Academic Calendar (EN)
ปฏิทินการศึกษา (ภาษาไทย)


Procedure of Student Information Recording on the Educational Service System

Procedure of a G-Mail registration for Student
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.การจัดการเรียนการสอนในวันหยุด วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 มีการงดการเรียนการสอนในวิชา HM4501 Human Resource Management and Development in Hospitality Industry และ IBA2114 Principles of Marketing
ประกาศโดย   แผนกวิชาการ   วันที่ประกาศ   26 พฤษภาคม 2561
 2.แจ้งรับใบแจ้งยอดการลงทะเบียนเรียนล่าช้า 3/2560
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนล่าช้าในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 สามารถติดต่อรับใบแจ้งยอดการชำระเงินที่แผนกการเงินนักศึกษา ห้อง 201 ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไปและจะต้องชำระเงินภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
หากนักศึกษาชำระเงินเกินกว่าวันที่กำหนด จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้าในอัตราที่วิทยาลัยฯ กำหนด
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2561
 3.กำหนดการรับใบแจ้งยอดและการชำระเงินภาคเรียนที่ 3/2560
- พิมพ์ใบแจ้งยอดผ่านระบบลงทะเบียน (Reg.) : 7-25 พ.ค. 2561 หรือ
- รับใบแจ้งยอดที่ห้องการเงิน ห้อง 201 : 9-11 พ.ค. 2561 เวลา 8:00-16:00 น.
- กำหนดการชำระเงิน : 7 - 25 พ.ค. 2561
**การพิมพ์ใบแจ้งยอดผ่านระบบ Reg. จะพิมพ์ได้เฉพาะนักศึกษาที่ไม่มีการเพิ่ม/ถอนรายวิชาเท่านั้น สำหรับนักศึกษาที่มีการเพิ่ม/ถอนรายวิชาจะต้องมาติดต่อรับใบแจ้งยอดที่แผนกการเงิน ห้อง 201**
หากนักศึกษาชำระเงินเกินกว่าวันที่กำหนด จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้าในอัตราที่วิทยาลัยฯ กำหนด
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2561
 4.กำหนดการเปิดระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ทางแผนกวัดผลได้เปิดระบบการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2561
หากนักศึกษาไม่ประเมินการสอนหรือประเมินการสอนไม่ครบทุกรายวิชา นักศึกษาจะถูกระงับสิทธิ์ในการเข้าระบบ ทำให้ไม่สามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียนได้
*วิธีการประเมิน ดูตามลิงค์*
ประกาศโดย   แผนกวัดผล   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2561
 5.ประกาศ เรื่อง การขอรับหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 3/2560 และ ปรับพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2561

เรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา, ทุกชั้นปี

ให้นักศึกษาที่ชำระค่าหนังสือเรียนแล้ว นำใบเสร็จรับเงินมาขอรับหนังสือได้ที่ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 306 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้

1.ช่วงที่ 1 : นักศึกษาเก่าที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2560 ให้รับหนังสือ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 (หยุดวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561)

2.ช่วงที่ 2 : นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 18 ให้รับเฉพาะหนังสือคณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 (ส่วนวิชาอื่นๆ จะแจกให้วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561)

(หากไม่ได้รับตามกำหนดการที่แจ้งไว้ หลังจากวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ให้ไปรับได้ร้านขายของ DS Shop)

ขั้นตอนของการแจกหนังสือตำราเรียน
1. นักศึกษานำ “ใบเสร็จรับเงิน” มาเพื่อตรวจสอบรายการหนังสือ
2. รับ “ใบขอรับหนังสือ” ที่ทางสำนักบัญชีฯ จัดเตรียมไว้ให้ที่หน้าห้อง 306
3. กรอก “รหัสประจำตัว, ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และจำนวนหนังสือ” ในใบขอรับหนังสือ ซึ่งรายการหนังสือที่ขอรับจะอยู่บนใบเสร็จรับเงิน
4. นำใบขอรับหนังสือไปยื่นที่ห้อง 306 เพื่อขอรับหนังสือ
5. ให้นักศึกษาตรวจสอบว่ารับหนังสือไปกี่เล่ม แล้ว “เซ็นชื่อรับหนังสือ” และทางสำนักบัญชีฯ จะเก็บใบขอรับหนังสือไว้เพื่อตรวจสอบ
6. กรณีหนังสือ “ขาดหรือเกิน” ให้นักศึกษาติดต่อกับเจ้าหน้าที่บัญชีโดยทันที
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   10 พฤษภาคม 2561
 6.ปฏิทินการศึกษาภาคพิเศษ 2560
ปฏิทินการศึกษาภาคพิเศษ 2560
**หลักสูตรภาคภาษาไทย**
ประกาศโดย   ทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 มีนาคม 2561
 7.การยื่นขอสำเร็จการศึกษา
ยื่นเอกสารขอแจ้งสำเร็จการศึกษามีดังนี้
1. แบบขอแจ้งสำเร็จการศึกษา 1 ชุด(ขอรับได้ที่แผนกทะเบียน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 1 ฉบับ (เพียงคนเดียว)
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายสวมชุดครุยวิทยฐานะ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 10 รูป(พื้นหลังรูปต้องเป็นสีขาว)และให้เขียนชื่อ-นามสกุล,รหัสนักศึกษา ด้านหลังรูป ทั้ง 10 รูป
- บัณฑิตชาย ผมทรงสุภาพ ไม่ยาวเกินต้นคอ ไม่ไว้หนวด / เครา ห้ามทำสีผมและห้ามใส่แว่นตา
- บัณฑิตหญิง ผมทรงสุภาพ รวบหรือเกล้าผมให้เรียบร้อยไม่ติดเครื่องประดับ ห้ามทำสีผม ไม่ใส่ต่างหูและใส่แว่นตา
ติดต่อขอเอกสารทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่ แผนกทะเบียน ห้อง 409 ชั้น 4 อาคาร 1 ได้ในวันและเวลาทำการและนักศึกษาสามารถยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษาได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่วันที่ 1 มิถุนายน 2561
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2561
 8.รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในเทอม 2/2560
นักศึกษายื่นขอสำเร็จการศึกษาได้ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 **รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา**
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ