ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.ประกาศ เรื่อง การรับหนังสือและตำราเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

เรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา, ทุกชั้นปี

ให้นักศึกษาที่ชำระค่าหนังสือและตำราเรียนแล้วนำใบเสร็จรับเงินมาขอรับหนังสือและตำราเรียนได้ที่อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 2105 ระหว่างวันจันทร์ที่ 18 – วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

ทั้งนี้ หลังจากวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ให้ไปรับหนังสือได้ที่อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 105

ขั้นตอนของการแจกหนังสือตำราเรียน
1. นักศึกษานำ"ใบเสร็จรับเงิน"มาเพื่อตรวจสอบรายการหนังสือ
2. รับ"ใบขอรับหนังสือ"ที่ทางสำนักบัญชีฯ จัดเตรียมไว้ให้ที่หน้าห้อง 2105
3. กรอก"รหัสประจำตัว, ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และจำนวนหนังสือ" ในใบขอรับหนังสือ ซึ่งรายการหนังสือที่ขอรับจะอยู่บนใบเสร็จรับเงิน
4. นำใบขอรับหนังสือไปยื่นที่ห้อง 2105 เพื่อขอรับหนังสือ
5. ให้นักศึกษาตรวจสอบว่ารับหนังสือไปกี่เล่ม แล้วเซ็นต์ชื่อรับหนังสือ และทางสำนักบัญชีฯ จะเก็บใบขอรับหนังสือไว้เพื่อตรวจสอบ
6. กรณีหนังสือ "ขาดหรือเกิน" ให้นักศึกษาติดต่อกับเจ้าหน้าที่บัญชีโดยทันที
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   8 สิงหาคม 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ