Academic Calendar (EN)
ปฏิทินการศึกษา (ภาษาไทย)


Procedure of Student Information Recording on the Educational Service System

Procedure of a G-Mail registration for Student
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.แจ้งรับ Transcript และนักศึกษารับรองจบการศึกษา (นักศึกษาที่ยื่นขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561)

สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีชื่อรับ Transcript ในรอบนี้ ทางแผนกทะเบียนจะประกาศรายชื่อให้ทราบในรอบถัดไป

ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2562
 2.กำหนดชำระเงินเพิ่ม/ถอนรายวิชาภาคเรียนที่ 2/2561
นักศึกษาที่ทำการเพิ่ม/ถอนรายวิชากับฝ่ายทะเบียนแล้วให้ติดต่อรับใบแจ้งยอดการชำระเงินได้ที่แผนกการเงินนักศึกษา ห้อง 201 ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 8:00 - 16:00 น. นักศึกษาจะต้องชำระเงินภายในวันที่ 25 มกราคม 2562
**หากนักศึกษาชำระเงินเกินกว่าวันที่กำหนด จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้าในอัตราที่วิทยาลัยฯ กำหนด**
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2562
 3.ประกาศการเพิ่ม/ถอนวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2561

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2562
 4.ประกาศ เรื่อง การขอรับหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   23 ธันวาคม 2561
 5.กำหนดการรับใบแจ้งยอดและการชำระเงินภาคเรียนที่ 2/2561
- พิมพ์ใบแจ้งยอดผ่านระบบลงทะเบียน (Reg.) : 10 ธ.ค. - 28 ธ.ค. 61 หรือ
- รับใบแจ้งยอดที่ห้องการเงิน ห้อง 201 : 12 - 14 ธ.ค. 61 เวลา 8:00-16:00 น.
- กำหนดการชำระเงิน : ภายใน 28 ธ.ค. 61
**การพิมพ์ใบแจ้งยอดผ่านระบบ Reg. จะพิมพ์ได้เฉพาะนักศึกษาที่ไม่มีการเพิ่ม/ถอนรายวิชาเท่านั้น สำหรับนักศึกษาที่มีการเพิ่ม/ถอนรายวิชาจะต้องมาติดต่อรับใบแจ้งยอดที่แผนกการเงิน ห้อง 201**
**หากนักศึกษาชำระเงินเกินกว่าวันที่กำหนด จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้าในอัตราที่วิทยาลัยฯ กำหนด**
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   19 พฤศจิกายน 2561
 6.แจ้งกำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร และพิธีฝึกซ้อม ประจำปีการศึกษา2560 และ 2561
กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562และกำหนดพิธีการฝึกซ้อม วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตรและกำหนดการพิธีฝึกซ้อม

**รายละเอียดกำหนดการรับปริญญาบัตรรุ่น 19**
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 พฤศจิกายน 2561
 7.ขอให้บัณฑิตกรอกข้อมูลแบบสำรวจภาวการณ์มีงานทำในระบบออนไลน์

  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 19 ปีการศึกษา 2560 - 2561

*ระบบภาวะการมีงานทำ *
ประกาศโดย   สำนักกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2561
 8.การยื่นขอสำเร็จการศึกษา
ยื่นเอกสารขอแจ้งสำเร็จการศึกษามีดังนี้
1. แบบขอแจ้งสำเร็จการศึกษา 1 ชุด(ขอรับได้ที่แผนกทะเบียน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 1 ฉบับ (เพียงคนเดียว)
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายสวมชุดครุยวิทยฐานะ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 5 รูป(พื้นหลังรูปต้องเป็นสีขาว)และให้เขียนชื่อ-นามสกุล,รหัสนักศึกษา ด้านหลังรูป ทั้ง 5 รูป
- บัณฑิตชาย ผมทรงสุภาพ ไม่ยาวเกินต้นคอ ไม่ไว้หนวด / เครา ห้ามทำสีผมและห้ามใส่แว่นตา
- บัณฑิตหญิง ผมทรงสุภาพ รวบหรือเกล้าผมให้เรียบร้อยไม่ติดเครื่องประดับ ห้ามทำสีผม ไม่ใส่ต่างหูและใส่แว่นตา
ติดต่อขอเอกสารทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่ แผนกทะเบียน ห้อง 409 ชั้น 4 อาคาร 1 ได้ในวันและเวลาทำการและนักศึกษาสามารถยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 9 มกราคม 2562
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2561
 9.NEW MSG
NEW MSG
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2562
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ