โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : อุตสาหกรรมบริการ
 ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาตรี (ปกติ)
 หลักสูตร : การจัดการธุรกิจสุขภาพ สปา และความงาม
 สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจสุขภาพ สปา และความงาม (2559)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดศึกษาทั่วไป    41 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    13 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MS1501 SPORTS FOR HEALTH
  การกีฬาเพื่อสุขภาพ
1
MS1401 COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
MS1301 ENVIRONMENT FOR QUALITY OF LIFE
 สิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต
3
MS1202 APPLIED STATISTICS
 สถิติประยุกต์
3
MS1201 APPLIED MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์ประยุกต์
3

 1.2 กลุ่มวิชาภาษา    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA2501 BUSINESS ENGLISH
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3
LA1301 ENGLISH USAGE FOR COMMUNICATION
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
LA1302 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3
LA1101 THAI USAGE FOR COMMUNICATION
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
LA2502 ENGLISH FOR CAREERS
  ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3

 1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
HU1101 MORALS AND DUSIT CHARACTERS
  คุณธรรมและคุณลักษณะดุสิตธานี
0
HU1201 PSYCHOLOGY FOR QUALITY OF LIFE
  จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
3
HU1202 STUDY SKILLS
 ทักษะการศึกษา
1
HU1301 CULTURE AND SOCIETY
  สังคมและวัฒนธรรม
3

 1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SS1101 PRINCIPLES OF LAW
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3
SS2201 PRINCIPLES OF COMMUNICATION
 หลักการสื่อสาร
3

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    95 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    39 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BA3202 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3
BA3103 BUSINESS ETHICS AND SOCIAL RESPONSIBILITY
  จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3
BA3501 PRINCIPLES OF ECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์
3
BA4403 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
  วิธีวิทยาการวิจัยทางธุรกิจ
3
BA4104 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3
BA4105 ENTREPRENEURSHIP
 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
3
BA4106 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT
 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3
BA2402 INFORMATION TECHNOLOGY FOR BUSINESS
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
3
BA2401 BUSINESS STATISTICS
 สถิติธุรกิจ
3
BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING
  หลักการตลาด
3
BA2201 BUSINESS ACCOUNTING
 บัญชีธุรกิจ
3
BA2102 BUSINESS LAW
  กฎหมายธุรกิจ
3
BA1101 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
  องค์การและการจัดการ
3

 2.2 กลุ่มวิชาเอก    50 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA2404 ENGLISH FOR WELLNESS, SPA AND AESTHETICS BUSINESS
 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจสุขภาพ สปา และความงาม
3
SM3308 WELLNESS, SPA AND AESTHETICS MARKETING AND DEVELOPMENT
  การตลาดและการพัฒนาธุรกิจสุขภาพ สปา และความงาม
3
SM3307 WELLNESS, SPA AND AESTHETICS OPERATIONS AND MANAGEMENT
 การจัดการธุรกิจสุขภาพ สปา และความงาม
3
SM3214 WELLNESS CENTER MANAGEMENT
  การจัดการศูนย์สุขภาพ
3
SM3213 HYDROTHERAPY
  วารีบำบัด
3
SM3212 WELLNESS AND AESTHETIC TREATMENTS
 การดูแลสุขภาพและความงาม
3
SM3211 PHYSICAL ACTIVITY FOR HEALTH
  กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
3
SM2403 FOOD AND BEVERAGE FOR WELLNESS
 อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
3
SM2213 HERBS FOR BEAUTY
 สมุนไพรเพื่อความงาม
3
SM2204 WESTERN SPA-AROMATHERAPY
  สปาตะวันตก-อโรมาเทอราพี
3
SM2203 WESTERN SPA-MASSAGE
 สปาตะวันตก-หัตถบำบัด
3
SM2202 THAI MASSAGE AND REFLEXOLOGY
  การนวดไทยและนวดจุดสะท้อน
3
SM1210 HOLISTIC HEALTH
  สุขภาพองค์รวม
3
SM1201 ANATOMY AND PHYSIOLOGY
  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
3
SM1103 WELLNESS, SPA AND AESTHETICS BUSINESS
  ธุรกิจสุขภาพ สปา และความงาม
3
HM4102 SEMINARS IN THE HOSPITALITY INDUSTRY
 การสัมมนาด้านอุตสาหกรรมบริการ
3
HM1101 INTRODUCTION TO THE HOSPITALITY INDUSTRY
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ
2

 2.3 วิชาเอกเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BA4503 ECONOMICS FOR THE HOSPITALITY INDUSTRY
 เศรษฐศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมบริการ
3
BA4404 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS FOR HOSPITALITY INDUSTRY
 ระบบสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
3
TM4115 HEALTH TOURISM
  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3
TM2104 TOURIST BEHAVIOR
  พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3
SM4216 ORIENTAL ACTIVITIES FOR HEALTH
 กิจกรรมเพื่อสุขภาพตามวิถีตะวันออก
3
SM4215 UNIQUENESS OF THAI SPA
  เอกลักษณ์สปาไทย
3
SM4207 ANTI-AGING MASSAGE
 การนวดชะลอวัย
3
SM4206 SPORTS MASSAGE
 การนวดนักกีฬา
3
HM4502 TRAINING FOR THE HOSPITALITY INDUSTRY
 การฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
3
HM4103 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE HOSPITALITY INDUSTRY
  การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมบริการ
3

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 4 การฝึกภาคปฏิบัติ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SM3901 SUPERVISED FIELD TRAINING 1 (SPA/WELLNESS CENTER OPERATIONS)
  การฝึกปฏิบัติภาคสนาม 1 (การปฏิบัติงานสปาหรือศูนย์สุขภาพ)
3
SM4901 SUPERVISED FIELD TRAINING 2 (SPA/WELLNESS CENTER MANAGEMENT)
  การฝึกปฏิบัติภาคสนาม 2 (การจัดการสปาหรือศูนย์สุขภาพ)
3
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ