โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : อุตสาหกรรมบริการ
 ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาตรี (ปกติ เทียบโอน)
 หลักสูตร : การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
 สาขาวิชา : การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (2559)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดศึกษาทั่วไป    41 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    13 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MS1501 SPORTS FOR HEALTH
  การกีฬาเพื่อสุขภาพ
1
MS1401 COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
MS1301 ENVIRONMENT FOR QUALITY OF LIFE
 สิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต
3
MS1202 APPLIED STATISTICS
 สถิติประยุกต์
3
MS1201 APPLIED MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์ประยุกต์
3

 1.2 กลุ่มวิชาภาษา    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA2501 BUSINESS ENGLISH
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3
LA1301 ENGLISH USAGE FOR COMMUNICATION
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
LA1302 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3
LA1101 THAI USAGE FOR COMMUNICATION
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
LA2502 ENGLISH FOR CAREERS
  ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3

 1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
HU1101 MORALS AND DUSIT CHARACTERS
  คุณธรรมและคุณลักษณะดุสิตธานี
0
HU1201 PSYCHOLOGY FOR QUALITY OF LIFE
  จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
3
HU1202 STUDY SKILLS
 ทักษะการศึกษา
1
HU1301 CULTURE AND SOCIETY
  สังคมและวัฒนธรรม
3

 1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SS1101 PRINCIPLES OF LAW
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3
SS2201 PRINCIPLES OF COMMUNICATION
 หลักการสื่อสาร
3

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    95 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    39 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BA3202 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3
BA3103 BUSINESS ETHICS AND SOCIAL RESPONSIBILITY
  จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3
BA3501 PRINCIPLES OF ECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์
3
BA4403 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
  วิธีวิทยาการวิจัยทางธุรกิจ
3
BA4104 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3
BA4105 ENTREPRENEURSHIP
 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
3
BA4106 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT
 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3
BA2402 INFORMATION TECHNOLOGY FOR BUSINESS
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
3
BA2401 BUSINESS STATISTICS
 สถิติธุรกิจ
3
BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING
  หลักการตลาด
3
BA2201 BUSINESS ACCOUNTING
 บัญชีธุรกิจ
3
BA2102 BUSINESS LAW
  กฎหมายธุรกิจ
3
BA1101 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
  องค์การและการจัดการ
3

 2.2 กลุ่มวิชาเอก    50 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
KM4205 PROFESSIONAL PRACTICE FOR RESTAURANT MANAGEMENT
  การบริหารภัตตาคารอย่างมืออาชีพ
6
KM3301 BAKERY AND PASTRY FUNDAMENTALS
 หลักการผลิตเบเกอรี่และเพสตรี้
3
LA2402 ENGLISH FOR CULINARY ARTS
  ภาษาอังกฤษเพื่อศิลปะการประกอบอาหาร
3
KM3204 ASIAN CUISINE
  การประกอบอาหารเอเชีย
4
KM3203 THAI CUISINE
 การประกอบอาหารไทย
4
KM3202 WESTERN CUISINE
  การประกอบอาหารตะวันตก
4
KM3103 CULINARY NUTRITION
  โภชนาการสำหรับการประกอบอาหาร
3
KM2201 CULINARY FUNDAMENTALS AND SKILLS
 หลักการและทักษะการประกอบอาหาร
4
KM1102 FOOD SANITATION AND WORK SAFETY
  การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยในการทำงาน
3
KM1101 FOOD PRODUCT KNOWLEDGE
 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร
3
HM3206 RESTAURANT MANAGEMENT
  การจัดการภัตตาคาร
3
HM2204 FOOD AND BEVERAGE COSTS CONTROL
  การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
3
HM2201 FOOD AND BEVERAGE SERVICE
  การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2
HM4102 SEMINARS IN THE HOSPITALITY INDUSTRY
 การสัมมนาด้านอุตสาหกรรมบริการ
3
HM1101 INTRODUCTION TO THE HOSPITALITY INDUSTRY
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ
2

 2.3 วิชาเอกเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA4617 FRENCH FOR CULINARY ARTS
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อศิลปะการประกอบอาหาร
3
KM4502 FOOD DESIGN AND STYLING
 การออกแบบและตกแต่งอาหาร
3
KM4501 KITCHEN DESIGN AND MANAGEMENT
  การออกแบบและการจัดการครัว
2
KM4303 THAI DESSERTS
 การผลิตขนมไทย
4
KM4302 ARTS OF ADVANCED BAKERY AND PASTRY
 ศิลปะการผลิตเบเกอรี่และเพสตรี้ขั้นสูง
4
KM4208 AUTHENTIC THAI CUISINE
 การประกอบอาหารไทยต้นตำรับ
4
KM4206 HEALTHY CUISINE
  การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
4
HM4207 FOOD AND BEVERAGE SALES PROMOTION
  การส่งเสริมการขายอาหารและเครื่องดื่ม
3
HM3205 CATERING SERVICE MANAGEMENT
  การจัดการงานบริการจัดเลี้ยง
3
HM2207 MENU PLANNING AND DESIGN
 การวางแผนและออกแบบรายการอาหาร
2
HM4103 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE HOSPITALITY INDUSTRY
  การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมบริการ
3
HM4502 TRAINING FOR THE HOSPITALITY INDUSTRY
 การฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
3
BA4404 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS FOR HOSPITALITY INDUSTRY
 ระบบสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
3
BA4503 ECONOMICS FOR THE HOSPITALITY INDUSTRY
 เศรษฐศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมบริการ
3

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 4 การฝึกภาคปฏิบัติ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
KM3901 SUPERVISED FIELD TRAINING 1 (WESTERN COOKING)
  การฝึกปฏิบัติภาคสนาม 1 (การประกอบอาหารตะวันตก)
3
KM4901 SUPERVISED FIELD TRAINING 2 (ASIAN COOKING)
  การฝึกปฏิบัติภาคสนาม 2 (การประกอบอาหารเอเชีย)
3
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ