Academic Calendar (EN)
ปฏิทินการศึกษา (ภาษาไทย)


Procedure of Student Information Recording on the Educational Service System

Procedure of a G-Mail registration for Student
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.ประกาศ เรื่องการใช้บัตรประชาชนแทนบัตรนักศึกษาเข้าสอบ นักศึกษาใหม่รหัส 18
การใช้บัตรประชาชนแทนบัตรนักศึกษาเข้าสอบ สำหรับนักศึกษาใหม่รหัส 18 สำหรับนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษาและป้ายชื่อ อนุญาตให้ใช้บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตแทนบัตรประจำตัวนักศึกษาในการเข้าสอบได้
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 มิถุนายน 2561
 2.แจ้งเตือน : นักศึกษาค้างชำระ 3/2560
นักศึกษาที่มีแจ้ง "ค้างชำระ" ในระบบลงทะเบียน (Reg.) กรุณาติดต่อแผนกการเงิน ห้อง 201 สำนักบัญชีและการเงิน ด่วนที่สุด! ในวันและเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 7:30-16:30 น. ไม่เช่นนั้นนักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   19 มิถุนายน 2561
 3.เปิดสำรองที่นั่งรายวิชา KM3403 Italian Cuisine I (1/2561)
นักศึกษาที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเรียนวิชา KM3403 Italian Cuisine I เป็นวิชาเอกเลือกหรือเลือกเสรี ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 ให้มาติดต่อขอสำรองที่นั่งลงทะเบียนเรียนที่แผนกวิชาการ ห้อง 407 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   แผนกวิชาการ   วันที่ประกาศ   4 มิถุนายน 2561
 4.ตารางเรียนปรับพื้นฐาน 1/2561 (หลักสูตรภาคภาษาไทย)
**ตารางเรียนปรับพื้นฐาน กลุ่มเรียน 80 - 93
(เปิดเรียน 4 มิ.ย. - 26 ก.ค. 61)**


**ตารางเรียนปรับพื้นฐาน กลุ่มเรียน 98, 99
(Block Course: Basic English I, II)
LA1202 Basic English I เปิดเรียน 4 มิ.ย.-6 กค. 61
LA1203 Basic English II เปิดเรียน 9 กค.-26 กค. 61**
ประกาศโดย   แผนกวิชาการ   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2561
 5.กำหนดการเปิดระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560
ทางแผนกวัดผลได้เปิดระบบการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2561
หากนักศึกษาไม่ประเมินการสอนหรือประเมินการสอนไม่ครบทุกรายวิชา นักศึกษาจะถูกระงับสิทธิ์ในการเข้าระบบ ทำให้ไม่สามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียนได้
*วิธีการประเมิน ดูตามลิงค์*
ประกาศโดย   แผนกวัดผล   วันที่ประกาศ   12 มิถุนายน 2561
 6.ประกาศ เรื่อง การขอรับหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 3/2560 และ ปรับพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2561

เรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา, ทุกชั้นปี

ให้นักศึกษาที่ชำระค่าหนังสือเรียนแล้ว นำใบเสร็จรับเงินมาขอรับหนังสือได้ที่ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 306 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้

1.ช่วงที่ 1 : นักศึกษาเก่าที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2560 ให้รับหนังสือ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 (หยุดวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561)

2.ช่วงที่ 2 : นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 18 ให้รับเฉพาะหนังสือคณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 (ส่วนวิชาอื่นๆ จะแจกให้วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561)

(หากไม่ได้รับตามกำหนดการที่แจ้งไว้ หลังจากวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ให้ไปรับได้ร้านขายของ DS Shop)

ขั้นตอนของการแจกหนังสือตำราเรียน
1. นักศึกษานำ “ใบเสร็จรับเงิน” มาเพื่อตรวจสอบรายการหนังสือ
2. รับ “ใบขอรับหนังสือ” ที่ทางสำนักบัญชีฯ จัดเตรียมไว้ให้ที่หน้าห้อง 306
3. กรอก “รหัสประจำตัว, ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และจำนวนหนังสือ” ในใบขอรับหนังสือ ซึ่งรายการหนังสือที่ขอรับจะอยู่บนใบเสร็จรับเงิน
4. นำใบขอรับหนังสือไปยื่นที่ห้อง 306 เพื่อขอรับหนังสือ
5. ให้นักศึกษาตรวจสอบว่ารับหนังสือไปกี่เล่ม แล้ว “เซ็นชื่อรับหนังสือ” และทางสำนักบัญชีฯ จะเก็บใบขอรับหนังสือไว้เพื่อตรวจสอบ
6. กรณีหนังสือ “ขาดหรือเกิน” ให้นักศึกษาติดต่อกับเจ้าหน้าที่บัญชีโดยทันที
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   10 พฤษภาคม 2561
 7.ปฏิทินการศึกษาภาคพิเศษ 2560
ปฏิทินการศึกษาภาคพิเศษ 2560
**หลักสูตรภาคภาษาไทย**
ประกาศโดย   ทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 มีนาคม 2561
 8.การยื่นขอสำเร็จการศึกษา
ยื่นเอกสารขอแจ้งสำเร็จการศึกษามีดังนี้
1. แบบขอแจ้งสำเร็จการศึกษา 1 ชุด(ขอรับได้ที่แผนกทะเบียน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 1 ฉบับ (เพียงคนเดียว)
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายสวมชุดครุยวิทยฐานะ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 10 รูป(พื้นหลังรูปต้องเป็นสีขาว)และให้เขียนชื่อ-นามสกุล,รหัสนักศึกษา ด้านหลังรูป ทั้ง 10 รูป
- บัณฑิตชาย ผมทรงสุภาพ ไม่ยาวเกินต้นคอ ไม่ไว้หนวด / เครา ห้ามทำสีผมและห้ามใส่แว่นตา
- บัณฑิตหญิง ผมทรงสุภาพ รวบหรือเกล้าผมให้เรียบร้อยไม่ติดเครื่องประดับ ห้ามทำสีผม ไม่ใส่ต่างหูและใส่แว่นตา
ติดต่อขอเอกสารทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่ แผนกทะเบียน ห้อง 409 ชั้น 4 อาคาร 1 ได้ในวันและเวลาทำการและนักศึกษาสามารถยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษาได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่วันที่ 1 มิถุนายน 2561
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ