โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : อุตสาหกรรมบริการ
 ระดับการศึกษา : International Program (Transfer Full Time Program)
 หลักสูตร : การจัดการครัวและภัตตาคาร
 สาขาวิชา : ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ) (2554)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 GENERAL EDUCATION COURSES    31 หน่วยกิต
 1.1 SCIENCE AND MATHEMATICS    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LMS2202 INTRODUCTION TO STATISTICS
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
3
LMS1401 SPORT AND RECREATION
 กีฬาและนันทนาการ
1
LMS1301 COMPUTER AND INFORMATIONS TECHNOLOGY
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
LMS1201 BASIC MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์เบื้องต้น
3

 1.2 LANGUAGE STUDIES    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LLA1302 ADVANCED ENGLISH COMPOSITION
 หลักการเขียนภาษาอังกฤษขั้นสูง
3
LLA1301 ENGLISH COMPOSITION
 หลักการเขียนภาษาอังกฤษ
3
LLA1102 THAI USAGE (FOR NATIVE SPECKERS)
 ภาษาไทย (สำหรับนักศึกษาไทย)
3
LLA1101 THAI USAGE (FOR NON-NATIVE SPECKERS)
 ภาษาไทย (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)
3

 1.3 HUMANITIES    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LHU1201 PSYCHOLOGY FOR QUALITY OF LIFE
 จิตวิทยากับคุณภาพชีวิต
3
LHU1101 MORAL AND DUSIT CHARACTERS FOR HOSPITALITY 1
 คุณธรรมและคุณลักษณะดุสิตธานีสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 1
0
LHU1102 MORAL AND DUSIT CHARACTERS FOR HOSPITALITY 2
 คุณธรรมและคุณลักษณะดุสิตธานีสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 2
0
LHU1202 INTERCULTURAL STUDIES
 การศึกษาวัฒนธรรมนานาชาติ
3
LHU1203 PHILOSOPHY AND RELIGIONS COMPARATIVE
 ปรัชญาและศาสนาเปรียบเทียบ
3
LHU1204 ETHICS
 จริยธรรม
3

 1.4 SOCIAL SCIENCES    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LSS1104 ENVIRONMENT SCIENCES
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3
LSS1103 CONTEMPORARY WORLD AFFAIRS
 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
3
LSS1101 PRINCIPLES OF COMMUNICATION
 หลักการสื่อสาร
3
LSS1102 MAN AND SOCIETY
 มนุษย์และสังคม
3

 2 PROFESSIONAL COURSES    105 หน่วยกิต
 2.1 CORE COURSES    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LBA2401 BUSINESS STATISTICS
 สถิติธุรกิจ
3
LBA2402 BUSINESS SOFTWARE APPLICATION
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
3
LBA3501 MICROECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3
LLA3501 BUSINESS ENGLISH
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3
LBA4403 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
 วิธีวิทยาการวิจัยทางธุรกิจ
3
LBA3502 MACROECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์มหภาค
3
LBA2301 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3
LBA2102 BUSINESS LAW
 กฏหมายธุรกิจ
3
LBA2201 BUSINESS ACCOUNTING
 บัญชีธุรกิจ
3
LBA2101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 หลักการจัดการ
3

 2.2 MAJOR REQUIRED    69 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LFM4116 CONTEMPORARY CUISINE, FOOD PRESENTATION
 การประกอบอาหารร่วมสมัยและการนำเสนออาหาร
2
LFM4117 A LA CARTE MENU PRODUCTION
 การประกอบอาหารตามสั่ง
3
LFM2201 BASIC PASTRY PREPARATION, CAKES AND GATEAUX ITEMS
 การทำเบเกอรี่เบื้องต้น การทำขนมเค้กและกาโตว์
3
LFM3202 YEAST GOODS, BREADS, VIENNOISERIES, HOT AND COLD DESSERTS
 การทำขนมปัง ขนมที่ทำจากยีสต์ การทำขนมหวานแบบร้อนและเย็น
3
LFM4203 DECORATIVE SUGAR WORK, DECORATIVE CHOCOLATE WORK, INNOVATIVE DESSERTS
 การทำน้ำตาล และช็อคโกแลตสำหรับบการตกแต่ง การทำนวัตกรรมขนมหวาน
3
LFM1301 HYGIENE
 สุขอนามัยในการประกอบอาหาร
2
LFM2302 NUTRITION
 หลักโภชนาการ
2
LFM3401 THAI CUISINE
 การประกอบอาหารไทย
3
LHM1101 INTRODUCTION TO THE HOSPITALITY INDUSTRY
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ
2
LHM2102 WINE INTRODUCTION
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวน์
3
LHM2103 INTRODUCTION TO BAR AND RESTAURANT SERVICE
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบาร์และการบริการในภัตตาคาร
3
LHM4104 MENU PLANNING AND CATERING CONTROL
 การวางแผนรายการอาหารและการควบคุมการจัดเลี้ยง
3
LHM4105 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3
LHM4106 RESTAURANT SYSTEMS TECHNOLOGY
 ระบบเทคโนโลยีสำหรับภัตตาคาร
3
LHM4107 MANAGING RESTAURANT BUSINESS
 การจัดการธุรกิจภัตตาคาร
3
LFM4115 CATERING MENU PLANNING AND COOKERY
 การวางแผนเมนูอาหารสำหรับจัดเลี้ยงและการประกอบอาหาร
3
LFM3114 COLD LARDER PREPARATION, BUFFET MENU PRODUCTION
 การประกอบอาหารประเภทเย็น และประเภทบุฟเฟ่ต์
3
LFM3113 ADVANCED FISH AND SHELLFISH COOKERY, ADVANCED POULTRY COOKERY
 การประกอบอาหารประเภทปลา อาหารทะเล และอาหารประเภทสัตว์ปีกขั้นสูง
2
LFM1101 LCB CULINARY INTRODUCTION
 การฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานการประกอบอาหาร
1
LFM1102 INTRODUCTION TO A COOKERY CAREER, BASIC FOOD PREPARATIONS
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาหาร และการเตรียมอาหาร
2
LFM1103 STOCK, SOUPS AND SAUCES PRODUCTION
 การทำน้ำสต๊อก ซุปและซอส
2
LFM1104 SALADS, HORS D'OEUVRE, CANAPES AND SANDWICHES
 การทำน้ำสลัด อาหารเรียกน้ำย่อย คานาเป่และแซนด์วิช
2
LFM1105 FARINACEOUS,GRAINS AND PULSE-BASED FOODS, BREAKFAST AND EGG-BASED ITEMS, CHEESE AND DAIRY MENU ITEMS
 การประกอบอาหารประเภทแป้ง ข้าวและธัญพืช อาหารเช้าที่ใช้ไข่เป็นวัตถุดิบ อาหารจากเนยแข็งและนม
2
LFM1106 VEGETABLE COOKERY
 การประกอบอาหารประเภทผัก
1
LFM2107 FISH AND SHELL FISH COOKERY
 การประกอบอาหารประเภทปลา อาหารทะเล
1
LFM2108 POULTRY COOKERY
 การประกอบอาหารประเภทสัตว์ปีก
1
LFM2109 MEAT COOKERY
 การประกอบอาหารประเภทเนื้อสัตว์
2
LFM2110 ADVANCED VEGETABLE COOKERY, SPECIAL DIET COOKERY
 การประกอบอาหารประเภทผักขั้นสูงและอาหารเพื่อสุขภาพ
2
LFM2111 TABLE D HOTE MENU PRODUCTION
 การประกอบอาหารชุด
1
LFM3112 SPECIALISED SAUCE PREPARATION, RESTAURANT MEAT CUTS, SPECIALISED MEAT PRODUCTS
 การเตรียมซอสแบบพิเศษ การประกอบอาหารประเภทเนื้อ และเนื้อสัตว์พิเศษ
3

 2.3 MAJOR ELECTIVE COURSES    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LFM4119 CUISINE OF THE WORLD
 การประกอบอาหารประเทศต่าง ๆ
3
LFM3402 THAI DESSERT
 ขนมไทย
3
LHM4110 RESTAURANT FINANCIAL ACCOUNTING
 การเงิน และบัญชีภัตตาคาร
3
LHM4109 FOOD AND WINE PHILOSOPHY
 ปรัชญาไวน์และอาหาร
3
LHM4108 PRINCIPLES OF EMPLOYMENT AND INDUSTRIAL RELATIONS
 หลักการจ้างบุคลากรและแรงงานสัมพันธ์
3
LFM4118 COFFEE SHOP ITEMS, COFFEE SHOP MENU PRODUCTION
 รายการอาหารคอฟฟี่ช็อป และการผลิตรายการอาหารคอฟฟี่ช็อป
3

 3 FREE ELECTIVE COURSES    6 หน่วยกิต
 4 SUPERVISED FIELD TRAINING    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LFM2901 SUPERVISED FIELD TRAINING (WESTERN CUISINE)
 การฝึกปฏิบัติภาคสนาม (การประกอบอาหารตะวันตก)
2
LFM3901 SUPERVISED FIELD TRAINING (THAI CUISINE)
 การฝึกปฏิบัติภาคสนาม (การประกอบอาหารไทย)
2
LFM4901 SUPERVISED FIELD TRAINING (PASTRY AND BAKERY/KITCHEN MANAGEMENT)
 การฝึกปฏิบัติภาคสนาม (เพสตรี้และเบเกอรี่)
2
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ