โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : อุตสาหกรรมบริการ
 ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาตรี (ปกติ)
 หลักสูตร : -
 สาขาวิชา : นวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (2560)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SI1103 INFORMATION TECHNOLOGY IN SERVICE INNOVATION DESIGN
 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานออกแบบนวัตกรรมการบริการ
3
MS1301 ENVIRONMENT FOR QUALITY OF LIFE
 สิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต
3
MS1501 SPORTS FOR HEALTH
 การกีฬาเพื่อสุขภาพ
3
MS1203 APPLIED MATHEMATICS AND STATISTICS
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
3

 1.2 กลุ่มวิชาภาษา    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA1101 THAI USAGE FOR COMMUNICATION
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3

 1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
HU1303 ASEAN AND THE NEW WORLD
 วัฒนธรรมอาเซียนและโลกยุคใหม่
3
HU1103 HUMAN RELATIONS AND PERSONALITY DEVELOPMENT
 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
3
SI2105 SERVICE PSYCHOLOGY IN TOURISM INDUSTRY
 จิตวิทยาการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3

 1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SI3307 ARTS IN THAILAND
 ศิลปะในประเทศไทย
3
SS1301 THAI HERITAGE AND CIVILIZATION STUDIES
 มรดกไทยและอารยธรรมศึกษา
3

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    84 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SI2104 SERVICE EVOLUTION IN TOURISM INDUSTRY
 วิวัฒนาการงานบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3
SI3108 INNOVATIVE START-UP IN TOURISM INDUSTRY
 นวัตกรรมธุรกิจเกิดใหม่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3
SI2106 CONTEMPORARY SERVICE MARKETING INNOVATIVE
 นวัตกรรมการตลาดบริการร่วมสมัย
3
SI2202 CROSS-CULTURAL COMMUNICATION AND TOURIST BEHAVIOR
 การสื่อสารสำหรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3
SI4801 RESEARCH METHODOLOGY IN TOURISM INDUSTRY
 ระเบียบวิธีวิจัยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3
SI3107 PROFESSIONAL ETHICS AND LAWS FOR TOURISM AND HOTEL BUSINESS
 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับธรุกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม
3
SI1101 ORGANIZATION AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN SERVICE INNOVATION
 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรด้านนวัตกรรมการบริการ
3
SI1102 INNOVATION STUDIES FOR SERVICES
  นวัตกรรมศึกษาเพื่องานบริการ
3

 2.2 กลุ่มวิชาเอก    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SI2206 CREATIVE SERVICE SPACE DESIGN AND OPERATIONS
 การปฏิบัติงานและการออกแบบพื้นที่ให้บริการเชิงสร้างสรรค์
3
SI3210 SERVICE INNOVATION IN TRANSPORTATION BUSINESS
 นวัตกรรมการใช้บริการในธุรกิจเดินทาง
3
SI3208 SERVICE DESIGN FOR SPECIAL INTEREST
 การออกแบบบริการตามความสนใจพิเศษ
3
SI3211 SOUVENIRS DESIGN INNOVATION
 การออกแบบสินค้าของที่ระลึกด้วยนวัตกรรม
3
SI2204 SERVICE INNOVATION IN FOOD AND BEVERAGE BUSINESS
 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
3
SI3209 CREATIVE EXPERIENCE DESIGN FOR EVENT EXHIBITIONS AND CONFERENCES
 การออกแบบและสร้างสรรค์ประสบการณ์สำหรับงานมหกรรม งานนิทรรศการ งานประชุม
3
SI3207 TOUR BUSINESS OPERATION AND TOURIST GUIDING DESIGN
 การออกแบบงานงานธุรกิจนำเที่ยวและงานมัคคุเทศก์
3
SI2203 SERVICE INNOVATION IN WELLNESS AND AESTHETIC BUSINESS
 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจสุขภาพและความงาม
3
SI2201 MANAGEMENT FOR TOURISM AND CREATIVE LODGING
 การจัดการท่องเที่ยวและที่พักเชิงสร้างสรรค์
3
SI2205 SERVICE INNOVATION IN ENTERTAINMENT BUSINESS
 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจบันเทิง
3

 2.3 วิชาเอกเลือก    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SI3302 ROOM STYLING AND OPERATIONS
 การปฏิบัติงานและออกแบบห้องพัก
3
SI3305 TOURISM DESIGN FOR OLD TOWN DESTINATION
 การออกแบบเมืองเก่าเพื่อการท่องเที่ยว
3
SI4308 ART OF PHOTOGRAPHY AND TOURISM REVIEW WRITING
 ศิลปะการถ่ายภาพและการเขียนบทวิจารณ์ทางการท่องเที่ยว
3
SI4309 COLLABORATION FOR SERVICE INNOVATION DESIGN
 ความร่วมมือด้านการออกแบบนวัตกรรมการบริการ
3
SI4802 SEMINAR OF SERVICE DESIGN FOR TOURISM INDUSTRY IN DIGITAL AGE
 การสัมมนาด้านการออกแบบบริการสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล
3
SI3304 MIXOLOGY
 ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม
3
SI3303  FOOD STYLING INNOVATION AND GASTRONOMY
 นวัตกรรมศิลปะการประกอบอาหารและการกินอยู่
3
SI3301 INNOVATIVE MULTIMEDIA PRODUCTION IN TOURISM INDUSTRY
 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3

 2.4 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SI3306 ENGLISH FOR HOSPITALITY BUSINESS
 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ
3
LA1301 ENGLISH USAGE FOR COMMUNICATION
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
LA1302 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3
LA2501 BUSINESS ENGLISH
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3
LA2502 ENGLISH FOR CAREERS
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 4 สหกิจศึกษา    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SI4902 CO-OPERATIVE EDUCATION
 สหกิจศึกษา
5
SI4901 PRE CO-OPERATIVE EDUCATION
 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ