โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : อุตสาหกรรมบริการ
 ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาตรี (ปกติ เทียบโอน)
 หลักสูตร : -
 สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจบริการอย่างมืออาชีพ (2562)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดศึกษาทั่วไป    32 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MS1201 QUANTITATIVE ANALYSIS SKILLS
 ทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3

 1.2 กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA1301 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3

 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์    11 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
HU1102 HEART OF COMMUNICATION AND PRESENTATION TECHNIQUES
 หัวใจการสื่อสารและเทคนิคการนำเสนอ
2
HU1101 DUSIT THANI'S DNA
 คุณลักษณะดุสิตธานี
1
  
  -

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    71 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    33 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BA1101 ORGANIZATION DESIGN AND MANAGEMENT
 การออกแบบองค์การและการจัดการ
3

 2.2 กลุ่มวิชาเอก    38 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
HM1101 INSPIRATION TO HOSPITALITY BUSINESS PROFESSION
 การสร้างแรงบันดาลใจในอาชีพธุรกิจบริการ
3
HM1103 CROSS-CULTURAL COMMUNICATION AND TOURIST BEHAVIOR
 การสื่อสารสำหรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3
HM1104 BUSINESS EVENTS, MICE AND ENTERTAINMENT
 การจัดการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลอย่างมืออาชีพ
3
HM1201 INTRODUCTION TO MIXOLOGY AND WINE
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผสมเครื่องดื่มและไวน์
3
HM1401 CULINARY AND GASTRONOMY KNOWLEDGE
 ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหารและวัฒนธรรมการกิน
3
HM1303 INFORMATION TECHNOLOGY IN SERVICE INNOVATION DESIGN
 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานออกแบบนวัตกรรมการบริการ
3
HM1501 SERVICE INNOVATION IN WELLNESS AND AESTHETIC BUSINESS
 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจสุขภาพและความงาม 53/5000 นวัตกรรมการบริการด้านสุขภาพและธุรกิจ
3
HM1102 TOURISM AND HOSPITALITY BUSINESS
 การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
2

 2.3 วิชาเอกเลือก    15 หน่วยกิต
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 4 การฝึกภาคปฏิบัติ    9 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ