Academic Calendar (EN)
ปฏิทินการศึกษา (ภาษาไทย)


Procedure of Student Information Recording on the Educational Service System

Procedure of a G-Mail registration for Student
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.ประกาศ : การรับใบแจ้งยอดการชำระเงินนักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า 1/2560
นักศึกษาที่ลงทะเบียนล่าช้าในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 กรุณาติดต่อขอรับใบแจ้งยอดการชำระเงินที่แผนกบัญชีและการเงิน ห้อง 201 ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 7:30 - 16:30 และจะต้องชำระเงินภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 โดยใช้แบบฟอร์มการชำระเงินของทางวิทยาลัยฯ เท่านั้น
หากนักศึกษาชำระเงินเกินกว่าวันที่กำหนด จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้าตามอัตราที่วิทยาลัยฯ กำหนด
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   27 กรกฏาคม 2560
 2.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษา 1/2560
ขอเปลี่ยนแปลงสำหรับนักศึกษาที่ได้แจ้งให้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จากเดิมวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 18.30 น. เปลี่ยนเป็นวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 18.30 น.
ประกาศโดย   สำนักกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 กรกฏาคม 2560
 3.กำหนดการรับใบแจ้งยอดและการชำระเงินภาคเรียนที่ 1/2560
สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2560 แล้ว นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินได้ด้วยตนเองผ่านระบบ reg.dtc.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดด้วยตัวเองได้นั้นให้มาติดต่อขอรับใบแจ้งยอดการชำระเงินได้ที่สำนักบัญชีและการเงิน ห้อง 201 ตั้งแต่วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 เวลา 8:00 - 16:00 น. และนักศึกษาจะต้องชำระเงินภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 โดยจะต้องใช้ใบแจ้งยอดการชำระเงินของทางวิทยาลัยฯ ในการชำระเงินตามธนาคารที่ระบุในใบแจ้งยอดการชำระเงินเท่านั้น (ห้ามใช้ใบนำฝากของธนาคาร)
**การพิมพ์ใบแจ้งยอดผ่านระบบ Reg. จะพิมพ์ได้เฉพาะนักศึกษาที่ไม่มีการเพิ่ม/ถอนรายวิชาเท่านั้น สำหรับนักศึกษาที่มีการเพิ่ม/ถอนรายวิชาจะต้องมาติดต่อรับใบแจ้งยอดที่แผนกการเงิน ห้อง 201**

หากนักศึกษาชำระเงินเกินกว่าวันที่กำหนด จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า วันละ 100 บาท
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   4 กรกฏาคม 2560
 4.กำหนดการเปิดระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2559
ทางแผนกวัดผลได้เปิดระบบการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560
หากนักศึกษาไม่ประเมินการสอนหรือประเมินการสอนไม่ครบทุกรายวิชา นักศึกษาจะถูกระงับสิทธิ์ในการเข้าระบบ ทำให้ไม่สามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียนได้
*วิธีการประเมิน ดูตามลิงค์*
ประกาศโดย   แผนกวัดผล   วันที่ประกาศ   30 มิถุนายน 2560
 5.แจ้งเตือน : นักศึกษาค้างชำระ 3/2559
นักศึกษาที่มีแจ้ง "ค้างชำระ" ในระบบลงทะเบียน (Reg.) กรุณาติดต่อแผนกการเงิน ห้อง 201 สำนักบัญชีและการเงินภายในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 07:30 - 16:00 น. ไม่เช่นนั้นนักศึกษาจะไม่สามารถเข้าใช้ระบบลงทะเบียน (Reg.) และไม่สามารถลงทะเบียนเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 1/2560 ได้
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   22 มิถุนายน 2560
 6.ประกาศ เรื่อง การขอรับหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

เรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา, ทุกชั้นปี

ให้นักศึกษาที่ชำระค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 แล้ว “นำใบเสร็จรับเงิน” มาขอรับหนังสือได้ที่

สถานที่ : อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 200

วันที่ : ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 – วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560

เวลา : ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น.

(หากไม่ได้รับตามกำหนดการที่แจ้งไว้ หลังจากวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ให้ไปรับได้ที่ร้านขายของ DS Shop)

ขั้นตอนของการแจกหนังสือตำราเรียน
1. นักศึกษานำ “ใบเสร็จรับเงิน” มาเพื่อตรวจสอบรายการหนังสือ
2. รับ “ใบขอรับหนังสือ” ที่ทางสำนักบัญชีฯ จัดเตรียมไว้ให้ที่หน้าห้อง 200
3. กรอก “รหัสประจำตัว, ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และจำนวนหนังสือ” ในใบขอรับหนังสือ ซึ่งรายการหนังสือที่ขอรับจะอยู่บนใบเสร็จรับเงิน
4. นำใบขอรับหนังสือไปยื่นที่ห้อง 200 เพื่อขอรับหนังสือ
5. ให้นักศึกษาตรวจสอบว่ารับหนังสือไปกี่เล่ม แล้ว “เซ็นชื่อรับหนังสือ” และทางสำนักบัญชีฯ จะเก็บใบขอรับหนังสือไว้เพื่อตรวจสอบ
6. กรณีหนังสือ “ขาดหรือเกิน” ให้นักศึกษาติดต่อกับเจ้าหน้าที่บัญชีโดยทันที
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   24 กรกฏาคม 2560
 7.วิชาปฏิบัติการครัว
เฉพาะวิชาปฏิบัติการครัว เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2560
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 กรกฏาคม 2560
 8.ข้อปฏิบัติของนักศึกษาที่เรียนวิชาปรับพื้นฐาน (หลักสูตรภาคภาษาไทย)
*คลิกอ่านที่นี่*
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ