Academic Calendar (ปฏิทินการศึกษา)

Procedure of Student Information Recording on the Educational Service System

Documents and forms Download

Procedure of a G-Mail registration for Student
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.การรับใบแจ้งยอดการเพิ่ม/ถอนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2559
นักศึกษาที่มีการเพิ่ม / ถอนรายวิชา ตั้งแต่วันที่ 15 - 26 สิงหาคม 2559 ให้มารับใบแจ้งยอดการชำระเงินภายในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ที่สำนักบัญชีและการเงิน ห้อง 201 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 7:30 - 16:00 น. และจะต้องชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
หากนักศึกษาชำระเงินเกินกว่าวันที่กำหนด จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า วันละ 100 บาท
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   15 สิงหาคม 2559
 2.ประกาศรับป้ายชื่อนักศึกษาใหม่ รุ่น 1/2559
สำหรับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1/2559 ที่ยังไม่ได้รับป้ายชื่อนักศึกษา ให้มาติดต่อขอรับป้ายชื่อได้ที่แผนกทะเบียน ห้อง 409 ตั้งแต่บัดนี้ ภายในวันและเวลาทำการ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   25 กรกฏาคม 2559
 3.แจ้งการรับเอกสาร Transcript และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา
ตามที่ท่านได้ยื่นแบบขอแจ้งสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิตไว้ในรอบที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2559 นั้น

บัดนี้ สภาวิทยาลัยดุสิตธานี มีมติอนุมัติให้ท่านเป็นผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 17
ปีการศึกษา 2558 - 2559 ท่านสามารถติดต่อขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ได้ที่แผนกทะเบียน ห้อง 407-409 ได้ตั้งแต่บัดนี้ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
และหากท่านไม่สามารถมาดำเนินการติดต่อขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาทำการขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาแทนท่านได้ โดยให้นำสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะพร้อมเซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ มายื่นขอรับเอกสารดังกล่าว
**ตรวจสอบรายชื่อรับTranscript**
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ