โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : อุตสาหกรรมบริการ
 ระดับการศึกษา : International Program (Full Time Program)
 หลักสูตร : การจัดการครัวและภัตตาคาร
 สาขาวิชา : Kitchen and Restaurant Management

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 GENERAL EDUCATION COURSES    31 หน่วยกิต
 1.1 SCIENCE AND MATHEMATICS    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LSM.142 INTRODUCTION TO COMPUTER
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3
LSM.121 BASIC MATHEMATICS AND STATISTICS
 คณิตศาสตร์ และสถิติพื้นฐาน
3
LPE.111 SPORTS AND ACTIVITIES FOR RECREATION
 กีฬา และกิจกรรมสำหรับนันทนาการ
1

 1.2 LANGUAGE STUDIES    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LLA.111 THAI USAGE (FOR NON-NATIVE SPEAKERS)
 ภาษาไทย (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)
3
LLA.112 THAI USAGE (FOR NATIVE SPEAKERS)
 ภาษาไทย (สำหรับนักศึกษาไทย)
3
LLA.121 ENGLISH COMPOSITION
 หลักการเขียนภาษาอังกฤษ
3
LLA.122 ADVANCED ENGLISH COMPOSITION AND COMMUNICATION
 หลักการเขียนภาษาอังกฤษ และการสื่อสารขั้นสูง
3
LLA.341 CHINESE 1
 ภาษาจีน 1
3
LLA.342 CHINESE 2
 ภาษาจีน 2
3
LLA.451 FRENCH 1
 ภาษาฝรั่งเศส 1
3
LLA.452 FRENCH 2
 ภาษาฝรั่งเศส 2
3
LLA.461 JAPANESE 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3
LLA.462 JAPANESE 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3
LLA.471 GERMAN 1
 ภาษาเยอรมัน 1
3
LLA.472 GERMAN 2
 ภาษาเยอรมัน 2
3

 1.3 HUMANITIES    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LHU.132 ETHICS
 จริยธรรม
3
LHU.131 COMPARATIVE RELIGIOUS
 ศาสนาเปรียบเทียบ
3
LHU.121 CULTURE AND SOCIETY
 สังคมและวัฒนธรรม
3
LHU.111 SOCIAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาสังคม
3

 1.4 SOCIAL SCIENCES    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LSS.121 PRINCIPLES OF COMMUNICATION
 หลักการสื่อสาร
3
LSS.131 MAN AND SOCIETY
 มนุษย์และสังคม
3
LSS.133 CONTEMPORARY WORLD AFFAIRS
 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
3
LSS.141 NATURAL RESOURCES CONSERVATION
 การอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ
3

 2 PROFESSIONAL COURSES    111 หน่วยกิต
 2.1 CORE COURSES    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LLA.231 BUSINESS ENGLISH
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3
LBA.482 RESEARCH METHODS
 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ
3
LBA.362 MACROECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์มหภาค
3
LBA.361 MICROECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3
LBA.272 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3
LBA.233 COMPUTER PROGRAMS FOR BUSINESS
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ
3
LBA.231 BUSINESS STATISTICS
 สถิติธุรกิจ
3
LBA.221 BUSINESS LAW
 กฎหมายธุรกิจ
3
LBA.211 PRINCIPLES OF ACCOUNTING
 หลักการบัญชี
3
LBA.171 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 หลักการจัดการ
3

 2.2 MAJOR REQUIRED    69 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LHM.413 TRAINING AND DEVELOPMENT
 การฝึกอบรมและพัฒนา
2
LHM.412 RESTAURANT FINANCIAL ACCOUNTING
 การเงิน และบัญชีภัตตาคาร
3
LHM.414 SUPERVISION AND TEAM DEVELOPMENT
 การควบคุมและพัฒนาทีม
2
LHM.415 MANAGING RESTAURANT BUSINESS
 การจัดการธุรกิจภัตตาคาร
2
LFM.115 WET COOKERY METHODS (A), (B)
 การประกอบอาหารโดยใช้ความชื้นปรุงให้อาหารสุก (ก), (ข)
2
LFM.114 STOCK, GLAZE AND SYRUP PREPARATION/SOUP AND SAUCE PREPARATION
 การทำน้ำสต๊อก ซุป และซอส
2
LFM.113 INTRODUCTION TO A COOKERY CAREER/BASIC FOOD PRODUCTION
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาหารและการเตรียมอาหาร
3
LFM.112 NUTRITION
 หลักโภชนาการ
1
LFM.111 HYGIENE
 สุขอนามัยในการประกอบอาหาร
1
LFM.117 COLD LARDER PREPARATION/VEGETABLE PREPARATION
 การเตรียมอาหารประเภทแช่เย็น และประเภทผัก
2
LFM.101 LCB CULINARY PRE-STUDY
 การฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานการประกอบอาหาร
0
LHM.411 RESTAURANT SYSTEMS TECHNOLOGY/RESTAURANT COMPUTING PACKAGES
 ระบบเทคโนโลยี และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับภัตตาคาร
4
LHM.311 INTRODUCTION TO BAR AND RESTAURANT SERVICE
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบาร์และการบริการในภัตตาคาร
2
LHM.211 FOOD AND WINE PHILOSOPHY 1
 ปรัชญาอาหารและไวน์ 1
2
LFM.118 INTRODUCTION TO BASIC PATISSERIE/BASIC PASTRY PREPARATION
 การทำขนมเค้ก เพสตรี้เบื้องต้น
3
LFM.211 FARINACEOUS, GRAIN AND PULSE-BASED FOODS/REAKFAST AND EGG-BASED ITEMS/CHEESE ADN DAIRY MENU ITEMS
 การประกอบอาหารประเภทแป้ง ข้าวและธัญพืช อาหารเช้าประเภทไข่ อาหารจากเนยแข็งและนม
2
LFM.212 TABLE D' HOTE MENU PRODUCTION
 การผลิตรายการอาหารชุด
1.5
LFM.213 CAKES AND GATEAUX ITEMS/DESSERT PRODUCTION AND PRESENTATION
 การทำขนมเค้ก กาโตว์ ขนมหวานและการตกแต่ง
3
LFM.214 BAKED YEAST GOODS
 การทำขนมปังอบ
1.5
LFM.215 BANQUET MENU PRODUCITON/CONTEMPORARY BUFFET MENU PRODUCTION/A LA CARTE MENU PRODUCTION
 การประกอบอาหารจัดเลี้ยง อาหารบุฟเฟ่ต์ร่วมสมัย และอาหารตามสั่ง
3
LFM.216 THAI CUISINE
 การประกอบอาหารไทย
4
LFM.311 POULTRY AND FEATHERED GAME COOKERY/FISH AND SHELL FISH COOKERY
 การประกอบอาหารประเภทสัตว์ปีก ปลา และอาหารทะเล
2
LFM.312 INNOVATIVE BREAD ITEMS
 นวัตกรรมการทำขนมอบ
1
LFM.313 VEGETARIAN COOKERY/SPECIAL DIET COOKERY
 การประกอบอาหารประเภทผัก อาหารเพื่อสุขภาพ
2
LFM.314 SPECIALISED SAUCE PREPARATION / RESTAURANT MEAT PORTIONS/SPECIALISED MEAT PRODUCTS
 การเตรียมซอส การประกอบอาหารประเภทเนื้อ และเนื้อสัตว์พิเศษ
3
LFM.116 DRY COOKERY METHODS (A), (B)
 การประกอบอาหารโดยใช้ความร้อนแบบแห้งให้อาหารสุก (ก), (ข)
2
LFM.315 FORMAL BUFFET MENU PRODUCTION/INNOVATIVE A LA CARTE MENU PRODUCTION
 การประกอบอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ และอาหารตามสั่ง
3
LHM.111 INTRODUCTION TO THE HOSPITALITY INDUSTRY
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ
2
LFM.411 POULTRY AND FEATHERED GAME COOKERY 2/FISH AND SHELFISH COOKERY 2
 การประกอบอาหารประเภทสัตว์ปีก ประเภทปลาและอาหารทะเลขั้นสูง
2
LFM.412 DECORATIVE SUGAR WORK / DECORATIVE CHOCOLATE WORK/INNOVATIVE DESSERTS
 การทำน้ำตาล ชอคโกแลค หรับการตกแต่ง และนวัตกรรมขนมหวาน
3
LFM.413 BULK COOKING MENU PRODUCTION
 การพัฒนารายการอาหารเพื่อการผลิต
1.5
LFM.414 CONTEMPORARY REGIONAL AND LOCAL CUISINE
 อาหารภูมิภาคร่วมสมัย และอาหารท้องถิ่น
1.5

 2.3 MAJOR ELECTIVE COURSES    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LFM.423 THAI DESSERTS
 ขนมไทย
4
LFM.422 CUISINE OF THE WORLD
 การประกอบอาหารประเทศต่าง ๆ
4
LFM.421 COFFEE SHOP ITEMS/COFFEE SHOP MENU PRODUCTION
 รายการอาหารคอฟฟี่ช็อป และการผลิตรายการอาหารคอฟฟี่ช็อป
4
LHM.421 FOOD AND WINE PHILOSOPHY 2
 ปรัชญาอาหารและไวน์ 2
4
LHM.422 EMPLOYMENT AND INDUSTRIAL RELATIONS
 หลักการจ้างบุคลากรและแรงงานสัมพันธ์
4
LHM.423 MENU PLANNING AND CATERING CONTROL
 การวางแผนรายการอาหารและการควบคุมการจัดเลี้ยง
4

 3 FREE ELECTIVE COURSES    6 หน่วยกิต
 4 SUPERVISED FIELD TRAINING
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LFM.300 SUPERVISED FIELD TRAINING IN WESTERN CUISINE
 การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม (อาหารตะวันตก)
0
LFM.200 SUPERVISED FIELD TRAINING IN THAI CUISINE
 การฝึกปฏิบัติภาคสนาม (อาหารไทย)
0
LFM.400 SUPERVISED FIELD TRAINING IN KITCHEN MANAGEMENT
 การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม (การจัดการครัว)
0
LFM.100 SUPERVISED FIELD TRAININING IN PASTRY AND BAKERY
 การฝึกปฏิบัติภาคสนาม (เบเกอรี่ และเพสตรี้)
0
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ