โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : อุตสาหกรรมบริการ
 ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาตรี (ปกติ)
 หลักสูตร : การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
 สาขาวิชา : การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (2562)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดศึกษาทั่วไป    32 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MS3204 RECREATION LEADER AND ACTIVITIES FOR HEALTH
 ผู้นำนันทนาการและกิจกรรมเพื่อสุขภาพ
3
MS3203 CREATIVE ENVIRONMENT MANAGEMENT FOR SERVICE
 การจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์เพื่องานบริการ
3
MS2202 INFORMATION TECHNOLOGY USAGE
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3
MS1101 INTENSIVE MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน
0
MS1201 QUANTITATIVE ANALYSIS SKILLS
 ทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3

 1.2 กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA4304 BUSINESS ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3
LA3303 BUSINESS ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3
LA2302 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3
LA1203 BASIC ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 2
0
LA1202 BASIC ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 1
0
LA1301 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3

 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์    11 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
HU1103 CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
 สังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย
2
LA1101 CRITICAL THAI LANGUAGE SKILLS
 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ
2
HU1102 HEART OF COMMUNICATION AND PRESENTATION TECHNIQUES
 หัวใจการสื่อสารและเทคนิคการนำเสนอ
2
HU1101 DUSIT THANI'S DNA
 คุณลักษณะดุสิตธานี
1
HU4104 PSYCHOLOGY FOR LIFE AND SERVICE WORK
 จิตวิทยาในชีวิตและการทำงานบริการ
2
SS3101 LAW FOR DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    96 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BA2102 STATISTICAL ANALYSIS FOR BUSINESS
 การวิเคราะห์สถิติทางธุรกิจ
3
BA3103 FINANCIAL AND ACCOUNTING FOR HOSPITALITY BUSINESS
 บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจบริการ
3
BA3104 CREATIVE MARKETING
 การตลาดเชิงสร้างสรรค์
3
BA1101 ORGANIZATION DESIGN AND MANAGEMENT
 การออกแบบองค์การและการจัดการ
3
BA4106 BUSINESS ETHICS AND SOCIAL RESPONSIBILITY
 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3
BA4107 MANAGING HUMAN CAPITAL
 การจัดการทุนมนุษย์
3
BA4108 BRAND COMMUNICATION
 การสื่อสารตราสินค้า
3
BA4109 STRATEGIC MANAGEMENT FOR ENTREPRENEUR
 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
3
BA4110 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
 วิธีวิทยาการวิจัยทางธุรกิจ
3
BA3105 CREATIVE ECONOMY
 เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3

 2.2 กลุ่มวิชาเอก    51 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
HM2203 FOOD AND BEVERAGE COST CONTROL
 การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
3
KM1101 FOOD MATERIAL AND PRODUCT KNOWLEDGE
 ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร
3
KM1102 FOOD SANITATION AND WORK SAFETY
 การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยในการทำงาน
3
KM1201 INSPIRATION TO CULINARY PROFESSION
 การสร้างแรงบันดาลใจในอาชีพการประกอบอาหาร
1
KM1202 BAKERY AND PASTRY FUNDAMENTALS
 หลักการผลิตเบเกอรี่และเพสตรี้
3
HM1203 FOOD AND BEVERAGE SERVICE
 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2
HM1102 TOURISM AND HOSPITALITY BUSINESS
 การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
2
LA3404 ENGLISH FOR CULINARY ARTS
 ภาษาอังกฤษเพื่อศิลปะการประกอบอาหาร
3
KM4208 RESTAURANT AND COFFEE SHOP MANAGEMENT
 การบริหารภัตตาคารและคอฟฟี่ช็อป
4
KM2207 ASIAN CUISINE 1
 อาหารเอเชีย 1
3
KM2206 THAI CUISINE 1
 อาหารไทย 1
3
KM2205 WESTERN CUISINE 1
 อาหารตะวันตก 1
3
KM1204 THAI CUISINE FUNDAMENTAL AND SKILL
 หลักการและทักษะประกอบอาหารไทยเบื้องต้น
3
KM1203 FUNDAMENTAL OF COOKERY AND SKILL
 หลักการและทักษะประกอบอาหารเบื้องต้น
4
KM3105 MENU CREATION AND DESIGN
 การสร้างสรรค์และออกแบบรายการอาหาร
3
KM3104 KITCHEN DESIGN AND MANAGEMENT
 การออกแบบและการจัดการครัว
2
KM3103 NUTRITION FOR COOKERY
 โภชนาการสำหรับการประกอบอาหาร
3
HM4106 SEMINAR IN HOSPITALITY BUSINESS
 สัมมนาในธุรกิจบริการ
3

 2.3 วิชาเอกเลือก (เลือก 15 หน่วยกิต)    15 หน่วยกิต
 2.3.1 กลุ่มรายวิชาเอกเลือก    15 หน่วยกิต
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 4 การฝึกภาคปฏิบัติ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
KM2901 SUPERVISED FIELD TRAINING 1
 ฝึกปฏิบัติภาคสนาม 1
6
KM3902 SUPERVISED FIELD TRAINING 2
 ฝึกปฏิบัติภาคสนาม 2
3
KM3903 SENIOR PROJECT
 การทำโครงการศึกษาความรู้เฉพาะเรื่อง
3
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ