Academic Calendar (ปฏิทินการศึกษา)

Procedure of Student Information Recording on the Educational Service System

Documents and forms Download

Procedure of a G-Mail registration for Student
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.แจ้งเตือน: นักศึกษาค้างชำระ
นักศึกษาที่มีแจ้ง "ค้างชำระ" ในระบบลงทะเบียน (Reg.) กรุณาติดต่อแผนกการเงิน ห้อง 201 สำนักบัญชีและการเงินภายในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 07:30 - 16:00 น. ไม่เช่นนั้นนักศึกษาจะไม่สามารถเข้าใช้ระบบลงทะเบียน (Reg.) ได้
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2559
 2.การเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคของบางรายวิชาสำหรับภาคการศึกษา 2/2558
ฝ่ายวิชาการขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงวันสอบของรายวิชาที่จัดสอบทั้งที่กรุงเทพและศูนย์พัทยา ดังนี้
1. วิชาที่สอบในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เปลี่ยนเป็นสอบวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559 โดยที่เวลาสอบคงเดิม
2. วิชาที่สอบในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เปลี่ยนเป็นสอบวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 โดยที่เวลาสอบคงเดิม
3. วิชาที่สอบในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เปลี่ยนเป็นสอบวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 โดยที่เวลาสอบคงเดิม
ประกาศโดย   แผนกวัดผล   วันที่ประกาศ   13 มกราคม 2559
 3.แจ้งกำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาบัณฑิตรุ่นที่ 8 และบัณฑิตรุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา2557 และ 2558
กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตรและกำหนดการวัดตัวตัดชุดครุยของ
มหาบัณทิต รุ่นที่ 8 และบัณฑิตรุ่นที่ 16
**กำหนดการรับปริญญาบัตร**
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 ธันวาคม 2558
 4.แจ้งการรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา
ตามที่ท่านได้ยื่นแบบขอแจ้งสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิตไว้ในรอบที่ 2 ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2558 นั้น

บัดนี้ สภาวิทยาลัยดุสิตธานี มีมติอนุมัติให้ท่านเป็นผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 16
ปีการศึกษา 2557 - 2558 ท่านสามารถติดต่อขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ได้ที่แผนกทะเบียน ห้อง 407-409 ได้ตั้งแต่บัดนี้ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.โดยนำเอกสารไปรษณียบัตรฉบับนี้มาแสดง
และหากท่านไม่สามารถมาดำเนินการติดต่อขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาทำการขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาแทนท่านได้ โดยให้นำสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะพร้อมเซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ มายื่นขอรับเอกสารดังกล่าว
**ตรวจสอบรายชื่อรับTranscript**
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ