โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : อุตสาหกรรมบริการ
 ระดับการศึกษา : International Program (Full Time Program)
 หลักสูตร : การจัดการโรงแรม
 สาขาวิชา : การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ) (2553)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 GENERAL EDUCATION COURSES    34 หน่วยกิต
 1.1 SCIENCE AND MATHEMATICS    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IMS2202 INTRODUCTION TO STATISTICS
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
3
IMS1401 SPORTS AND RECREATION
 กีฬาและนันทนาการ
1
IMS1301 COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
IMS1201 BASIC MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์เบื้องต้น
3

 1.2 LANGUAGE STUDIES    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ILA1301 ENGLISH COMPOSITION
 หลักการเขียนภาษาอังกฤษ
3
ILA1102 THAI USAGE( FOR NATIVE SPEAKER)
 ภาษาไทย (สำหรับนักศึกษาไทย)
3
ILA1101 THAI USAGE( FOR NON NATIVE SPEAKERS)
 ภาษาไทย (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)
3
ILA1302 ADVANCED ENGLISH COMPOSITION
 หลักการเขียนภาษาอังกฤษขั้นสูง
3

 1.3 HUMANITIES    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IHU1202 INTERCULTURAL STUDIES
 การศึกษาวัฒนธรรมนานาชาติ
3
IHU1204 ETHICS
 จริยธรรม
3
IHU1203 PHILOSOPHY AND RELIGIONS
 ปรัชญาและศาสนาเปรียบเทียบ
3
IHU1201 PSYCHOLOGY FOR QUALITY OF LIFE
 จิตวิทยากับคุณภาพชีวิต
3
IHU1102 MORAL AND DUSIT CHARACTERS FOR HOSPITALITY 2
 คุณธรรมและคุณลักษณะดุสิตธานีสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 2
0
IHU1101 MORAL AND DUSIT CHARACTERS FOR HOSPITALITY 1
 คุณธรรมและคุณลักษณะดุสิตธานีสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 1
0

 1.4 SOCIAL SCIENCES    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ISS1101 PRINCIPLES OF COMMUNICATION
 หลักการสื่อสาร
3
ISS1102 MAN AND SOCIETY
 มนุษย์และสังคม
3
ISS1103 CONTEMPORARY WORLD AFFAIRS
 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
3
ISS1104 ENVIRONMENTAL SCIENCES
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3

 2 PROFESSIONAL COURSES    101 หน่วยกิต
 2.1 CORE COURSES    42 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IBA3502 MACROECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์มหภาค
3
IBA3501 MICROECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3
IBA3202 BUSINESS FINACE
 การเงินธุรกิจ
3
IBA4104 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3
IBA4105 BUSINESS ETHICS AND SOCIAL RESPONSIBILITY
 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3
ILA3501 BUSINESS ENGLISH
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3
IBA4403 BUSINESS RESEARCH METHDOLOGY
 วิธีวิทยาการวิจัยทางธุรกิจ
3
IBA3103 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3
IBA2402 BUSINESS SOFTWARE APPLICATION
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
3
IBA2401 BUSINESS STATISTICS
 สถิติธุรกิจ
3
IBA2301 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3
IBA2201 BUSINESS ACCOUNTING
 บัญชีธุรกิจ
3
IBA2102 BUSINESS LAW
 กฎหมายธุรกิจ
3
IBA2101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 หลักการจัดการ
3

 2.2 MAJOR REQUIRED    53 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ILA2401 ENGLISH FOR THE HOTEL BUSINESS
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม
3
IHM4501 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN HOSPITALITY INDUSTRY
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมบริการ
3
IHM4307 HOTEL AND RESORT MANAGEMENT
 การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
3
IHM4306 COMPUTER PROGRAM FOR FRONT OFFICE OPERATIONS
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานต้อนรับส่วนหน้า
3
IHM4305 ROOMS DIVISION MANAGEMENT
 การจัดการฝ่ายห้องพัก
3
IHM4304 HOTEL ACCOUNTING
 บัญชีโรงแรม
3
IHM4102 SEMINAR IN HOSPITALITY INDUSTRY
 สัมมนาอุตสาหกรรมบริการ
3
IHM3303 HOSPITALITY MARKETING
 การตลาดสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
3
IHM3302 HOUSEKEEPING OPERATIONS
 การปฏิบัติงานแม่บ้าน
3
IHM3301 FRONT OFFICE OPERATIONS
 การปฏิบัติงานต้อนรับส่วนหน้า
3
IHM3205 CATERING SERVICE MANAGEMENT
 การจัดการงานบริการจัดเลี้ยง
2
IHM3206 RESTAURANT MANAGEMENT
 การจัดการภัตตาคาร
3
IHM3204 PLANNING AND CONTROL FOR FOOD AND BEVERAGE OPERATIONS
 การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานอาหารและเครื่องดื่ม
3
IHM3203 FOOD AND BEVERAGE OPERATIONS
 การปฏิบัติงานอาหารและเครื่องดื่ม
4
IHM2401 INTRODUCTION TO CULINARY ARTS
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาหาร
3
IHM2202 BEVERAGE PRODUCTS AND BAR OPERATIONS
 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและการปฏิบัติงานบาร์
3
IHM2201 INTRODUCTION TO FOOD AND BEVERAGE SERVICE
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3
IHM1101 INTRODUCTION TO THE HOSPITALITY INDUSTRY
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ
2

 2.3 MAJOR ELECTIVE COURSES    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IBA4106 LEADERSHIP
 ภาวะผู้นำ
3
IBA4503 MANAGERIAL ECONOMICS FOR HOSPITALITY
 การจัดการเศรษฐศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมบริการ
3
IHM4103 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN HOSPITALILTY
 การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมบริการ
3
IHM4209 WINE OF THE WORLD
 ไวน์ในโลก
3
IHM4210 MEETING, INCENTIVE ,CONVENTION AND EXHIBITION MANAGMENT
 การจัดการประชุม การประชุมเพื่อเป็นรางวัล การแสดงสินค้า และการจัดนิทรรศการ
3
IHM4308 HOTEL MAINTENANCE
 การบำรุงรักษาโรงแรม
3
IHM4310 ENTREPRENEURSHIP IN HOSPITALITY INDUSTRY
 การเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการ
3

 3 FREE ELECTIVE COURSES    6 หน่วยกิต
 4 SUPERVISED FIELD TRAINING    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IHM3901 SUPERVISED FIELD TRAINING (FOOD AND BEVERAGE SERVICE)
 การฝึกปฏิบัติภาคสนาม (การบริการอาหารและเครื่องดื่ม)
3
IHM4901 SUPERVISED FIELD TRAINING (ROOMS DIVISION)
 การฝึกปฏิบัติภาคสนาม (ฝ่ายห้องพัก)
3
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ