โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : อุตสาหกรรมบริการ
 ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาตรี (ปกติ)
 หลักสูตร : การจัดการโรงแรม
 สาขาวิชา : การจัดการโรงแรม (2562)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    32 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MS3204 RECREATION LEADER AND ACTIVITIES FOR HEALTH
 ผู้นำนันทนาการและกิจกรรมเพื่อสุขภาพ
3
MS3203 CREATIVE ENVIRONMENT MANAGEMENT FOR SERVICE
 การจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์เพื่องานบริการ
3
MS2202 INFORMATION TECHNOLOGY USAGE
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3
MS1101 INTENSIVE MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน
0
MS1201 QUANTITATIVE ANALYSIS SKILLS
 ทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3

 1.2 กลุ่มวิชาภาษา    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA1203 BASIC ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 2
0
LA1202 BASIC ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 1
0
LA1301 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3
LA1101 CRITICAL THAI LANGUAGE SKILLS
 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ
2

 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
HM1101 INSPIRATION TO HOSPITALITY BUSINESS PROFESSION
 การสร้างแรงบันดาลใจในอาชีพธุรกิจบริการ
3
SS3101 LAW FOR DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2
HU4104 PSYCHOLOGY FOR LIFE AND SERVICE WORK
 จิตวิทยาในชีวิตและการทำงานบริการ
2
HU1103 CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
 สังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย
2
BA3105 CREATIVE ECONOMY
 เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3
BA4106 BUSINESS ETHICS AND SOCIAL RESPONSIBILITY
 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3
HU1102 HEART OF COMMUNICATION AND PRESENTATION TECHNIQUES
 หัวใจการสื่อสารและเทคนิคการนำเสนอ
2
HU1101 DUSIT THANI'S DNA
 คุณลักษณะดุสิตธานี
1

 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    89 หน่วยกิต
 2.1 วิชาแกน    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BA4110 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
 วิธีวิทยาการวิจัยทางธุรกิจ
3
BA4109 STRATEGIC MANAGEMENT FOR ENTREPRENEUR
 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
3
BA4108 BRAND COMMUNICATION
 การสื่อสารตราสินค้า
3
BA4107 MANAGING HUMAN CAPITAL
 การจัดการทุนมนุษย์
3
BA1101 ORGANIZATION DESIGN AND MANAGEMENT
 การออกแบบองค์การและการจัดการ
3
BA3104 CREATIVE MARKETING
 การตลาดเชิงสร้างสรรค์
3
BA3103 FINANCIAL AND ACCOUNTING FOR HOSPITALITY BUSINESS
 บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจบริการ
3
BA2102 STATISTICAL ANALYSIS FOR BUSINESS
 การวิเคราะห์สถิติทางธุรกิจ
3

 2.2 วิชาเฉพาะบังคับ    35 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
HM1202 FOOD AND BEVERAGE SERVICE OPERATIONS
 การปฏิบัติการงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3
HM2203 FOOD AND BEVERAGE COST CONTROL
 การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
3
HM3204 FOOD AND BEVERAGE BUSINESS MANAGEMENT
 การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
3
HM4106 SEMINAR IN HOSPITALITY BUSINESS
 สัมมนาในธุรกิจบริการ
3
HM1302 HOUSEKEEPING OPERATIONS
 การปฏิบัติงานแม่บ้าน
3
HM3303 SALE AND MARKETING FOR HOTEL MANAGEMENT
 การตลาดและการขายสำหรับการจัดการธุรกิจโรงแรม
3
HM3304 HOTEL ACCOUNTING
 การบัญชีโรงแรม
3
HM3305 HOTEL BUSINESS MANAGEMENT
 การจัดการธุรกิจโรงแรม
3
HM1401 CULINARY AND GASTRONOMY KNOWLEDGE
 ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหารและวัฒนธรรมการกิน
3
HM1201 INTRODUCTION TO MIXOLOGY AND WINE
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผสมเครื่องดื่มและไวน์
3
HM1102 TOURISM AND HOSPITALITY BUSINESS
 การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
2
HM1301 FRONT OFFICE OPERATIONS AND MANAGEMENT
 การปฏิบัติงานและการจัดการงานต้อนรับส่วนหน้า
3

 2.3 วิชาเฉพาะเลือก    30 หน่วยกิต
 2.3.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ    15 หน่วยกิต
 2.3.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA4305 ENGLISH FOR HOSPITALITY BUSINESS 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 1
3
LA4304 BUSINESS ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3
LA3303 BUSINESS ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3
LA2302 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3
LA4306 ENGLISH FOR HOSPITALITY BUSINESS 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 2
3

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 4 การฝึกภาคปฏิบัติ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
HM2901 SUPERVISED FIELD TRAINING 1
 ฝึกปฏิบัติภาคสนาม 1
4
HM3902 SUPERVISED FIELD TRAINING 2
 ฝึกปฏิบัติภาคสนาม 2
2
HM3903 SENIOR PROJECT
 การทำโครงการศึกษาความรู้เฉพาะเรื่อง
2
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ