ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 3/2556
ข้อปฏิบัติก่อนการลงทะเบียน
1. ตรวจสอบโครงสร้างการศึกษาจากระบบ reg.dtc.ac.th เมนู ตรวจสอบจบ เลือก แสดงรายละเอียดทั้งหลักสูตรวิชา
2. ตรวจสอบรายวิชา ชื่อ รหัสวิชา รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) จากคู่มือการศึกษาประจำรุ่นของนักศึกษาทุกครั้งก่อนการลงทะเบียน
3. ตรวจสอบ ตารางเรียน และตารางสอบ กลุ่มเรียนให้ถูกต้องก่อนการลงทะเบียน
4. พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำ (กรณีนักศึกษาเทียบโอนจะต้องเขียนใบลงทะเบียนแล้วนำไปยื่นให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับทราบ)
5.สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ให้ติดต่อขอรับคำปรึกษา ที่สำนักวิชาการ ห้อง 208
6.ในแต่ละวันของการลงทะเบียน ระบบการลงทะเบียนจะเริ่มเปิดตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น.
หมายเหตุ ในกรณีที่นักศึกษามีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำ ให้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2557
 2.แจ้งกำหนดการเปิดระบบประเมินการสอน
ทางแผนกวัดผลได้ทำการเปิดระบบการประเมินอาจารย์ผู้สอน
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. - 27 เม.ย. 57
หากนักศึกษาคนใดไม่ประเมินจะไม่สามารถดูผลการเรียนได้
ประกาศโดย   แผนกวัดผล   วันที่ประกาศ   14 มีนาคม 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ