โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : อุตสาหกรรมบริการ
 ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาตรี (ปกติ เทียบโอน)
 หลักสูตร : การจัดการครัวและภัตตาคาร
 สาขาวิชา : การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (2553)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดศึกษาทั่วไป    35 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    13 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MS1201 BASIC MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์เบื้องต้น
3
MS1301 MAN AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
MS1401 COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
MS1501 SPORTS AND RECREATION
 กีฬาและนันทนาการ
1
MS2202 INTRODUCTION TO STATISTICS
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
3

 1.2 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA2302 ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3
LA1301 ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3
LA1101 THAI USAGE
 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3

 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
HU1301 CULTURE AND SOCIETY
 สังคมและวัฒนธรรม
3
HU1202 STUDY SKILLS
 ทักษะการศึกษา
1
HU1201 PSYCHOLOGY FOR QUALITY OF LIFE
 จิตวิทยากับคุณภาพชีวิต
3
HU1102 MORALS AND DUSIT CHARACTERS FOR HOSPITALITY INDUSTRY 2
 คุณธรรมและคุณลักษณะดุสิตธานีสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 2
0
HU1101 MORALS AND DUSIT CHARACTERS FOR HOSPITALITY INDUSTRY 1
 คุณธรรมและคุณลักษณะดุสิตธานีสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 1
0

 1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SS2201 PRINCIPLES OF COMMUNICATION
 หลักการสื่อสาร
3
SS1101 PRINCIPLES OF LAW
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    107 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    42 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA3502 BUSINESS ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2
3
LA3501 BUSINESS ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1
3
BA1101 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 องค์การและการจัดการ
3
BA3103 BUSINESS ETHICS
 จริยธรรมทางธุรกิจ
3
BA2102 BUSINESS LAW
 กฎหมายธุรกิจ
3
BA2201 BUSINESS ACCOUNTING
 บัญชีธุรกิจ
3
BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3
BA2401 BUSINESS STATISTICS
 สถิติธุรกิจ
3
BA2402 BUSINESS COMPUTER
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
BA3202 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3
BA3501 PRINCIPLES OF ECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์
3
BA4502 BUSINESS FORECASTING
 การพยากรณ์ธุรกิจ
3
BA4403 RESEARCH METHODS
 วิธีการวิจัย
3
BA4104 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3

 2.2 กลุ่มวิชาเอก    53 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
KM3103 CULINARY NUTRITION
 โภชนาการสำหรับการประกอบอาหาร
3
KM4205 PROFESSIONAL PRACTICE FOR CULINARY ARTS
 ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ
6
KM3301 INTRODUCTION TO BAKERY
 เบเกอรี่เบื้องต้น
3
KM3204 ASIAN CUISINE
 การประกอบอาหารเอเชีย
4
KM3203 THAI CUISINE
 การประกอบอาหารไทย
4
KM3202 WESTERN CUISINE
 การประกอบอาหารตะวันตก
4
HM1101 INTRODUCTION TO THE HOSPITALITY INDUSTRY
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ
2
KM2201 FUNDAMENTALS OF COOKERY
 หลักการประกอบอาหารเบื้องต้น
4
KM1102 FOOD SANITATION AND WORK SAFETY
 การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยในการทำงาน
3
KM1101 FOOD PRODUCT KNOWLEDGE
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร
3
HM2201 INTRODUCTION TO FOOD AND BEVERAGE SERVICE
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3
HM3204 PLANNING AND CONTROL FOR FOOD AND BEVERAGE OPERATIONS
 การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานอาหารและเครื่องดื่ม
3
HM3205 CATERING SERVICE MANAGEMENT
 การจัดการงานบริการจัดเลี้ยง
2
HM3206 RESTAURANT MANAGEMENT AND DEVELOPMENT
 การจัดการภัตตาคารและการพัฒนา
3
HM4102 SEMINAR IN HOSPITALITY INDUSTRY
 การสัมมนาด้านอุตสาหกรรมบริการ
3
LA2402 ENGLISH FOR CULINARY ARTS
 ภาษาอังกฤษเพื่อศิลปะการประกอบอาหาร
3

 2.3 วิชาเอกเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA4503 CONTEMPORARY PRACTICAL ENGLISH
 ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน
3
BA4404 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM FOR HOSPITALITY INDUSTRY
 ระบบสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
3
BA4503 ECONOMICS FOR HOSPITALITY INDUSTRY
 เศรษฐศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมบริการ
3
KM4303 THAI DESSERTS
 ขนมไทย
4
KM4302 ADVANCED DESSERTS
 การผลิตขนมหวานอย่างมืออาชีพ
4
KM4208 THAI CUISINE 2
 การประกอบอาหารไทย 2
4
KM4207 PROJECT MANAGEMENT FOR FOOD BUSINESS
 การจัดการโครงการเพื่อธุรกิจอาหาร
4
HM4103 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE HOSPITALITY INDUSTRY
 การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมบริการ
3
HM4501 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT IN HOSPITALITY INDUSTRY
 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมบริการ
3
HM4207 FOOD AND BEVERAGE PROMOTION
 การส่งเสริมการขายอาหารและเครื่องดื่ม
3
KM4206 HEALTHY CUISINE
 การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
4

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 4 การฝึกภาคปฏิบัติ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
KM4901 SUPERVISED FIELD TRAINING (ASIAN COOKING)
 การฝึกปฏิบัติภาคสนาม (อาหารเอเชีย)
3
KM3901 SUPERVISED FIELD TRAINING (WESTERN COOKING)
 การฝึกปฏิบัติภาคสนาม (การประกอบอาหารตะวันตก)
3
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ