โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : อุตสาหกรรมบริการ
 ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาตรี (ปกติ)
 หลักสูตร : การจัดการไมซ์และอิเว็นต์
 สาขาวิชา : การจัดการไมซ์และอิเว็นตส์ (2553)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดศึกษาทั่วไป    35 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    13 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MS1501 SPORTS AND RECREATION
 กีฬาและนันทนาการ
1
MS1401 COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
MS1301 MAN AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
MS1201 BASIC MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์เบื้องต้น
3
MS2202 INTRODUCTION TO STATISTICS
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
3

 1.2 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA2302 ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3
LA1301 ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3
LA1101 THAI USAGE
 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3

 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
HU1101 MORALS AND DUSIT CHARACTERS FOR HOSPITALITY INDUSTRY 1
 คุณธรรมและคุณลักษณะดุสิตธานีสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 1
0
HU1301 CULTURE AND SOCIETY
 สังคมและวัฒนธรรม
3
HU1201 PSYCHOLOGY FOR QUALITY OF LIFE
 จิตวิทยากับคุณภาพชีวิต
3
HU1102 MORALS AND DUSIT CHARACTERS FOR HOSPITALITY INDUSTRY 2
 คุณธรรมและคุณลักษณะดุสิตธานีสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 2
0
HU1202 STUDY SKILLS
 ทักษะการศึกษา
1

 1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SS2201 PRINCIPLES OF COMMUNICATION
 หลักการสื่อสาร
3
SS1101 PRINCIPLES OF LAW
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    107 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    42 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA3501 BUSINESS ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1
3
LA3502 BUSINESS ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2
3
BA4502 BUSINESS FORECASTING
 การพยากรณ์ธุรกิจ
3
BA1101 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 องค์การและการจัดการ
3
BA2102 BUSINESS LAW
 กฎหมายธุรกิจ
3
BA2201 BUSINESS ACCOUNTING
 บัญชีธุรกิจ
3
BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3
BA2401 BUSINESS STATISTICS
 สถิติธุรกิจ
3
BA2402 BUSINESS COMPUTER
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
BA3103 BUSINESS ETHICS
 จริยธรรมทางธุรกิจ
3
BA3202 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3
BA3501 PRINCIPLES OF ECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์
3
BA4104 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3
BA4403 RESEARCH METHODS
 วิธีการวิจัย
3

 2.2 กลุ่มวิชาเอก    53 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA2405 ENGLISH FOR MICE AND EVENTS
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์
3
TM2101 INTRODUCTION TO TOURISM
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
3
TM3107 ACCOMMODATION BUSINESS
 ธุรกิจที่พักแรม
3
HM4501 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT IN HOSPITALITY INDUSTRY
 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมบริการ
3
EM3105 TRADE SHOWS AND CORPORATE EVENTS AS A BUSINESS MARKETING TOOL
 การจัดกิจกรรมทางการตลาดโดยการร่วมงานแสดงสินค้า
3
EM3102 MEETINGS, CONVENTION AND EXHIBITION MANAGEMENT
 การจัดการงานประชุมและงานแสดงสินค้า
3
EM3103 CATERING SERVICE MANAGEMENT FOR MICE AND EVENTS
 การจัดการงานบริการจัดเลี้ยงสำหรับธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์
3
EM3104 VENUE MANAGEMENT FOR MICE AND EVENTS
 การจัดการสถานที่สำหรับธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์
3
BA4404 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM FOR HOSPITALITY INDUSTRY
 ระบบสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
3
EM3106 EVENTS MANAGEMENT
 การจัดงานอิเว็นตส์
3
EM3107 INCENTIVE TRAVEL MANAGEMENT
 การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
3
EM4108 RISK MANAGEMENT AND SAFETY FOR MICE AND EVENTS
 การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยของธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์
3
EM4109 INNOVATION MARKETING COMMUNICATIONS FOR MICE AND EVENTS
 นวัตกรรมการสื่อสารทางการตลาดเพื่อธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์
3
HM1101 INTRODUCTION TO THE HOSPITALITY INDUSTRY
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ
2
HM2201 INTRODUCTION TO FOOD AND BEVERAGE SERVICE
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3
HM2401 INTRODUCTION TO CULINARY ARTS
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาหาร
3
HM4102 SEMINAR IN HOSPITALITY INDUSTRY
 การสัมมนาด้านอุตสาหกรรมบริการ
3
EM1101 INTRODUCTION TO MICE AND EVENTS BUSINESS
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์
3

 2.3 วิชาเอกเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
TM3106 TOURISM TRANSPORTATION
 การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
3
TM3104 TOURISM BEHAVIOR
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3
BA4503 ECONOMICS FOR HOSPITALITY INDUSTRY
 เศรษฐศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมบริการ
3
TM4113 TOURISM RESOURCE MANAGEMENT
 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
3
LA4503 CONTEMPORARY PRACTICAL ENGLISH
 ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน
3
HM4103 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE HOSPITALITY INDUSTRY
 การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมบริการ
3
HU4302 THAI ARTS AND CULTURE AND TOURIST INDUSTRY
 ศิลปวัฒนธรรมไทยกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3
HM4502 TRAINING FOR HOSPITALITY INDUSTRY
 การฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
3
TM4114 RECREATION STUDY
 การนันทนาการ
3

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 4 การฝึกภาคปฏิบัติ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EM3901 SUPERVISED FIELD TRAINING (MICE VENUES OR CONVENTION HOTEL)
 การฝึกปฏิบัติภาคสนาม (การจัดงานไมซ์หรือห้องประชุมโรงแรม)
3
EM4901 SUPERVISED FIELD TRAINING (PCO OR PEO)
 การฝึกปฏิบัติภาคสนาม (PCO หรือ PEO)
3
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ