Academic Calendar (ปฏิทินการศึกษา)

Procedure of Student Information Recording on the Educational Service System

Documents and forms Download

Procedure of a G-Mail registration for Student
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.กำหนดการเปิดระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ทางแผนกวัดผลได้เปิดระบบการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21-28 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นการเปิดให้ประเมินรอบสุดท้าย
หากนักศึกษาไม่ประเมินการสอนหรือประเมินการสอนไม่ครบทุกรายวิชา นักศึกษาจะถูกระงับสิทธิ์ในการเข้าระบบ ทำให้ไม่สามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียนได้
ประกาศโดย   แผนกวัดผล   วันที่ประกาศ   29 พฤศจิกายน 2558
 2.กำหนดการรับใบแจ้งยอดและการชำระเงินภาคเรียนที่ 2/2558
สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2558 แล้ว ให้มาติดต่อขอรับใบแจ้งยอดการชำระเงินได้ที่สำนักบัญชีและการเงิน ห้อง 201 ตั้งแต่วันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2558 เวลา 8:00 - 16:00 น. และนักศึกษาจะต้องชำระเงินภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 โดยจะต้องใช้ใบแจ้งยอดการชำระเงินของทางวิทยาลัยฯ ในการชำระเงินตามธนาคารที่ระบุในใบแจ้งยอดการชำระเงินเท่านั้น (ห้ามใช้ใบนำฝากของธนาคาร)
หากนักศึกษาชำระเงินเกินกว่าวันที่กำหนด จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า วันละ 100 บาท
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2558
 3.การยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558
การยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1, 2, ภาคการศึกษาพิเศษ, ภาคฤดูร้อน/2557 และภาคการศึกษาที่ 1/2558 เอกสารขอแจ้งสำเร็จการศึกษามีดังนี้
1. แบบขอแจ้งสำเร็จการศึกษา 1 ชุด(ขอรับได้ที่แผนกทะเบียน)
2. สำเนา Grade Report ภาคล่าสุด 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวนักศึกษา
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 1 ฉบับ(เพียงคนเดียว)
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
7. รูปถ่ายสวมชุดครุยวิทยฐานะ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 10 รูป(พื้นหลังรูปต้องเป็นสีขาว)และให้เขียนชื่อ-นามสกุล,รหัสนักศึกษา ด้านหลังรูป ทั้ง 10 รูป
- บัณฑิตชาย ผมทรงสุภาพ ไม่ยาวเกินต้นคอ ไม่รุ่มร่าม ไม่ไว้หนวด / เครา ห้ามทำสีผม
- บัณฑิตหญิง ผมทรงสุภาพ รวบหรือเกล้าผมให้เรียบร้อยไม่ติดเครื่องประดับ ห้ามทำสีผม ไม่ใส่ต่างหู
8. ใบเสร็จรับเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต(จะได้รับหลังจากการตรวจเอกสารจากแผนกทะเบียนแล้ว)
9. ใบเสร็จรับเงินที่ระบุค่าประกันความเสียหาย
ติดต่อขอเอกสารทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่ แผนกทะเบียน ห้อง 407-409 และยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 8 มกราคม 2559
ขั้นตอนการขอเอกสาร เช่น Grade Report, หนังสือรับรองรอสภาอนุมัติ(ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) หลังจากยื่นเรื่องจบแล้ว
1.ขอแบบฟอร์มคำร้องขอ Grade Report หรือหนังสือรับรอง ที่เคาเตอร์แผนกทะเบียน ห้อง 407-409
-ใส่เครื่องหมาย/ ในช่องเอกสารที่ต้องการ
- กรอกข้อมูลของตนเองในเอกสารให้ครบถ้วน (พร้อมแนบรูปถ่ายชุดนักศึกษา ตามจำนวนการขอเอกสาร)
2.นำคำร้องยื่นชำระเงินค่าขอเอกสารที่ห้องจำหน่ายอุปกรณ์ห้อง 105
3. นำใบคำร้องที่ชำระเงินแล้วไปยื่นที่แผนกทะเบียน ห้อง 407-409
4. ติดต่อรับเอกสารที่ยื่นขอได้ในวันถัดไป(หลังจากวันที่ยื่นขอ 1 วัน) ในตะกร้ารับคำร้องที่แผนกทะเบียน
หมายเหตุ การขอเอกสาร เช่น สำเนา Grade Report และหนังสือรับรอง จะต้องยื่นขอล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
*หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกทะเบียน ห้อง 407-409*
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 กันยายน 2558
 4.แจ้งการรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา
ตามที่ท่านได้ยื่นแบบขอแจ้งสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิตไว้ในรอบที่ 2 ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2558 นั้น

บัดนี้ สภาวิทยาลัยดุสิตธานี มีมติอนุมัติให้ท่านเป็นผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 16
ปีการศึกษา 2557 - 2558 ท่านสามารถติดต่อขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ได้ที่แผนกทะเบียน ห้อง 407-409 ได้ตั้งแต่บัดนี้ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.โดยนำเอกสารไปรษณียบัตรฉบับนี้มาแสดง
และหากท่านไม่สามารถมาดำเนินการติดต่อขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาทำการขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาแทนท่านได้ โดยให้นำสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะพร้อมเซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ มายื่นขอรับเอกสารดังกล่าว
**ตรวจสอบรายชื่อรับTranscript**
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2558
 5.ประกาศ:การสอบ TOEFL ITP สำหรับนักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 14 และ 15(เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ)
สำหรับนักศึกษา ที่มีรหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วยเลข 14 และ 15 ที่ยังไม่มีผลคะแนนสอบ TOEFL ITP=500 หรือ IELTS=5.5 ให้ติดต่อขอสมัครสอบได้ที่แผนกทะเบียน ห้อง 407-409 ภายในวันเวลาทำการ
-ค่าสมัครสอบ:คนละ 1,300 บาท
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ