โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : อุตสาหกรรมบริการ
 ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาตรี (เทียบโอนประสบการณ์)
 หลักสูตร : การจัดการโรงแรม
 สาขาวิชา : การจัดการโรงแรม (2552)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดศึกษาทั่วไป    35 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SM.142 COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
SM.111 MAN AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
SM.121 BASIC MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์เบื้องต้น
3
SM.131 INTRODUCTION TO STATISTICS
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
3

 1.2 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA.111 THAI
 ภาษาไทย
3
LA.121 ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3
LA.122 ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3

 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
HU.121 CULTURE AND SOCIETY
 สังคมและวัฒนธรรม
3
HU.131 LIBRARY AND REFERENCE SKILLS
 ทักษะการใช้ห้องสมุด
1
PE.111 EXERCISE AND SPORT
 การออกกำลังกายและกีฬา
1
HU.111 GENERAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาทั่วไป
3
HU.102 MORALS AND DUSIT CHARACTERS FOR HOSPITALITY 2
 คุณธรรมและคุณลักษณะดุสิตธานีสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 2
0
HU.101 MORALS AND DUSIT CHARACTERS FOR HOSPITALITY INDUSTRY
 คุณธรรมและคุณลักษณะดุสิตธานีสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
0

 1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SS.111 PRINCIPLES OF LAW
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3
SS.211 PRINCIPLES OF COMMUNICATION
 หลักการสื่อสาร
3

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    107 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    45 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA.331 BUSINESS ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1
3
LA.332 BUSINESS ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2
3
BA.172 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 องค์การและการจัดการ
3
BA.214 BUSINESS ACCOUNTING
 บัญชีธุรกิจ
3
BA.221 BUSINESS LAW
 กฎหมายธุรกิจ
3
BA.482 RESEARCH METHODS
 วิธีการวิจัย
3
BA.234 BUSINESS COMPUTER
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
BA.272 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3
BA.311 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3
BA.322 TAXATION
 ภาษีอากร
3
BA.363 PRINCIPLES OF ECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์
3
BA.453 BUSINESS ETHICS
 จริยธรรมทางธุรกิจ
3
BA.481 BUSINESS FORECASTING
 การพยากรณ์ธุรกิจ
3
BA.484 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3
BA.231 BUSINESS STATISTICS
 สถิติธุรกิจ
3

 2.2 กลุ่มวิชาเอก    56 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA.221 ENGLISH FOR HOTEL BUSINESS
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม
3
HM.462 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN HOSPITALITY INDUSTRY
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมบริการ
3
HM.111 INTRODUCTION TO THE HOSPITALITY INDUSTRY
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ
2
HM.223 INTRODUCTION TO FOOD PRODUCTION
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการประกอบอาหาร
3
HM.224 BEVERAGE PRODUCT AND OPERATIONS
 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและงานบริการเครื่องดื่ม
3
HM.226 FOOD AND BEVERAGE OPERATIONS
 การบริการงานอาหารและเครื่องดื่ม
4
HM.227 FOOD AND BEVERAGE COST CONTROL
 การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
3
HM.331 FRONT OFFICE MANAGEMENT 1
 การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม 1
3
HM.332 FRONT OFFICE MANAGEMENT 2
 การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม 2
3
HM.333 COMPUTER SYSTEM FOR FRONT OFFICE OPERATIONS
 ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม
3
HM.341 HOUSEKEEPING MANAGEMENT
 การจัดการงานแม่บ้าน
3
FM.212 FOOD PRODUCT KNOWLEDGE
 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร
3
HM.342 HOTEL MAINTENANCE
 การบำรุงรักษาโรงแรม
3
HM.421 CATERING AND BANQUET OPERATIONS
 การปฏิบัติงานจัดเลี้ยง
2
HM.452 RESTAURANT MANAGEMENT
 การจัดการภัตตาคาร
3
HM.454 HOTEL ACCOUNTING
 การบัญชีโรงแรม
3
HM.456 HOTEL MANAGEMENT
 การจัดการโรงแรม
3
HM.461 HOTEL MARKETING
 การตลาดสำหรับโรงแรม
3
HM.222 INTRODUCTION TO FOOD AND BEVERAGE SERVICE
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3

 2.3 วิชาเอกเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
FM.312 KITCHEN MANAGEMENT
 การจัดการครัว
3
TM.332 AIRLINE BUSINESS
 ธุรกิจการบิน
3
BA.421 HOSPITALITY LAW
 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ
3
TM.429 CONVENTION AND EXHIBITION MANAGEMENT
 การจัดการการประชุมและนิทรรศการ
3
LA.424 ADVANCED ENGLISH
 ภาษาอังกฤษขั้นสูง
3
HM.451 FOOD AND BEVERAGE PROMOTION
 การส่งเสริมการขายอาหารและเครื่องดื่ม
3
HM.455 CLUB MANAGEMENT
 การจัดการคลับ
3

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 4 การฝึกภาคปฏิบัติ
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
HM.200 SUPERVISED FIELD TRAINING (F & B SERVICE)
 ฝึกปฏิบัติภาคสนาม (การบริการอาหารและเครื่องดื่ม)
0
HM.300 SUPERVISED FIELD TRAINING (ROOMS DIVISION)
 ฝึกปฏิบัติภาคสนาม (ฝ่ายห้องพัก)
0
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ