Academic Calendar (EN)
ปฏิทินการศึกษา (ภาษาไทย)


Procedure of Student Information Recording on the Educational Service System

Procedure of a G-Mail registration for Student
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.ประกาศ รายชื่อนักศึกษาส่งเอกสารเพิ่มเติม
ให้นักศึกษาชั้นปี 1 (รหัส 18) นำเอกสารมาส่งที่แผนกทะเบียน ห้อง 409 อาคาร 1 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 หากนักศึกษาไม่นำเอกสารมาส่ง จะมีผลทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2561 ได้
**ตรวจสอบรายชื่อ**
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 ตุลาคม 2561
 2.แจ้งรับป้ายชื่อ: สำหรับนักศึกษาใหม่ เข้าเรียนเทอม 1 ปีการศึกษา 2561 (ใหม่ )
สำหรับนักศึกษาใหม่ ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ให้มาติดต่อขอรับป้ายชื่อ ได้ที่แผนกทะเบียน ห้อง 409 ชั้น 4 อาคาร 1 ภายในวันและเวลาทำการ
ประกาศโดย   ทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 กันยายน 2561
 3.แจ้งรับเอกสารจบการศึกษา (ยื่นขอจบฯ ภาคเรียนที่ 2/2560)
ตามที่ท่านได้ยื่นแบบขอแจ้งสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิตไว้ในระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นั้น

บัดนี้ สภาวิทยาลัยดุสิตธานี มีมติอนุมัติให้ท่านเป็นผู้สำเร็จการศึกษา แล้ว
ท่านสามารถติดต่อขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ได้ที่แผนกทะเบียน ห้อง 409 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
และหากท่านไม่สามารถมาดำเนินการติดต่อขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาทำการขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาแทนท่านได้ โดยให้นำสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะพร้อมเซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ มายื่นขอรับเอกสารดังกล่าว
สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีชื่อรับ Transcript ในรอบนี้ ทางแผนกทะเบียนจะประกาศรายชื่อให้ทราบในรอบถัดไป
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 กรกฏาคม 2561
 4.การยื่นขอสำเร็จการศึกษา
ยื่นเอกสารขอแจ้งสำเร็จการศึกษามีดังนี้
1. แบบขอแจ้งสำเร็จการศึกษา 1 ชุด(ขอรับได้ที่แผนกทะเบียน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 1 ฉบับ (เพียงคนเดียว)
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายสวมชุดครุยวิทยฐานะ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 5 รูป(พื้นหลังรูปต้องเป็นสีขาว)และให้เขียนชื่อ-นามสกุล,รหัสนักศึกษา ด้านหลังรูป ทั้ง 5 รูป
- บัณฑิตชาย ผมทรงสุภาพ ไม่ยาวเกินต้นคอ ไม่ไว้หนวด / เครา ห้ามทำสีผมและห้ามใส่แว่นตา
- บัณฑิตหญิง ผมทรงสุภาพ รวบหรือเกล้าผมให้เรียบร้อยไม่ติดเครื่องประดับ ห้ามทำสีผม ไม่ใส่ต่างหูและใส่แว่นตา
ติดต่อขอเอกสารทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่ แผนกทะเบียน ห้อง 409 ชั้น 4 อาคาร 1 ได้ในวันและเวลาทำการและนักศึกษาสามารถยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2561
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ