โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : อุตสาหกรรมบริการ
 ระดับการศึกษา : International Program (Full Time Program)
 หลักสูตร : หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ
 สาขาวิชา : ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร (2556)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 GENERAL EDUCATION COURSES    32 หน่วยกิต
 1.1 SCIENCE AND MATHEMATICS    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IMS2203 STATISTICS
 สถิติ
4
IMS1401 SPORTS AND RECREATION
 กีฬาและนันทนาการ
1
IMS1302 COMPUTER TECHNOLOGY
 คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3

 1.2 LANGUAGE STUDIES    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ILA1608 GERMAN 2
 ภาษาเยอรมัน 2
3
ILA1602 CHINESE 2
 ภาษาจีน 2
3
ILA1102 THAI USAGE( FOR NATIVE SPEAKER)
 ภาษาไทย (สำหรับนักศึกษาไทย)
3
ILA1101 THAI USAGE( FOR NON NATIVE SPEAKERS)
 ภาษาไทย (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)
3
ILA1604 JAPANESE 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3
ILA1605 FRENCH 1
 ภาษาฝรั่งเศส 1
3
ILA1606 FRENCH 2
 ภาษาฝรั่งเศส 2
3
ILA1607 GERMAN 1
 ภาษาเยอรมัน 1
3
ILA1603 JAPANESE 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3
ILA1609 ARABIC 1
 ภาษาอารบิค 1
3
ILA1610 ARABIC 2
 ภาษาอารบิค 2
3
ILA1611 SPANISH 1
 ภาษาสเปน 1
3
ILA1612 SPANISH 2
 ภาษาสเปน 2
3
ILA2303 BUSINESS ENGLISH
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3
ILA1601 CHINESE 1
 ภาษาจีน 1
3

 1.3 HUMANITIES    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IHU1101 MORAL AND DUSIT CHARACTERS FOR HOSPITALITY 1
 คุณธรรมและคุณลักษณะดุสิตธานีสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 1
0
IHU1102 MORAL AND DUSIT CHARACTERS FOR HOSPITALITY 2
 คุณธรรมและคุณลักษณะดุสิตธานีสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 2
0
IHU3202 INTERCULTURAL STUDIES
 การศึกษาวัฒนธรรมนานาชาติ
3
IHU3205 PSYCHOLOGY
 จิตวิทยา
3

 1.4 SOCIAL SCIENCES    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ISS1101 PRINCIPLES OF COMMUNICATION
 หลักการสื่อสาร
3
ISS2105 INTRODUCTION TO LAW
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3

 2 PROFESSIONAL COURSES    104 หน่วยกิต
 2.1 CORE COURSES    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IBA2113 BUSINESS ACCOUNTING
 บัญชีธุรกิจ
3
IBA4124 ENTREPRENEURSHIP
 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
3
IBA4122 BUSINESS ETHICS AND SOCIAL RESPONSIBILITY
 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3
IBA4121 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3
IBA3118 SUPERVISORY AND MANAGERIAL SKILLS DEVELOPMENT
 การควบคุม และการจัดการพัฒนาทักษะ
3
IBA3117 RESEARCH METHODOLOGY
 วิธีวิทยาการวิจัย
3
IBA3112 BUSINESS LAW
 กฎหมายธุรกิจ
3
IBA2116 ECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์
3
IBA2114 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3
IBA2111 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 องค์การและการจัดการ
3

 2.2 MAJOR REQUIRED    68 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LFM4116 CONTEMPORARY CUISINE, FOOD PRESENTATION
 การประกอบอาหารร่วมสมัยและการนำเสนออาหาร
2
LFM4115 CATERING MENU PLANNING AND COOKERY
 การวางแผนเมนูอาหารสำหรับจัดเลี้ยงและการประกอบอาหาร
3
LFM3401 THAI CUISINE
 การประกอบอาหารไทย
3
LFM3202 YEAST GOODS, BREADS, VIENNOISERIES, HOT AND COLD DESSERTS
 การทำขนมปัง ขนมที่ทำจากยีสต์ การทำขนมหวานแบบร้อนและเย็น
3
LFM3114 COLD LARDER PREPARATION, BUFFET MENU PRODUCTION
 การประกอบอาหารประเภทเย็น และประเภทบุฟเฟ่ต์
3
LFM3113 ADVANCED FISH AND SHELLFISH COOKERY, ADVANCED POULTRY COOKERY
 การประกอบอาหารประเภทปลา อาหารทะเล และอาหารประเภทสัตว์ปีกขั้นสูง
2
IHM1102 INTRODUCTION TO THE HOSPITALITY INDUSTRY
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ
1
LFM4117 A LA CARTE MENU PRODUCTION
 การประกอบอาหารตามสั่ง
3
LFM4203 DECORATIVE SUGAR WORK, DECORATIVE CHOCOLATE WORK, INNOVATIVE DESSERTS
 การทำน้ำตาล และช็อคโกแลตสำหรับการตกแต่ง การทำนวัตกรรมขนมหวาน
3
LHM2102 WINE INTRODUCTION
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวน์
3
LHM2103 INTRODUCTION TO BAR AND RESTAURANT SERVICE
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบาร์และการบริการในภัตตาคาร
3
LHM4104 MENU PLANNING AND CATERING CONTROL
 การวางแผนรายการอาหารและการควบคุมการจัดเลี้ยง
3
LHM4105 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3
LHM4106 RESTAURANT SYSTEMS TECHNOLOGY
 ระบบเทคโนโลยีสำหรับภัตตาคาร
3
LHM4107 MANAGING RESTAURANT BUSINESS
 การจัดการธุรกิจภัตตาคาร
3
LFM3112 SPECIALISED SAUCE PREPARATION, RESTAURANT MEAT CUTS, SPECIALISED MEAT PRODUCTS
 การเตรียมซอสแบบพิเศษ การประกอบอาหารประเภทเนื้อ และเนื้อสัตว์พิเศษ
3
LFM2302 NUTRITION
 หลักโภชนาการ
2
LFM2201 BASIC PASTRY PREPARATION, CAKES AND GATEAUX ITEMS
 การทำเบเกอรี่เบื้องต้น การทำขนมเค้กและกาโตว์
3
LFM1101 LCB CULINARY INTRODUCTION
 การฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานการประกอบอาหาร
1
LFM1102 INTRODUCTION TO A COOKERY CAREER, BASIC FOOD PREPARATIONS
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาหาร และการเตรียมอาหาร
2
LFM1103 STOCK, SOUPS AND SAUCES PRODUCTION
 การทำน้ำสต๊อก ซุปและซอส
2
LFM1104 SALADS, HORS D OEUVRE, CANAPES AND SANDWICHES
 การทำน้ำสลัด อาหารเรียกน้ำย่อย ค คานาเป้ และแซนด์วิช
2
LFM1105 FARINACEOUS,GRAINS AND PULSE-BASED FOODS, BREAKFAST AND EGG-BASED ITEMS, CHEESE AND DAIRY MENU ITEMS
 การประกอบอาหารประเภทแป้ง ข้าวและธัญพืช อาหารเช้าที่ใช้ไข่เป็นวัตถุดิบ อาหารจากเนยแข็งและนม
2
LFM1106 VEGETABLE COOKERY
 การประกอบอาหารประเภทผัก
1
LFM1301 HYGIENE
 สุขอนามัยในการประกอบอาหาร
2
LFM2107 FISH AND SHELL FISH COOKERY
 การประกอบอาหารประเภทปลา อาหารทะเล
1
LFM2111 TABLE D HOTE MENU PRODUCTION
 การประกอบอาหารชุด
1
LFM2110 ADVANCED VEGETABLE COOKERY, SPECIAL DIET COOKERY
 การประกอบอาหารประเภทผักขั้นสูงและอาหารเพื่อสุขภาพ
2
LFM2108 POULTRY COOKERY
 การประกอบอาหารประเภทสัตว์ปีก
1
LFM2109 MEAT COOKERY
 การประกอบอาหารประเภทเนื้อสัตว์
2

 2.3 MAJOR ELECTIVE COURSES    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LFM3402 THAI DESSERT
 ขนมไทย
3
LFM4119 CUISINE OF THE WORLD
 การประกอบอาหารประเทศต่าง ๆ
3
LFM4118 COFFEE SHOP ITEMS, COFFEE SHOP MENU PRODUCTION
 รายการอาหารคอฟฟี่ช็อป และการผลิตรายการอาหารคอฟฟี่ช็อป
3
LHM4108 PRINCIPLES OF EMPLOYMENT AND INDUSTRIAL RELATIONS
 หลักการจ้างบุคลากรและแรงงานสัมพันธ์
3
LHM4109 FOOD AND WINE PHILOSOPHY
 ปรัชญาไวน์และอาหาร
3
LHM4110 RESTAURANT FINANCIAL ACCOUNTING
 การเงิน และบัญชีภัตตาคาร
3

 3 FREE ELECTIVE COURSES    6 หน่วยกิต
 4 SUPERVISED FIELD TRAINING    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LFM3902 SUPERVISED FIELD TRAINING (WESTERN CUISINE)
 ฝึกปฏิบัติภาคสนาม (การประกอบอาหารตะวันตก)
1.5
LFM3903 SUPERVISED FIELD TRAINING (PASTRY AND BAKERY)
 ฝึกปฏิบัติภาคสนาม (เพสตรี้และเบเกอรี่)
1.5
LFM4902 SUPERVISED FIELD TRAINING (THAI CUISINE)
 ฝึกปฏิบัติภาคสนาม (การประกอบอาหารไทย)
1.5
LFM4903 SUPERVISED FIELD TRAINING (KITCHEN MANAGEMENT)
 ฝึกปฏิบัติภาคสนาม (การจัดการครัว)
1.5
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ