Outlook for Student
(TH) ll (ENG)

Procedure of Student Information Recording on the Educational Service System
(TH) ll (ENG)

Academic Calendar (EN)
ปฏิทินการศึกษา (ภาษาไทย)


รายการกิจกรรมที่เปิดให้ยื่นเรื่องเข้าร่วมได้
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.การพิมพ์ใบแจ้งยอดและกำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 3/2563

ประกาศโดย   แผนกการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   21 มิถุนายน 2564
 2.การลงทะเบียน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ประกาศโดย   แผนกวิชาการ   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2564
 3.ประกาศ : งดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติที่วิทยาลัย

ประกาศโดย   กิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 มิถุนายน 2564
 4.ประกาศ: กำหนดการเปิดระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563


*วิธีการประเมิน ดูตามลิงค์*
ประกาศโดย   แผนกวัดผล   วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2564
 5.ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นที่ 21

ประกาศโดย   แผนกพัฒนาอาชีพ   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2564
 6.Welcome Package สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

*Welcome Package *
ประกาศโดย   สำนักวิชาการ   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2564
 7.ประกาศ: การเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 (นักศึกษารหัส 21)


ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิก Click Link ต่อไปนี้;

* 1) How to วิธีดูตารางเรียนในระบบบริการการศึกษา (reg.dtc.ac.th) *

* 2) ตรวจสอบชื่อนักศึกษาและกลุ่มเรียน *

* 3) ตารางเรียน ภาค Pre-Intensive (!!ตารางวิชา IFM1201 มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเรียน!!) *

* 4) ช่องทางการเข้ากลุ่มเรียนออนไลน์ *

* 5) บริการจัดส่งหนังสือเรียน และ Google form (โปรดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564) *
ประกาศโดย   แผนกวิชาการ   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2564
 8.ข้อมูลติดต่อสำนักวิชาการ (แผนกวิชาการ แผนกทะเบียน และแผนกวัดผล)

ประกาศโดย   สำนักวิชาการ   วันที่ประกาศ   2 มีนาคม 2564
        Contact : แผนกวิชาการ