Academic Calendar (EN)
ปฏิทินการศึกษา (ภาษาไทย)


Procedure of Student Information Recording on the Educational Service System

Procedure of a G-Mail registration for Student
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.แนวทางปฏิบัติในการสอบของนักศึกษาปริญญาตรี
>>>ให้นักศึกษาทุกคนปฏิบัติตามข้อระเบียบดังกล่าว อย่างเคร่งครัด
*ระเบียบปฏิบัติ*
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 กันยายน 2560
 2.เตรียมความพร้อมก่อนสอบ!!!
>>>สำหรับนักศึกษาท่านใดที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษาและป้ายชื่อนักศึกษา ซึ่งจำเป็นต่อการยื่นแสดงตัวก่อนเข้าห้องสอบ ให้นักศึกษาติดต่อขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ สั่งทำป้ายชื่อ ได้ที่ร้าน DS Shop ห้อง 402 ชั้น 4 อาคาร 1 ในวันและเวลาทำการ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 กันยายน 2560
 3.แจ้งรับป้ายชื่อนักศึกษาใหม่ รหัส 17 (เฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับป้ายชื่อเท่านั้น)
สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 17 ที่ยังไม่ได้รับป้ายชื่อ ให้มาติดต่อขอรับป้ายชื่อได้ที่แผนกทะเบียน ห้อง 409 ชั้น 4 อาคาร 1 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2560
 4.ประกาศ เรื่อง การขอรับหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

เรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา, ทุกชั้นปี

ให้นักศึกษาที่ชำระค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 แล้ว “นำใบเสร็จรับเงิน” มาขอรับหนังสือได้ที่

สถานที่ : อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 200

วันที่ : ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 – วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560

เวลา : ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น.

(หากไม่ได้รับตามกำหนดการที่แจ้งไว้ หลังจากวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ให้ไปรับได้ที่ร้านขายของ DS Shop)

ขั้นตอนของการแจกหนังสือตำราเรียน
1. นักศึกษานำ “ใบเสร็จรับเงิน” มาเพื่อตรวจสอบรายการหนังสือ
2. รับ “ใบขอรับหนังสือ” ที่ทางสำนักบัญชีฯ จัดเตรียมไว้ให้ที่หน้าห้อง 200
3. กรอก “รหัสประจำตัว, ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และจำนวนหนังสือ” ในใบขอรับหนังสือ ซึ่งรายการหนังสือที่ขอรับจะอยู่บนใบเสร็จรับเงิน
4. นำใบขอรับหนังสือไปยื่นที่ห้อง 200 เพื่อขอรับหนังสือ
5. ให้นักศึกษาตรวจสอบว่ารับหนังสือไปกี่เล่ม แล้ว “เซ็นชื่อรับหนังสือ” และทางสำนักบัญชีฯ จะเก็บใบขอรับหนังสือไว้เพื่อตรวจสอบ
6. กรณีหนังสือ “ขาดหรือเกิน” ให้นักศึกษาติดต่อกับเจ้าหน้าที่บัญชีโดยทันที
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   24 กรกฏาคม 2560
 5.การยื่นขอสำเร็จการศึกษา
ยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา เอกสารขอแจ้งสำเร็จการศึกษามีดังนี้
1. แบบขอแจ้งสำเร็จการศึกษา 1 ชุด(ขอรับได้ที่แผนกทะเบียน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 1 ฉบับ (เพียงคนเดียว)
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายสวมชุดครุยวิทยฐานะ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 10 รูป(พื้นหลังรูปต้องเป็นสีขาว)และให้เขียนชื่อ-นามสกุล,รหัสนักศึกษา ด้านหลังรูป ทั้ง 10 รูป
- บัณฑิตชาย ผมทรงสุภาพ ไม่ยาวเกินต้นคอ ไม่รุ่มร่าม ไม่ไว้หนวด / เครา ห้ามทำสีผม
- บัณฑิตหญิง ผมทรงสุภาพ รวบหรือเกล้าผมให้เรียบร้อยไม่ติดเครื่องประดับ ห้ามทำสีผม ไม่ใส่ต่างหู
ติดต่อขอเอกสารทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่ แผนกทะเบียน ห้อง 409 และยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2560
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   25 สิงหาคม 2560
 6.แจ้งรับเอกสารจบการศึกษา รุ่นที่ 18 (ยื่นขอจบฯ รอบเทอม 2/2559)
ตามที่ท่านได้ยื่นแบบขอแจ้งสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิตไว้ใน ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 นั้น

บัดนี้ สภาวิทยาลัยดุสิตธานี มีมติอนุมัติให้ท่านเป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว
ท่านสามารถติดต่อขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ได้ที่แผนกทะเบียน ห้อง 409 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น.
และหากท่านไม่สามารถมาดำเนินการติดต่อขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาทำการขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาแทนท่านได้ โดยให้นำสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะพร้อมเซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ มายื่นขอรับเอกสารดังกล่าว
**ตรวจสอบรายชื่อรับTranscript รอบที่ 1**

**สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีชื่อรับ Transcript ในรอบนี้ ทางแผนกทะเบียนจะประกาศรายชื่อให้ทราบในรอบถัดไป
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 สิงหาคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ