Academic Calendar (EN)
ปฏิทินการศึกษา (ภาษาไทย)


Procedure of Student Information Recording on the Educational Service System

Procedure of a G-Mail registration for Student
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2560
ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอนรายวิชา ยื่นแบบฟอร์มได้ที่แผนกทะเบียน ห้อง 409 ระหว่างวันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2560 ในเวลาทำการ 8.30-17.30 น.
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 สิงหาคม 2560
 2.นักศึกษาได้เกรด U วิชาปรับพื้นฐาน
นักศึกษาที่ได้เกรด "U" ในรายวิชาปรับพื้นฐาน ให้ติดต่อแผนกทะเบียน เพื่อเพิ่ม-ถอนรายวิชา ที่แผนกทะเบียน ห้อง 409 ตั้งแต่วันที่ 15-18 สิงหาคม 2560 ในเวลาทำการ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 สิงหาคม 2560
 3.ประกาศ เรื่อง การขอรับหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

เรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา, ทุกชั้นปี

ให้นักศึกษาที่ชำระค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 แล้ว “นำใบเสร็จรับเงิน” มาขอรับหนังสือได้ที่

สถานที่ : อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 200

วันที่ : ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 – วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560

เวลา : ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น.

(หากไม่ได้รับตามกำหนดการที่แจ้งไว้ หลังจากวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ให้ไปรับได้ที่ร้านขายของ DS Shop)

ขั้นตอนของการแจกหนังสือตำราเรียน
1. นักศึกษานำ “ใบเสร็จรับเงิน” มาเพื่อตรวจสอบรายการหนังสือ
2. รับ “ใบขอรับหนังสือ” ที่ทางสำนักบัญชีฯ จัดเตรียมไว้ให้ที่หน้าห้อง 200
3. กรอก “รหัสประจำตัว, ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และจำนวนหนังสือ” ในใบขอรับหนังสือ ซึ่งรายการหนังสือที่ขอรับจะอยู่บนใบเสร็จรับเงิน
4. นำใบขอรับหนังสือไปยื่นที่ห้อง 200 เพื่อขอรับหนังสือ
5. ให้นักศึกษาตรวจสอบว่ารับหนังสือไปกี่เล่ม แล้ว “เซ็นชื่อรับหนังสือ” และทางสำนักบัญชีฯ จะเก็บใบขอรับหนังสือไว้เพื่อตรวจสอบ
6. กรณีหนังสือ “ขาดหรือเกิน” ให้นักศึกษาติดต่อกับเจ้าหน้าที่บัญชีโดยทันที
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   24 กรกฏาคม 2560
 4.ประกาศ : การรับใบแจ้งยอดการชำระเงินนักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า 1/2560
นักศึกษาที่ลงทะเบียนล่าช้าในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 กรุณาติดต่อขอรับใบแจ้งยอดการชำระเงินที่แผนกบัญชีและการเงิน ห้อง 201 ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 7:30 - 16:30 และจะต้องชำระเงินภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 โดยใช้แบบฟอร์มการชำระเงินของทางวิทยาลัยฯ เท่านั้น
หากนักศึกษาชำระเงินเกินกว่าวันที่กำหนด จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้าตามอัตราที่วิทยาลัยฯ กำหนด
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   27 กรกฏาคม 2560
 5.กำหนดการรับใบแจ้งยอดและการชำระเงินภาคเรียนที่ 1/2560
สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2560 แล้ว นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินได้ด้วยตนเองผ่านระบบ reg.dtc.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดด้วยตัวเองได้นั้นให้มาติดต่อขอรับใบแจ้งยอดการชำระเงินได้ที่สำนักบัญชีและการเงิน ห้อง 201 ตั้งแต่วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 เวลา 8:00 - 16:00 น. และนักศึกษาจะต้องชำระเงินภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 โดยจะต้องใช้ใบแจ้งยอดการชำระเงินของทางวิทยาลัยฯ ในการชำระเงินตามธนาคารที่ระบุในใบแจ้งยอดการชำระเงินเท่านั้น (ห้ามใช้ใบนำฝากของธนาคาร)
**การพิมพ์ใบแจ้งยอดผ่านระบบ Reg. จะพิมพ์ได้เฉพาะนักศึกษาที่ไม่มีการเพิ่ม/ถอนรายวิชาเท่านั้น สำหรับนักศึกษาที่มีการเพิ่ม/ถอนรายวิชาจะต้องมาติดต่อรับใบแจ้งยอดที่แผนกการเงิน ห้อง 201**

หากนักศึกษาชำระเงินเกินกว่าวันที่กำหนด จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า วันละ 100 บาท
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   4 กรกฏาคม 2560
 6.ข้อปฏิบัติของนักศึกษาที่เรียนวิชาปรับพื้นฐาน (หลักสูตรภาคภาษาไทย)
*คลิกอ่านที่นี่*
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ