ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.กำหนดการรับใบแจ้งยอด และการชำระเงินของภาคการศึกษาที่ 2/2557
สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2557 แล้ว ให้มาติดต่อขอรับใบแจ้งยอดการชำระเงินได้ที่สำนักบัญชีและการเงิน ห้อง 201 ตั้งแต่วันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2557 เวลา 8:30 - 16:30 น. และนักศึกษาจะต้องชำระเงินภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 โดยจะต้องใช้ใบแจ้งยอดการชำระเงินของทางวิทยาลัย ในการชำระเงินตามธนาคารที่ระบุในใบแจ้งยอดการชำระเงินเท่านั้น (ห้ามใช้ใบนำฝากของธนาคาร)
หากนักศึกษาชำระเงินเกินกว่าวันที่กำหนด จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า วันละ 100 บาท
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2557
 2.การเพิ่ม,ถอน รายวิชา
นักศึกษาที่ต้องการเพิ่ม,ถอน,รายวิชาใด ให้ส่งใบเพิ่มรายวิชาได้ ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2557 ที่แผนกทะเบียน ห้อง 208 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00น.
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2557
 3.กำหนดการเปิดระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ทางแผนกวัดผลได้เปิดระบบการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 8-30 พฤศจิกายน 2557
หากนักศึกษาไม่ประเมินการสอนหรือประเมินการสอนไม่ครบทุกรายวิชา นักศึกษาจะถูกระงับสิทธิ์ในการเข้าระบบ ทำให้ไม่สามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียนได้
ประกาศโดย   แผนกวัดผล   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2557
 4.การยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 - 2557
การยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1, 2, ภาคการศึกษาพิเศษ, ภาคฤดูร้อน/2556 และภาคการศึกษาที่ 1/2557 เอกสารขอแจ้งสำเร็จการศึกษามีดังนี้
1. แบบขอแจ้งสำเร็จการศึกษา
2. แบบฟอร์มเช็คผลการเรียนถึงภาคล่าสุด(ผลการเรียนออกครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายวิชา)
3. สำเนา Grade Report ภาคล่าสุด
4. บัตรประจำตัวนักศึกษา
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักศึกษา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง
7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
8. รูปถ่ายสวมครุยวิทยฐานะ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 8 รูป(พื้นหลังรูปต้องเป็นสีขาว)
- บัณฑิตชาย ผมทรงสุภาพ ไม่ยาวเกินต้นคอ ไม่รุ่มร่าม ไม่ไว้หนวด / เครา ห้ามทำสีผม
- บัณฑิตหญิง ผมทรงสุภาพ รวบหรือเกล้าผมให้เรียบร้อยไม่ติดเครื่องประดับ ห้ามทำสีผม ไม่ใส่ต่างหู
9. ใบเสร็จรับเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
10. ใบเสร็จรับเงินที่ระบุค่าประกันความเสียหาย
ติดต่อขอเอกสารทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่ แผนกทะเบียน ห้อง 208 และยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 9 มกราคม 2558
ขั้นตอนการขอเอกสาร เช่น Grade Report หนังสือรับรอง สำเนาแบบฟอร์มตรวจผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร และอื่น ๆ
1. ขอแบบคำร้องของ Grade Report หรือหนังสือรับรอง ที่เคาเตอร์แผนกทะเบียน ห้อง 208
- กาเครื่องหมาย / ที่หน้าเอกสารที่ต้องการ
- กรอกเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบฟอร์ม (พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุ เช่น รูปนักศึกษา)
2. นำคำร้องยื่นชำระเงินที่ แผนกบัญชีและการเงิน ห้อง 203 หรือ ห้องจำหน่ายอุปกรณ์ห้อง 105
3. นำคำร้องยื่นที่ตะกร้าสีขาวที่เคาเตอร์แผนกทะเบียน ห้อง 208
4. ติดต่อรับเอกสาร ภายหลังจากยื่นคำร้องแล้ว 1 วัน ที่ตะกร้าสีแดงที่เคาเตอร์แผนกทะเบียน
หมายเหตุ การขอเอกสาร เช่น แบบฟอร์มตรวจสอบผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร สำเนา Grade Report และหนังสือรับรอง จะต้องยื่นขอล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
*หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เคาเตอร์แผนกทะเบียน ห้อง 208*
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   4 กันยายน 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ