โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : อุตสาหกรรมบริการ
 ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาตรี (ปกติ เทียบโอน)
 หลักสูตร : การจัดการการประชุมและงานมหกรรม
 สาขาวิชา : การจัดการนิทรรศการและการประชุม (2559)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดศึกษาทั่วไป    41 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    13 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MS1501 SPORTS FOR HEALTH
  การกีฬาเพื่อสุขภาพ
1
MS1401 COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
MS1301 ENVIRONMENT FOR QUALITY OF LIFE
 สิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต
3
MS1202 APPLIED STATISTICS
 สถิติประยุกต์
3
MS1201 APPLIED MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์ประยุกต์
3

 1.2 กลุ่มวิชาภาษา    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA2502 ENGLISH FOR CAREERS
  ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3
LA2501 BUSINESS ENGLISH
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3
LA1302 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3
LA1301 ENGLISH USAGE FOR COMMUNICATION
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
LA1101 THAI USAGE FOR COMMUNICATION
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3

 1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
HU1301 CULTURE AND SOCIETY
  สังคมและวัฒนธรรม
3
HU1202 STUDY SKILLS
 ทักษะการศึกษา
1
HU1201 PSYCHOLOGY FOR QUALITY OF LIFE
  จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
3
HU1101 MORALS AND DUSIT CHARACTERS
  คุณธรรมและคุณลักษณะดุสิตธานี
0

 1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SS1101 PRINCIPLES OF LAW
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3
SS2201 PRINCIPLES OF COMMUNICATION
 หลักการสื่อสาร
3

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    95 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    39 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BA4104 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3
BA4105 ENTREPRENEURSHIP
 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
3
BA4106 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT
 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3
BA3501 PRINCIPLES OF ECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์
3
BA3202 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3
BA3103 BUSINESS ETHICS AND SOCIAL RESPONSIBILITY
  จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3
BA4403 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
  วิธีวิทยาการวิจัยทางธุรกิจ
3
BA2402 INFORMATION TECHNOLOGY FOR BUSINESS
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
3
BA2401 BUSINESS STATISTICS
 สถิติธุรกิจ
3
BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING
  หลักการตลาด
3
BA2201 BUSINESS ACCOUNTING
 บัญชีธุรกิจ
3
BA2102 BUSINESS LAW
  กฎหมายธุรกิจ
3
BA1101 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
  องค์การและการจัดการ
3

 2.2 กลุ่มวิชาเอก    50 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EM1101 MICE AND EVENTS BUSINESS
  ธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์
3
EM2102 MEETING AND CONVENTION MANAGEMENT
 การจัดการงานประชุมและสัมมนา
3
EM2103 CATERING MANAGEMENT FOR THE MICE AND EVENTS BUSINESS
 การจัดการงานจัดเลี้ยงเพื่อธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์
3
EM3104 VENUE MANAGEMENT FOR THE MICE AND EVENTS BUSINESS
 การบริหารจัดการสถานที่เพื่อธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์
3
EM3105 TRADE SHOWS FOR MARKETING
 การร่วมแสดงสินค้าเพื่อการตลาด
3
EM3106 SPECIAL EVENTS MANAGEMENT
 การจัดการงานอิเว็นตส์ในโอกาสพิเศษ
3
EM3109 MARKETING MANAGEMENT FOR THE MICE AND EVENTS
  การจัดการทางการตลาดเพื่อธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์
3
EM3110 EXHIBITIONS MANAGEMENT
  การจัดการงานแสดงสินค้า
3
EM4111 PROFESSIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION ORGANIZER
  ผู้บริหารการจัดงานประชุมและงานแสดงสินค้าอย่างมืออาชีพ
3
EM4112 PROJECT MANAGEMENT FOR THE MICE AND EVENTS
 การจัดการโครงการสำหรับธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์
4
LA2405 ENGLISH FOR THE MICE AND EVENTS BUSINESS
  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์
3
EM3107 INCENTIVE TRAVEL MANAGEMENT
 การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
3
HM4102 SEMINARS IN THE HOSPITALITY INDUSTRY
 การสัมมนาด้านอุตสาหกรรมบริการ
3
HM1101 INTRODUCTION TO THE HOSPITALITY INDUSTRY
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ
2
EM2110 ACCOMMODATION MANAGEMENT FOR THE MICE AND EVENTS BUSINESS
 การจัดการที่พักเพื่อธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์
3
HM2201 FOOD AND BEVERAGE SERVICE
  การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2
TM1101 PRINCIPLES OF TOURISM
  หลักการท่องเที่ยว
3

 2.3 วิชาเอกเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BA4503 ECONOMICS FOR THE HOSPITALITY INDUSTRY
 เศรษฐศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมบริการ
3
BA4404 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS FOR HOSPITALITY INDUSTRY
 ระบบสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
3
TM2104 TOURIST BEHAVIOR
  พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3
HM4502 TRAINING FOR THE HOSPITALITY INDUSTRY
 การฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
3
HM4103 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE HOSPITALITY INDUSTRY
  การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมบริการ
3
EM4113 MANAGING SPORTS AND ENTERTAINMENT
 การจัดการกีฬาและบันเทิง
3
TM3106 LOGISTICS FOR THE TOURISM BUSINESS
  โลจิสติกส์เพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
3

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 4 การฝึกภาคปฏิบัติ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EM3901 SUPERVISED FIELD TRAINING 1 (MICE VENUES OR CONVENTION HOTELS)
 การฝึกปฏิบัติภาคสนาม 1 (การจัดงานไมซ์ หรือห้องประชุมโรงแรม)
3
EM4901 SUPERVISED FIELD TRAINING 2 (PCO OR PEO)
 การฝึกปฏิบัติภาคสนาม 2 (การจัดประชุมและนิทรรศการกับบริษัทรับจัดงาน)
3
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ