โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : อุตสาหกรรมบริการ
 ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาตรี (เทียบโอนประสบการณ์)
 หลักสูตร : การจัดการโรงแรม
 สาขาวิชา : การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (2553)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดศึกษาทั่วไป    35 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    13 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MS1501 SPORTS AND RECREATION
 กีฬาและนันทนาการ
1
MS1401 COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
MS1301 MAN AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
MS2202 INTRODUCTION TO STATISTICS
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
3
MS1201 BASIC MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์เบื้องต้น
3

 1.2 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA2302 ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3
LA1301 ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3
LA1101 THAI USAGE
 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3

 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
HU1201 PSYCHOLOGY FOR QUALITY OF LIFE
 จิตวิทยากับคุณภาพชีวิต
3
HU1101 MORALS AND DUSIT CHARACTERS FOR HOSPITALITY INDUSTRY 1
 คุณธรรมและคุณลักษณะดุสิตธานีสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 1
0
HU1102 MORALS AND DUSIT CHARACTERS FOR HOSPITALITY INDUSTRY 2
 คุณธรรมและคุณลักษณะดุสิตธานีสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 2
0
HU1301 CULTURE AND SOCIETY
 สังคมและวัฒนธรรม
3
HU1202 STUDY SKILLS
 ทักษะการศึกษา
1

 1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SS1101 PRINCIPLES OF LAW
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3
SS2201 PRINCIPLES OF COMMUNICATION
 หลักการสื่อสาร
3

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    107 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    42 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BA2401 BUSINESS STATISTICS
 สถิติธุรกิจ
3
BA2402 BUSINESS COMPUTER
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
BA3202 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3
BA3501 PRINCIPLES OF ECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์
3
BA3103 BUSINESS ETHICS
 จริยธรรมทางธุรกิจ
3
BA4403 RESEARCH METHODS
 วิธีการวิจัย
3
BA4104 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3
LA3502 BUSINESS ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2
3
LA3501 BUSINESS ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1
3
BA4502 BUSINESS FORECASTING
 การพยากรณ์ธุรกิจ
3
BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3
BA2201 BUSINESS ACCOUNTING
 บัญชีธุรกิจ
3
BA2102 BUSINESS LAW
 กฎหมายธุรกิจ
3
BA1101 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 องค์การและการจัดการ
3

 2.2 กลุ่มวิชาเอก    53 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
HM2202 BEVERAGE PRODUCT AND BAR OPERATIONS
 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและการปฏิบัติงานบาร์
3
LA2401 ENGLISH FOR HOTEL BUSINESS
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม
3
HM4307 HOTEL AND RESORT MANAGEMENT
 การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
3
HM4306 COMPUTER PROGRAM FOR FRONT OFFICE OPERATIONS
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานต้อนรับส่วนหน้า
3
HM4305 ROOMS DIVISION MANAGEMENT
 การจัดการฝ่ายห้องพัก
3
HM3304 HOTEL ACCOUNTING
 การบัญชีโรงแรม
3
HM3303 MARKETING FOR HOTEL AND RESORT
 การตลาดสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท
3
HM3302 HOUSEKEEPING OPERATIONS
 การปฏิบัติงานแม่บ้าน
3
HM3301 FRONT OFFICE OPERATIONS
 การปฏิบัติงานต้อนรับส่วนหน้า
3
HM4501 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT IN HOSPITALITY INDUSTRY
 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมบริการ
3
HM4102 SEMINAR IN HOSPITALITY INDUSTRY
 การสัมมนาด้านอุตสาหกรรมบริการ
3
HM3205 CATERING SERVICE MANAGEMENT
 การจัดการงานบริการจัดเลี้ยง
2
HM2401 INTRODUCTION TO CULINARY ARTS
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาหาร
3
HM3206 RESTAURANT MANAGEMENT AND DEVELOPMENT
 การจัดการภัตตาคารและการพัฒนา
3
HM2201 INTRODUCTION TO FOOD AND BEVERAGE SERVICE
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3
HM2203 FOOD AND BEVERAGE OPERATIONS
 การปฏิบัติงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
4
HM3204 PLANNING AND CONTROL FOR FOOD AND BEVERAGE OPERATIONS
 การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานอาหารและเครื่องดื่ม
3
HM1101 INTRODUCTION TO THE HOSPITALITY INDUSTRY
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ
2

 2.3 วิชาเอกเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
TM4111 MICE BUSINESS
 การจัดการธุรกิจไมซ์
3
HM4502 TRAINING FOR HOSPITALITY INDUSTRY
 การฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
3
TM3109 AIRLINE BUSINESS
 ธุรกิจการบิน
3
BA4503 ECONOMICS FOR HOSPITALITY INDUSTRY
 เศรษฐศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมบริการ
3
BA4404 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM FOR HOSPITALITY INDUSTRY
 ระบบสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
3
HM4103 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE HOSPITALITY INDUSTRY
 การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมบริการ
3
LA4503 CONTEMPORARY PRACTICAL ENGLISH
 ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน
3
HM4207 FOOD AND BEVERAGE PROMOTION
 การส่งเสริมการขายอาหารและเครื่องดื่ม
3
HM4308 HOTEL MAINTENANCE
 การบำรุงรักษาโรงแรม
3

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 4 การฝึกภาคปฏิบัติ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
HM3901 SUPERVISED FIELD TRAINING (FOOD AND BEVERAGE SERVICE)
 การฝึกปฏิบัติภาคสนาม (การบริการอาหารและเครื่องดื่ม)
3
HM4901 SUPERVISED FIELD TRAINING (ROOMS DIVISION)
 การฝึกปฏิบัติภาคสนาม (ฝ่ายห้องพัก)
3
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ