Academic Calendar (EN)
ปฏิทินการศึกษา (ภาษาไทย)


Procedure of Student Information Recording on the Educational Service System

Procedure of a G-Mail registration for Student
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.ประกาศ เรื่อง การขอรับหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

เรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา, ทุกชั้นปี

ให้นักศึกษาที่ชำระค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 แล้ว “นำใบเสร็จรับเงิน” มาขอรับหนังสือได้ที่

สถานที่ : อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 306

วันที่ : ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 – วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561

เวลา : ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น.

(หากไม่ได้รับตามกำหนดการที่แจ้งไว้ หลังจากวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ให้ไปรับได้ที่ร้านขายของ DS Shop)

ขั้นตอนของการแจกหนังสือตำราเรียน
1. นักศึกษานำ “ใบเสร็จรับเงิน” มาเพื่อตรวจสอบรายการหนังสือ
2. รับ “ใบขอรับหนังสือ” ที่ทางสำนักบัญชีฯ จัดเตรียมไว้ให้ที่หน้าห้อง 306
3. กรอก “รหัสประจำตัว, ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และจำนวนหนังสือ” ในใบขอรับหนังสือ ซึ่งรายการหนังสือที่ขอรับจะอยู่บนใบเสร็จรับเงิน
4. นำใบขอรับหนังสือไปยื่นที่ห้อง 306 เพื่อขอรับหนังสือ
5. ให้นักศึกษาตรวจสอบว่ารับหนังสือไปกี่เล่ม แล้ว “เซ็นชื่อรับหนังสือ” และทางสำนักบัญชีฯ จะเก็บใบขอรับหนังสือไว้เพื่อตรวจสอบ
6. กรณีหนังสือ “ขาดหรือเกิน” ให้นักศึกษาติดต่อกับเจ้าหน้าที่บัญชีโดยทันที
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   7 ธันวาคม 2560
 2.แจ้งกำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2559 และ 2560
กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตรและกำหนดการวัดตัวตัดชุดครุยของ
มหาบัณทิตและบัณฑิต
**กำหนดการรับปริญญาบัตร**
**การแต่งกายบัณฑิตในพิธีประสาทปริญญาบัตร**
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2560
 3.กำหนดการรับใบแจ้งยอดและการชำระเงินภาคเรียนที่ 2/2560
สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2560 แล้ว นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินได้ด้วยตนเองผ่านระบบ reg.dtc.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2561 สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดด้วยตัวเองได้นั้นให้มาติดต่อขอรับใบแจ้งยอดการชำระเงินได้ที่สำนักบัญชีและการเงิน ห้อง 201 ตั้งแต่วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560 เวลา 8:00 - 16:00 น. และนักศึกษาจะต้องชำระเงินภายในวันที่ 5 มกราคม 2561 โดยจะต้องใช้ใบแจ้งยอดการชำระเงินของทางวิทยาลัยฯ ในการชำระเงินตามธนาคารที่ระบุในใบแจ้งยอดการชำระเงินเท่านั้น (ห้ามใช้ใบนำฝากของธนาคาร)
**การพิมพ์ใบแจ้งยอดผ่านระบบ Reg. จะพิมพ์ได้เฉพาะนักศึกษาที่ไม่มีการเพิ่ม/ถอนรายวิชาเท่านั้น สำหรับนักศึกษาที่มีการเพิ่ม/ถอนรายวิชาจะต้องมาติดต่อรับใบแจ้งยอดที่แผนกการเงิน ห้อง 201**

หากนักศึกษาชำระเงินเกินกว่าวันที่กำหนด จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้าในอัตราที่วิทยาลัยฯ กำหนด
ประกาศโดย   Accounting and Finance Department   วันที่ประกาศ   29 พฤศจิกายน 2560
 4.รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในเทอม 1/2560
นักศึกษายื่นขอสำเร็จการศึกษาได้ถึงวันที่ 9 มกราคม 2561 **รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา**
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2560
 5.แจ้งรับเอกสารจบการศึกษา รุ่นที่ 18 (ยื่นขอจบฯ รอบเทอม 2 และ เทอม Special 2559)
ตามที่ท่านได้ยื่นแบบขอแจ้งสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิตไว้ใน ระหว่างเดือนมกราคม - ตุลาคม 2560 นั้น

บัดนี้ สภาวิทยาลัยดุสิตธานี มีมติอนุมัติให้ท่านเป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว
ท่านสามารถติดต่อขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ได้ที่แผนกทะเบียน ห้อง 409 ได้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น.
และหากท่านไม่สามารถมาดำเนินการติดต่อขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาทำการขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาแทนท่านได้ โดยให้นำสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะพร้อมเซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ มายื่นขอรับเอกสารดังกล่าว
**ตรวจสอบรายชื่อรับTranscript รอบที่ 1**
**ตรวจสอบรายชื่อรับTranscript รอบที่ 2**

**สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีชื่อรับ Transcript ในรอบนี้ ทางแผนกทะเบียนจะประกาศรายชื่อให้ทราบในรอบถัดไป
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 สิงหาคม 2560
 6.แจ้งรายวิชาเอกเลือกและวิชาเลือกเสรี ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2560 (หลักสูตรไทย)
รายวิชาเอกเลือกและวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอน ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทยทุกสาขา สามารถตรวจสอบได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้
**รายวิชาเอกเลือกและเลือกเสรี**
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2560
 7.กำหนดการเปิดระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ทางแผนกวัดผลได้เปิดระบบการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2560
หากนักศึกษาไม่ประเมินการสอนหรือประเมินการสอนไม่ครบทุกรายวิชา นักศึกษาจะถูกระงับสิทธิ์ในการเข้าระบบ ทำให้ไม่สามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียนได้
*วิธีการประเมิน ดูตามลิงค์*
ประกาศโดย   แผนกวัดผล   วันที่ประกาศ   8 พฤศจิกายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ