเงินได้ที่สำนักบัญชีและการเงิน ห้อง 201 ตั้งแต่วันที่ 6-8 ธันวาคม 2559 เวลา 8:00 - 16:00 น. และนักศึกษาจะต้องชำระเงินภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยจะต้องใช้ใบแจ้งยอดการชำระเงินของทางวิทยาลัยฯ ในการชำระเงินตามธนาคารที่ระบุในใบแจ้งยอดการชำระเงินเท่านั้น (ห้ามใช้ใบนำฝากของธนาคาร)
**การพิมพ์ใบแจ้งยอดผ่านระบบ Reg. จะพิมพ์ได้เฉพาะนักศึกษาที่ไม่มีการเพิ่ม/ถอนรายวิชาเท่านั้น สำหรับนักศึกษาที่มีการเพิ่ม/ถอนรายวิชาจะต้องมาติดต่อรับใบแจ้งยอดที่แผนกการเงิน ห้อง 201**

หากนักศึกษาชำระเงินเกินกว่าวันที่กำหนด จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า วันละ 100 บาท
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2559
 3.กำหนดการวัดตัว/เช่าชุดครุยวิทยฐานะ
สำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับปริญญาบัตร ในรุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ให้มาวัดตัว/ตัดชุดหรือเช่าชุดครุยวิทยฐานะ ตามกำหนดการที่แนบมาด้วยนี้
**คลิกดูรายละเอียด**
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2559
 4.ประกาศผลการสอบของภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
ผลการสอบของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ทางวิทยาลัยจะเริ่มประกาศผล ในรายวิชาที่คณะกรรมการวัดและประเมินผลได้พิจารณาผลการสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศโดย   แผนกวัดผล   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2559
 5.แนวทางปฏิบัติในการสอบของนักศึกษาปริญญาตรี
ให้นักศึกษาทุกคนปฏิบัติตามข้อระเบียบดังกล่าว อย่างเคร่งครัด
*ระเบียบปฏิบัติ*
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2559
 6.การยื่นขอสำเร็จการศึกษา
การยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา เอกสารขอแจ้งสำเร็จการศึกษามีดังนี้
1. แบบขอแจ้งสำเร็จการศึกษา 1 ชุด(ขอรับได้ที่แผนกทะเบียน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 1 ฉบับ(เพียงคนเดียว)
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายสวมชุดครุยวิทยฐานะ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 10 รูป(พื้นหลังรูปต้องเป็นสีขาว)และให้เขียนชื่อ-นามสกุล,รหัสนักศึกษา ด้านหลังรูป ทั้ง 10 รูป
- บัณฑิตชาย ผมทรงสุภาพ ไม่ยาวเกินต้นคอ ไม่รุ่มร่าม ไม่ไว้หนวด / เครา ห้ามทำสีผม
- บัณฑิตหญิง ผมทรงสุภาพ รวบหรือเกล้าผมให้เรียบร้อยไม่ติดเครื่องประดับ ห้ามทำสีผม ไม่ใส่ต่างหู
ติดต่อขอเอกสารทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่ แผนกทะเบียน ห้อง 407-409 และยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 9 มกราคม 2560
ขั้นตอนการขอเอกสาร เช่น Grade Report, หนังสือรับรองรอสภาอนุมัติ(ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) หลังจากยื่นเรื่องจบแล้ว
1.ขอแบบฟอร์มคำร้องขอ Grade Report หรือหนังสือรับรอง ที่เคาเตอร์แผนกทะเบียน ห้อง 407-409
-ใส่เครื่องหมาย/ ในช่องเอกสารที่ต้องการ
- กรอกข้อมูลของตนเองในเอกสารให้ครบถ้วน (พร้อมแนบรูปถ่ายชุดนักศึกษา ตามจำนวนการขอเอกสาร)
2.นำคำร้องยื่นชำระเงินค่าขอเอกสารที่ห้องจำหน่ายอุปกรณ์ห้อง 105
3. นำใบคำร้องที่ชำระเงินแล้วไปยื่นที่แผนกทะเบียน ห้อง 407-409
4. ติดต่อรับเอกสารที่ยื่นขอได้ในวันถัดไป(หลังจากวันที่ยื่นขอ 1 วัน) ในตะกร้ารับคำร้องที่แผนกทะเบียน
หมายเหตุ การขอเอกสาร เช่น สำเนา Grade Report และหนังสือรับรอง จะต้องยื่นขอล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
*หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกทะเบียน ห้อง 407-409*
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2559
 7.แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
เนื่องจากจะมีการสอบปลายภาค ของภาคการศึกษาที่ 1/2559
ในวันที่ 6 - 16 ธันวาคม 2559 เพื่อความถูกต้องและแม่นยำ ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบที่มีการอัพเดทแล้ว
อีกครั้ง...ได้ที่ http://reg.dtc.ac.th หรือหากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามที่แผนกทะเบียน ห้อง 409
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   29 พฤศจิกายน 2559
 8.แจ้งการรับเอกสาร Transcript และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา
ตามที่ท่านได้ยื่นแบบขอแจ้งสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิตไว้ในรอบที่ 1-2 ระหว่างเดือนมกราคม - ตุลาคม 2559 นั้น

บัดนี้ สภาวิทยาลัยดุสิตธานี มีมติอนุมัติให้ท่านเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
รุ่นที่ 17
ปีการศึกษา 2558 - 2559 ท่านสามารถติดต่อขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ได้ที่แผนกทะเบียน ห้อง 407-409 ได้ตั้งแต่บัดนี้ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
และหากท่านไม่สามารถมาดำเนินการติดต่อขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาทำการขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาแทนท่านได้ โดยให้นำสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะพร้อมเซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ มายื่นขอรับเอกสารดังกล่าว
**ตรวจสอบรายชื่อรับTranscript รอบที่ 1**
**ตรวจสอบรายชื่อรับTranscript รอบที่ 2**
**ตรวจสอบรายชื่อรับTranscript รอบที่ 3**
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ