Welcome Package


ยื่นคำร้องออนไลน์
(Online Petition)Student Handbook


Academic Calendar (EN)
ปฏิทินการศึกษา (ภาษาไทย)


รายการกิจกรรมที่เปิดให้ยื่นเรื่องเข้าร่วมได้
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.Inspiring Hospitality Leadership (8-12 JAN 2024) (International Program, DTC Bangkok)
ประกาศโดย   International Program   วันที่ประกาศ   4 ธันวาคม 2566
 2.*แจ้งกำหนดการใหม่* กำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
เปลี่ยนกำหนดการลงทะเบียน กำหนดการเดิม วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2566 กำหนดการใหม่ วันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2566
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   29 พฤศจิกายน 2566
 3.การขอรับเอกสารใบรายงานผลการศึกษาและหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา (วิทยาเขตกรุงเทพ)
*หนังสือมอบฉันทะ *

*รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภาวิทยาลัย*

ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2566
 4.ประกาศ: กำหนดการเปิดระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา


*วิธีการประเมิน ดูตามลิงค์*
ประกาศโดย   แผนกวัดและประเมินผล   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2566
 5.คู่มือสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 (กรุงเทพฯ และศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา)
*คู่มือสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 (กรุงเทพฯ และศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา) *

ประกาศโดย   แผนกวางแผนวิชาการ   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2566
 6.ศูนย์บริการนักศึกษา (วิทยาเขตกรุงเทพฯ)

ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กันยายน 2566
 7.ประกาศการจัดการเรียนวิชา LA1301, LA2302, LA2402, LA3404 และ SU3705 ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (กรุงเทพฯ)
ประกาศโดย   แผนกวางแผนวิชาการ   วันที่ประกาศ   15 สิงหาคม 2566
 8.รับชุดนักศึกษาและชุดปฏิบัติการ (วิทยาเขตกรุงเทพฯ)

ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2566
 9.ข้อมูลติดต่อสำนักวิชาการ (แผนกวางแผนวิชาการ แผนกทะเบียน และแผนกวัดผลและประเมินผล) (กรุงเทพฯ)

ประกาศโดย   สำนักวิชาการ   วันที่ประกาศ   2 มีนาคม 2564
        Contact : แผนกวิชาการ 02-361-7811 ต่อ 537, แผนกทะเบียน 02-361-7811 ต่อ 534,535