Outlook for Student
(TH) ll (ENG)

Procedure of Student Information Recording on the Educational Service System
(TH) ll (ENG)

Academic Calendar (EN)
ปฏิทินการศึกษา (ภาษาไทย)


รายการกิจกรรมที่เปิดให้ยื่นเรื่องเข้าร่วมได้
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.Welcome Package สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

*Welcome Package *
ประกาศโดย   สำนักวิชาการ   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2564
 2.ประกาศ: การเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 (นักศึกษารหัส 21)


ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิก Click Link ต่อไปนี้;

* 1) How to วิธีดูตารางเรียนในระบบบริการการศึกษา (reg.dtc.ac.th) *

* 2) ตรวจสอบชื่อนักศึกษาและกลุ่มเรียน *

* 3) ตารางเรียน ภาค Pre-Intensive *

* 4) ช่องทางการเข้ากลุ่มเรียนออนไลน์ *

* 5) บริการจัดส่งหนังสือเรียน และ Google form (โปรดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564) *
ประกาศโดย   แผนกวิชาการ   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2564
 3.ประกาศแนวทางการจัดการเรียนสอนวิชาภาคปฏิบัติครัวและโรงแรม ภาคการศึกษาที่ 2-2563

ประกาศโดย   แผนกวิชาการ   วันที่ประกาศ   7 พฤษภาคม 2564
 4.ประกาศ: ข้อปฏิบัติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการสอบปลายภาค แบบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2563

*ประกาศ: 031/2564 ข้อปฏิบัติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการสอบปลายภาค แบบออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563*
*คู่มือนักศึกษา - การทำข้อสอบ Online บน MS-Teams*
*ตัวอย่างใบคำร้องขาดสอบ - ฉบับภาษาไทย*
*ใบคำร้องขาดสอบ - ฉบับภาษาไทย*
ประกาศโดย   แผนกวัดผล   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2564
 5.กำหนดปฏิทินลงทะเบียนเรียน สำหรับภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ประกาศโดย   แผนกวิชาการ   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2564
 6.ข้อมูลติดต่อสำนักวิชาการ (แผนกวิชาการ แผนกทะเบียน และแผนกวัดผล)

ประกาศโดย   สำนักวิชาการ   วันที่ประกาศ   2 มีนาคม 2564
 7.ประกาศ: มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

*ประกาศ: มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)*
ประกาศโดย   แผนกวิชาการ   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2564
        Contact : แผนกวิชาการ