Academic Calendar (ปฏิทินการศึกษา)

Procedure of Student Information Recording on the Educational Service System

Documents and forms Download

Procedure of a G-Mail registration for Student
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.การลงทะเบียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
กำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2560 ขอให้นักศึกษาปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนวิชาที่มีตะกร้าปรากฏด้านหลัง
2. ให้นักศึกษาทำการกดปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน” ด้านซ้ายมือ เมื่อปรากฏตารางรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนให้กด “ยืนยันการลงทะเบียน” อีกครั้ง **คลิกที่นี่เพื่อดูภาพประกอบ**
3. กรุณาตรวจสอบรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) ก่อนยืนยันการลงทะเบียน (เช่น วิชาภาษาอังกฤษ 2 นักศึกษาจะต้องผ่านวิชา ภาษาอังกฤษ 1, วิชาวิธีการวิจัย นักศึกษาจะต้องผ่านวิชา สถิติธุรกิจ และความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับสถิติ)
หากนักศึกษาทำการยืนยันการลงทะเบียนโดยไม่ตรวจสอบก่อน ทางวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินเต็มจำนวนในกรณีดังกล่าว
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 มิถุนายน 2560
 2.แจ้งเตือน : นักศึกษาค้างชำระ 3/2559
นักศึกษาที่มีแจ้ง "ค้างชำระ" ในระบบลงทะเบียน (Reg.) กรุณาติดต่อแผนกการเงิน ห้อง 201 สำนักบัญชีและการเงินภายในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 07:30 - 16:00 น. ไม่เช่นนั้นนักศึกษาจะไม่สามารถเข้าใช้ระบบลงทะเบียน (Reg.) และไม่สามารถลงทะเบียนเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 1/2560 ได้
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   22 มิถุนายน 2560
 3.นัดรับชุดนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่
สำหรับนักศึกษาใหม่ ที่ร้านทรงสมัยนัดให้มารับชุดนักศึกษา ติดต่อรับได้ที่อาคาร 1 ห้อง 405 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.00 น.
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 มิถุนายน 2560
 4.การรับใบแจ้งยอดการเพิ่ม/ถอนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 3/2559
นักศึกษาที่มีการเพิ่ม / ถอนรายวิชา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 ให้มารับใบแจ้งยอดการชำระเงินภายในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ที่สำนักบัญชีและการเงิน ห้อง 201 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 7:30 - 16:00 น. และจะต้องชำระเงินภายในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560
หากนักศึกษาชำระเงินเกินกว่าวันที่กำหนด จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า วันละ 100 บาท
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   30 พฤษภาคม 2560
 5.ประกาศ เรื่อง การขอรับหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 3/2559 และปรับพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2560

เรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา, ทุกชั้นปี

ให้นักศึกษาที่ชำระค่าหนังสือเรียนแล้วนำใบเสร็จรับเงินมาขอรับหนังสือได้ที่ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2419 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้

ช่วงที่ 1 : นักศึกษาเก่าที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2559 ให้รับหนังสือ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

ช่วงที่ 2 : นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 17 ให้รับเฉพาะหนังสือคณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 – วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 (ส่วนวิชาอื่นๆ จะแจกให้วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560)

หากไม่ได้รับตามกำหนดการที่แจ้งไว้ หลังจากวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ให้ไปรับได้ร้านขายของ DS Shop

ขั้นตอนของการแจกหนังสือตำราเรียน
1.นักศึกษานำ"ใบเสร็จรับเงิน"มาเพื่อตรวจสอบรายการหนังสือ
2.รับ"ใบขอรับหนังสือ"ที่ทางสำนักบัญชีฯ จัดเตรียมไว้ให้ที่หน้าห้อง 2419
3.กรอก"รหัสประจำตัว, ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และจำนวนหนังสือ" ในใบขอรับหนังสือ ซึ่งรายการหนังสือที่ขอรับจะอยู่บนใบเสร็จรับเงิน
4.นำใบขอรับหนังสือไปยื่นที่ห้อง 2419 เพื่อขอรับหนังสือ
5.ให้นักศึกษาตรวจสอบว่ารับหนังสือไปกี่เล่ม แล้วเซ็นต์ชื่อรับหนังสือ และทางสำนักบัญชีฯ จะเก็บใบขอรับหนังสือไว้เพื่อตรวจสอบ
6.กรณีหนังสือ "ขาดหรือเกิน" ให้นักศึกษาติดต่อกับเจ้าหน้าที่บัญชีโดยทันที
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   9 พฤษภาคม 2560
 6.ข้อปฏิบัติของนักศึกษาที่เรียนวิชาปรับพื้นฐาน (หลักสูตรภาคภาษาไทย)
*คลิกอ่านที่นี่*
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ