โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : อุตสาหกรรมบริการ
 ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาตรี (ปกติ)
 หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
 สาขาวิชา : การจัดการสปา (2554)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดศึกษาทั่วไป    35 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    13 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MS2202 INTRODUCTION TO STATISTICS
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
3
MS1501 SPORTS AND RECREATION
 กีฬาและนันทนาการ
1
MS1401 COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
MS1301 MAN AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
MS1201 BASIC MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์เบื้องต้น
3

 1.2 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA2302 ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3
LA1301 ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3
LA1101 THAI USAGE
 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3

 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
HU1301 CULTURE AND SOCIETY
 สังคมและวัฒนธรรม
3
HU1202 STUDY SKILLS
 ทักษะการศึกษา
1
HU1201 PSYCHOLOGY FOR QUALITY OF LIFE
 จิตวิทยากับคุณภาพชีวิต
3
HU1102 MORALS AND DUSIT CHARACTERS FOR HOSPITALITY INDUSTRY 2
 คุณธรรมและคุณลักษณะดุสิตธานีสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 2
0
HU1101 MORALS AND DUSIT CHARACTERS FOR HOSPITALITY INDUSTRY 1
 คุณธรรมและคุณลักษณะดุสิตธานีสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 1
0

 1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SS2201 PRINCIPLES OF COMMUNICATION
 หลักการสื่อสาร
3
SS1101 PRINCIPLES OF LAW
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    107 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    42 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BA1101 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 องค์การและการจัดการ
3
LA3502 BUSINESS ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2
3
LA3501 BUSINESS ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1
3
BA2102 BUSINESS LAW
 กฎหมายธุรกิจ
3
BA2201 BUSINESS ACCOUNTING
 บัญชีธุรกิจ
3
BA4502 BUSINESS FORECASTING
 การพยากรณ์ธุรกิจ
3
BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3
BA4403 RESEARCH METHODS
 วิธีการวิจัย
3
BA4104 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3
BA2401 BUSINESS STATISTICS
 สถิติธุรกิจ
3
BA2402 BUSINESS COMPUTER
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
BA3103 BUSINESS ETHICS
 จริยธรรมทางธุรกิจ
3
BA3501 PRINCIPLES OF ECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์
3
BA3202 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3

 2.2 กลุ่มวิชาเอก    53 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SM2204 WESTERN SPA AROMATHERAPY
 สปาตะวันตก-อโรมาเทอราพี
3
SM3208 THE SKIN
 ผิวหนัง
2
SM3209 NATURAL SCIENCES
 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
2
SM3210 COSMETIC SCIENCES
 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2
SM3211 AESTHETIC HEALTH TREATMENTS
 การดูแลสุขภาพความงาม
2
SM3212 FACIAL TREATMENTS
 การดูแลใบหน้า
3
SM3213 INTRODUCTION TO HEALTH AND BEAUTY BUSINESS LAW
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการสุขภาพและความงาม
2
SM3304 CUSTOMER RELATIONS FOR SPA BUSINESS
 ลูกค้าสัมพันธ์สำหรับธุรกิจสปา
3
SM3402 NUTRITION FOR SPA
 โภชนาการสำหรับสปา
2
SM4305 SPA OPERATIONS AND MANAGEMENT
 การบริหารจัดการสปา
3
SM4306 SPA MARKETING AND DEVELOPMENT
 การตลาดและการพัฒนาธุรกิจสปา
3
SM2203 BASIC WESTERN SPA MASSAGE
 สปาตะวันตก-หัตถบำบัดเบื้องต้น
3
HM1101 INTRODUCTION TO THE HOSPITALITY INDUSTRY
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ
2
HM4102 SEMINAR IN HOSPITALITY INDUSTRY
 การสัมมนาด้านอุตสาหกรรมบริการ
3
HM4501 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT IN HOSPITALITY INDUSTRY
 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมบริการ
3
SM2202 THAI MASSAGE FOR HEALTH
 การนวดไทยเพื่อสุขภาพ
3
LA2404 ENGLISH FOR SPA BUSINESS
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจสปา
3
SM1201 ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
3
SM1102 INTRODUCTION TO SPA AND HOLISTIC HEALTH
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสปาและสุขภาพองค์รวม
3
LA4503 CONTEMPORARY PRACTICAL ENGLISH
 ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน
3

 2.3 วิชาเอกเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
HM4502 TRAINING FOR HOSPITALITY INDUSTRY
 การฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
3
SM4216 BODY TREATMENT
 การดูแลรักษาร่างกาย
3
SM4215 SKIN WAXING
 การแวกซ์ผิว Skin Waxing
1
SM4214 MANICURE AND PEDICURE
 การทำเล็บ
1
SM4213 MAKE UP
 การแต่งหน้า
1
SM4207 LYMPHATIC DRAINAGE MASSAGE
 การนวดระบบน้ำเหลือง
3
SM4206 SPORT MASSAGE
 การนวดนักกีฬา
3
BA4503 ECONOMICS FOR HOSPITALITY INDUSTRY
 เศรษฐศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมบริการ
3
BA4404 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM FOR HOSPITALITY INDUSTRY
 ระบบสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
3
SM4205 REFLEXOLOGY
 การนวดจุดสะท้อน
3

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 4 การฝึกภาคปฏิบัติ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SM3901 SUPERVISED FIELD TRAINING (SPA OPERTIONS)
 การฝึกปฏิบัติภาคสนาม (การปฏิบัติงานสปา)
3
SM4901 SUPERVISED FIELD TRAINING (SPA MANAGEMENT)
 การฝึกปฏิบัติภาคสนาม (การบริหารจัดการสปา)
3
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ