Academic Calendar (ปฏิทินการศึกษา)

Procedure of Student Information Recording on the Educational Service System

Documents and forms Download

Procedure of a G-Mail registration for Student
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.การยื่นขอสำเร็จการศึกษา
การยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา เอกสารขอแจ้งสำเร็จการศึกษามีดังนี้
1. แบบขอแจ้งสำเร็จการศึกษา 1 ชุด(ขอรับได้ที่แผนกทะเบียน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 1 ฉบับ(เพียงคนเดียว)
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายสวมชุดครุยวิทยฐานะ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 10 รูป(พื้นหลังรูปต้องเป็นสีขาว)และให้เขียนชื่อ-นามสกุล,รหัสนักศึกษา ด้านหลังรูป ทั้ง 10 รูป
- บัณฑิตชาย ผมทรงสุภาพ ไม่ยาวเกินต้นคอ ไม่รุ่มร่าม ไม่ไว้หนวด / เครา ห้ามทำสีผม
- บัณฑิตหญิง ผมทรงสุภาพ รวบหรือเกล้าผมให้เรียบร้อยไม่ติดเครื่องประดับ ห้ามทำสีผม ไม่ใส่ต่างหู
ติดต่อขอเอกสารทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่ แผนกทะเบียน ห้อง 407-409 และยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2559
ขั้นตอนการขอเอกสาร เช่น Grade Report, หนังสือรับรองรอสภาอนุมัติ(ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) หลังจากยื่นเรื่องจบแล้ว
1.ขอแบบฟอร์มคำร้องขอ Grade Report หรือหนังสือรับรอง ที่เคาเตอร์แผนกทะเบียน ห้อง 407-409
-ใส่เครื่องหมาย/ ในช่องเอกสารที่ต้องการ
- กรอกข้อมูลของตนเองในเอกสารให้ครบถ้วน (พร้อมแนบรูปถ่ายชุดนักศึกษา ตามจำนวนการขอเอกสาร)
2.นำคำร้องยื่นชำระเงินค่าขอเอกสารที่ห้องจำหน่ายอุปกรณ์ห้อง 105
3. นำใบคำร้องที่ชำระเงินแล้วไปยื่นที่แผนกทะเบียน ห้อง 407-409
4. ติดต่อรับเอกสารที่ยื่นขอได้ในวันถัดไป(หลังจากวันที่ยื่นขอ 1 วัน) ในตะกร้ารับคำร้องที่แผนกทะเบียน
หมายเหตุ การขอเอกสาร เช่น สำเนา Grade Report และหนังสือรับรอง จะต้องยื่นขอล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
*หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกทะเบียน ห้อง 407-409*
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2559
 2.ลงทะเบียนล่าช้า ภาคเรียนที่ 1/2559
สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559 ให้ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น.
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2559
 3.รับชุดปฏิบัติการครัว
สำหรับนักศึกษาที่ได้วัดตัวตัดชุดปฏิบัติการครัวกับทางร้าน Clement กรุณานำใบเสร็จมาติดต่อขอรับชุดได้ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ที่ลานอเนกประสงค์ อาคาร 2 เวลา 10.00 - 16.00 น.
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   7 กรกฏาคม 2559
 4.กำหนดการรับใบแจ้งยอดและการชำระเงินภาคเรียนที่ 1/2559
สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2559 แล้ว นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินได้ด้วยตนเองผ่านระบบ reg.dtc.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 22 กรกฎาคม 2559 สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดด้วยตัวเองได้นั้นให้มาติดต่อขอรับใบแจ้งยอดการชำระเงินได้ที่สำนักบัญชีและการเงิน ห้อง 201 ตั้งแต่วันที่4-6 กรกฏาคม 2559 2559 เวลา 8:00 - 16:00 น. และนักศึกษาจะต้องชำระเงินภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 โดยจะต้องใช้ใบแจ้งยอดการชำระเงินของทางวิทยาลัยฯ ในการชำระเงินตามธนาคารที่ระบุในใบแจ้งยอดการชำระเงินเท่านั้น (ห้ามใช้ใบนำฝากของธนาคาร)
**การพิมพ์ใบแจ้งยอดผ่านระบบ Reg. จะพิมพ์ได้เฉพาะนักศึกษาที่ไม่มีการเพิ่ม/ถอนรายวิชาเท่านั้น สำหรับนักศึกษาที่มีการเพิ่ม/ถอนรายวิชาจะต้องมาติดต่อรับใบแจ้งยอดที่แผนกการเงิน ห้อง 201**

หากนักศึกษาชำระเงินเกินกว่าวันที่กำหนด จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า วันละ 100 บาท
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2559
 5.ตารางเรียนวิชาปรับพื้นฐาน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
ตารางเรียนวิชาปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เริ่มเรียนวันที่ 6 มิถุนายน 2559 **ตามตารางตรงนี้**
ประกาศโดย   แผนกวิชาการ   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2559
 6.แจ้งการรับเอกสาร Transcript และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา
ตามที่ท่านได้ยื่นแบบขอแจ้งสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิตไว้ในรอบที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2559 นั้น

บัดนี้ สภาวิทยาลัยดุสิตธานี มีมติอนุมัติให้ท่านเป็นผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 17
ปีการศึกษา 2558 - 2559 ท่านสามารถติดต่อขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ได้ที่แผนกทะเบียน ห้อง 407-409 ได้ตั้งแต่บัดนี้ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
และหากท่านไม่สามารถมาดำเนินการติดต่อขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาทำการขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาแทนท่านได้ โดยให้นำสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะพร้อมเซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ มายื่นขอรับเอกสารดังกล่าว
**ตรวจสอบรายชื่อรับTranscript**
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2559
 7.กำหนดการเปิดระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2558
ทางแผนกวัดผลได้เปิดระบบการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 11-24 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นการเปิดให้ประเมินรอบสุดท้าย
หากนักศึกษาไม่ประเมินการสอนหรือประเมินการสอนไม่ครบทุกรายวิชา นักศึกษาจะถูกระงับสิทธิ์ในการเข้าระบบ ทำให้ไม่สามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียนได้
ประกาศโดย   แผนกวัดผล   วันที่ประกาศ   7 กรกฏาคม 2559
 8.กำหนดการเปิดระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา รายวิชาปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559
ทางแผนกวัดผลได้เปิดระบบการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
รายวิชาปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นการเปิดให้ประเมินรอบสุดท้าย
หากนักศึกษาไม่ประเมินการสอนหรือประเมินการสอนไม่ครบทุกรายวิชา นักศึกษาจะถูกระงับสิทธิ์ในการเข้าระบบ ทำให้ไม่สามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียนได้
ประกาศโดย   แผนกวัดผล   วันที่ประกาศ   7 กรกฏาคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ