Academic Calendar (ปฏิทินการศึกษา)

Procedure of Student Information Recording on the Educational Service System

Documents and forms Download

Procedure of a G-Mail registration for Student
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.กำหนดการวัดตัวตัดชุดปฏิบัติการครัว
นักศึกษาชั้นปี 1 (รหัส 16) สามารถวัดตัวตัดชุดปฏิบัติการครัว ณ ห้อง 2308 ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น.
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 กุมภาพันธ์ 2560
 2.แจ้งเตือน : นักศึกษาค้างชำระ 2/2559
นักศึกษาที่มีแจ้ง "ค้างชำระ" ในระบบลงทะเบียน (Reg.) กรุณาติดต่อแผนกการเงิน ห้อง 201 สำนักบัญชีและการเงินภายในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 07:30 - 16:00 น. ไม่เช่นนั้นนักศึกษาจะไม่สามารถเข้าใช้ระบบลงทะเบียน (Reg.) และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบกลางภาคในภาคเรียนที่ 2/2559
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2560
 3.แจ้งการรับเอกสาร Transcript และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา
ตามที่ท่านได้ยื่นแบบขอแจ้งสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิตไว้ในรอบที่ 1-2 ระหว่างเดือนมกราคม - ตุลาคม 2559 นั้น

บัดนี้ สภาวิทยาลัยดุสิตธานี มีมติอนุมัติให้ท่านเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
รุ่นที่ 17
ปีการศึกษา 2558 - 2559 ท่านสามารถติดต่อขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ได้ที่แผนกทะเบียน ห้อง 407-409 ได้ตั้งแต่บัดนี้ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
และหากท่านไม่สามารถมาดำเนินการติดต่อขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาทำการขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาแทนท่านได้ โดยให้นำสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะพร้อมเซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ มายื่นขอรับเอกสารดังกล่าว
**ตรวจสอบรายชื่อรับTranscript รอบที่ 1**
**ตรวจสอบรายชื่อรับTranscript รอบที่ 2**
**ตรวจสอบรายชื่อรับTranscript รอบที่ 3**
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ