โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : อุตสาหกรรมบริการ
 ระดับการศึกษา : International Program (Full Time Program)
 หลักสูตร : การจัดการโรงแรม
 สาขาวิชา : การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (2555)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 GENERAL EDUCATION COURSES    35 หน่วยกิต
 1.1 SCIENCE AND MATHEMATICS    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IMS1302 COMPUTER TECHNOLOGY
 คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3
IMS1401 SPORTS AND RECREATION
 กีฬาและนันทนาการ
1
IMS2203 STATISTICS
 สถิติ
4

 1.2 LANGUAGE STUDIES    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ILA1610 ARABIC 2
 ภาษาอารบิค 2
3
ILA1609 ARABIC 1
 ภาษาอารบิค 1
3
ILA1608 GERMAN 2
 ภาษาเยอรมัน 2
3
ILA1607 GERMAN 1
 ภาษาเยอรมัน 1
3
ILA1606 FRENCH 2
 ภาษาฝรั่งเศส 2
3
ILA1605 FRENCH 1
 ภาษาฝรั่งเศส 1
3
ILA1604 JAPANESE 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3
ILA1603 JAPANESE 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3
ILA1602 CHINESE 2
 ภาษาจีน 2
3
ILA1102 THAI USAGE( FOR NATIVE SPEAKER)
 ภาษาไทย (สำหรับนักศึกษาไทย)
3
ILA1101 THAI USAGE( FOR NON NATIVE SPEAKERS)
 ภาษาไทย (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)
3
ILA1611 SPANISH 1
 ภาษาสเปน 1
3
ILA2303 BUSINESS ENGLISH
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3
ILA1612 SPANISH 2
 ภาษาสเปน 2
3
ILA1601 CHINESE 1
 ภาษาจีน 1
3

 1.3 HUMANITIES    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IHU3205 PSYCHOLOGY
 จิตวิทยา
3
IHU3202 INTERCULTURAL STUDIES
 การศึกษาวัฒนธรรมนานาชาติ
3
IHU1102 MORAL AND DUSIT CHARACTERS FOR HOSPITALITY 2
 คุณธรรมและคุณลักษณะดุสิตธานีสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 2
0
IHU1101 MORAL AND DUSIT CHARACTERS FOR HOSPITALITY 1
 คุณธรรมและคุณลักษณะดุสิตธานีสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 1
0

 1.4 SOCIAL SCIENCES    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ISS4106 CONTEMPORARY WORLD AFFAIRS
 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
3
ISS2105 INTRODUCTION TO LAW
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3
ISS1101 PRINCIPLES OF COMMUNICATION
 หลักการสื่อสาร
3

 2 PROFESSIONAL COURSES    102 หน่วยกิต
 2.1 CORE COURSES    42 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IBA2111 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 องค์การและการจัดการ
3
IBA4124 ENTREPRENEURSHIP
 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
3
IBA4123 LEADERSHIP
 ภาวะผู้นำ
3
IBA4122 BUSINESS ETHICS AND SOCIAL RESPONSIBILITY
 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3
IBA4121 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3
IBA4120 FINANCIAL MANAGEMENT
 การจัดการการเงิน
3
IBA3119 PROJECT MANAGEMENT
 การจัดการโครงการ
3
IBA3118 SUPERVISORY AND MANAGERIAL SKILLS DEVELOPMENT
 การควบคุม และการจัดการพัฒนาทักษะ
3
IBA3117 RESEARCH METHODOLOGY
 วิธีวิทยาการวิจัย
3
IBA2116 ECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์
3
IBA2115 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 การจัดการทรัพยากรบุคคล
3
IBA2114 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3
IBA2113 BUSINESS ACCOUNTING
 บัญชีธุรกิจ
3
IBA3112 BUSINESS LAW
 กฎหมายธุรกิจ
3

 2.2 MAJOR REQUIRED    60 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ILA1503 PROFESSIONAL ENGLISH FOR HOTEL AND RESORT
 PROFESSIONAL ENGLISH FOR HOTEL AND RESORT
3
IHM4502 HOTEL AND RESORT SENIOR PROJECT
 HOTEL AND RESORT SENIOR PROJECT
6
IHM1102 INTRODUCTION TO THE HOSPITALITY INDUSTRY
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ
1
IHM1402 CULINARY ARTS
 CULINARY ARTS
4
IHM1211 BEVERAGE PRODUCT AND BAR OPERATIONS
 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและการปฏิบัติงานบาร์
3
IHM1212 WINE SCIENCE
 ศาสตร์ของไวน์
2
IHM1213 FOOD AND BEVERAGE SERVICE AND OPERATIONS
 การปฏิบัติงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
4
IHM1311 FRONT OFFICE OPERATIONS
 การปฏิบัติงานต้อนรับส่วนหน้า
4
IHM1312 HOUSEKEEPING OPERATIONS
 การปฏิบัติงานแม่บ้าน
4
IHM1313 MAINTENANCE, DESIGN AND ARCHITECTURE
 การบำรุงรักษาการออกแบบและสถาปัตยกรรม
3
IHM3214 FOOD AND BEVERAGE CONTROL
 FOOD AND BEVERAGE CONTROL
3
IHM3215 MENU PLANNING
 MENU PLANNING
2
IHM3216 RESTAURANT MANAGEMENT
 RESTAURANT MANAGEMENT
3
IHM3314 HOTEL SALES AND MARKETING
 HOTEL SALES AND MARKETING
3
IHM3315 HOTEL ACCOUNTING AND FINANCE
 HOTEL ACCOUNTING AND FINANCE
3
IHM3316 ROOMS DIVISION MANAGEMENT
 ROOMS DIVISION MANAGEMENT
3
IHM3317 HOTEL INFORMATION TECHNOLOGY
 HOTEL INFORMATION TECHNOLOGY
3
IHM3318 INTRODUCTION TO HOTEL AND RESORT MANAGEMENT
 INTRODUCTION TO HOTEL AND RESORT MANAGEMENT
3
IHM3319 REVENUE MANAGEMENT
 REVENUE MANAGEMENT
3

 3 FREE ELECTIVE COURSES    6 หน่วยกิต
 4 SUPERVISED FIELD TRAINING    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IHM4902 SUPERVISORY FIELD TRAINING (MANAGEMENT)
 SUPERVISORY FIELD TRAINING (MANAGEMENT)
3
IHM2902 OPERATIONAL FIELD TRAINING (FOOD AND BEVERAGE SERVICE AND ROOMS DIVISION)
 OPERATIONAL FIELD TRAINING (FOOD AND BEVERAGE SERVICE AND ROOMS DIVISION)
3
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ