Academic Calendar (ปฏิทินการศึกษา)

Procedure of Student Information Recording on the Educational Service System

Documents and forms Download

Procedure of a G-Mail registration for Student
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.ประกาศ เรื่อง การขอรับหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 3/2559 และปรับพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2560

เรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา, ทุกชั้นปี

ให้นักศึกษาที่ชำระค่าหนังสือเรียนแล้วนำใบเสร็จรับเงินมาขอรับหนังสือได้ที่ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2419 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้

ช่วงที่ 1 : นักศึกษาเก่าที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2559 ให้รับหนังสือ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

ช่วงที่ 2 : นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 17 ให้รับเฉพาะหนังสือคณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 – วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 (ส่วนวิชาอื่นๆ จะแจกให้วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560)

หากไม่ได้รับตามกำหนดการที่แจ้งไว้ หลังจากวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ให้ไปรับได้ร้านขายของ DS Shop

ขั้นตอนของการแจกหนังสือตำราเรียน
1.นักศึกษานำ"ใบเสร็จรับเงิน"มาเพื่อตรวจสอบรายการหนังสือ
2.รับ"ใบขอรับหนังสือ"ที่ทางสำนักบัญชีฯ จัดเตรียมไว้ให้ที่หน้าห้อง 2419
3.กรอก"รหัสประจำตัว, ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และจำนวนหนังสือ" ในใบขอรับหนังสือ ซึ่งรายการหนังสือที่ขอรับจะอยู่บนใบเสร็จรับเงิน
4.นำใบขอรับหนังสือไปยื่นที่ห้อง 2419 เพื่อขอรับหนังสือ
5.ให้นักศึกษาตรวจสอบว่ารับหนังสือไปกี่เล่ม แล้วเซ็นต์ชื่อรับหนังสือ และทางสำนักบัญชีฯ จะเก็บใบขอรับหนังสือไว้เพื่อตรวจสอบ
6.กรณีหนังสือ "ขาดหรือเกิน" ให้นักศึกษาติดต่อกับเจ้าหน้าที่บัญชีโดยทันที
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   9 พฤษภาคม 2560
 2.กำหนดการรับใบแจ้งยอดและการชำระเงินภาคเรียนที่ 3/2559
สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 3/2559 แล้ว นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินได้ด้วยตนเองผ่านระบบ reg.dtc.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 21 พฤษภาคม 2560 สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดด้วยตัวเองได้นั้นให้มาติดต่อขอรับใบแจ้งยอดการชำระเงินได้ที่สำนักบัญชีและการเงิน ห้อง 201 ตั้งแต่วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 เวลา 8:00 - 16:00 น. และนักศึกษาจะต้องชำระเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 โดยจะต้องใช้ใบแจ้งยอดการชำระเงินของทางวิทยาลัยฯ ในการชำระเงินตามธนาคารที่ระบุในใบแจ้งยอดการชำระเงินเท่านั้น (ห้ามใช้ใบนำฝากของธนาคาร)
**การพิมพ์ใบแจ้งยอดผ่านระบบ Reg. จะพิมพ์ได้เฉพาะนักศึกษาที่ไม่มีการเพิ่ม/ถอนรายวิชาเท่านั้น สำหรับนักศึกษาที่มีการเพิ่ม/ถอนรายวิชาจะต้องมาติดต่อรับใบแจ้งยอดที่แผนกการเงิน ห้อง 201**

หากนักศึกษาชำระเงินเกินกว่าวันที่กำหนด จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า วันละ 100 บาท
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2560
 3.การยื่นขอสำเร็จการศึกษา
การยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา เอกสารขอแจ้งสำเร็จการศึกษามีดังนี้
1. แบบขอแจ้งสำเร็จการศึกษา 1 ชุด(ขอรับได้ที่แผนกทะเบียน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 1 ฉบับ(เพียงคนเดียว)
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายสวมชุดครุยวิทยฐานะ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 10 รูป(พื้นหลังรูปต้องเป็นสีขาว)และให้เขียนชื่อ-นามสกุล,รหัสนักศึกษา ด้านหลังรูป ทั้ง 10 รูป
- บัณฑิตชาย ผมทรงสุภาพ ไม่ยาวเกินต้นคอ ไม่รุ่มร่าม ไม่ไว้หนวด / เครา ห้ามทำสีผม
- บัณฑิตหญิง ผมทรงสุภาพ รวบหรือเกล้าผมให้เรียบร้อยไม่ติดเครื่องประดับ ห้ามทำสีผม ไม่ใส่ต่างหู
ติดต่อขอเอกสารทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่ แผนกทะเบียน ห้อง 407-409 และยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560
ขั้นตอนการขอเอกสาร เช่น Grade Report, หนังสือรับรองรอสภาอนุมัติ(ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) หลังจากยื่นเรื่องจบแล้ว
1.ขอแบบฟอร์มคำร้องขอ Grade Report หรือหนังสือรับรอง ที่เคาเตอร์แผนกทะเบียน ห้อง 407-409
-ใส่เครื่องหมาย/ ในช่องเอกสารที่ต้องการ
- กรอกข้อมูลของตนเองในเอกสารให้ครบถ้วน (พร้อมแนบรูปถ่ายชุดนักศึกษา ตามจำนวนการขอเอกสาร)
2.นำคำร้องยื่นชำระเงินค่าขอเอกสารที่ห้องจำหน่ายอุปกรณ์ห้อง 105
3. นำใบคำร้องที่ชำระเงินแล้วไปยื่นที่แผนกทะเบียน ห้อง 407-409
4. ติดต่อรับเอกสารที่ยื่นขอได้ในวันถัดไป(หลังจากวันที่ยื่นขอ 1 วัน) ในตะกร้ารับคำร้องที่แผนกทะเบียน
หมายเหตุ การขอเอกสาร เช่น สำเนา Grade Report และหนังสือรับรอง จะต้องยื่นขอล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
*หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกทะเบียน ห้อง 407-409*
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 เมษายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ