โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : อุตสาหกรรมบริการ
 ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาตรี (เทียบโอนประสบการณ์)
 หลักสูตร : การจัดการโรงแรม
 สาขาวิชา : การจัดการโรงแรม (2562)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดศึกษาทั่วไป    32 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MS1101 INTENSIVE MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน
0
MS2202 INFORMATION TECHNOLOGY USAGE
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3
MS3203 CREATIVE ENVIRONMENT MANAGEMENT FOR SERVICE
 การจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์เพื่องานบริการ
3
MS3204 RECREATION LEADER AND ACTIVITIES FOR HEALTH
 ผู้นำนันทนาการและกิจกรรมเพื่อสุขภาพ
3
MS1201 QUANTITATIVE ANALYSIS SKILLS
 ทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3

 1.2 กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA3303 BUSINESS ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3
LA4304 BUSINESS ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3
LA1203 BASIC ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 2
0
LA1202 BASIC ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 1
0
LA1301 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3
LA2302 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3

 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์    11 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
HU1103 CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
 สังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย
2
HU4104 PSYCHOLOGY FOR LIFE AND SERVICE WORK
 จิตวิทยาในชีวิตและการทำงานบริการ
2
LA1101 CRITICAL THAI LANGUAGE SKILLS
 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ
2
HU1102 HEART OF COMMUNICATION AND PRESENTATION TECHNIQUES
 หัวใจการสื่อสารและเทคนิคการนำเสนอ
2
HU1101 DUSIT THANI'S DNA
 คุณลักษณะดุสิตธานี
1
SS3101 LAW FOR DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    86 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BA2102 STATISTICAL ANALYSIS FOR BUSINESS
 การวิเคราะห์สถิติทางธุรกิจ
3
BA3103 FINANCIAL AND ACCOUNTING FOR HOSPITALITY BUSINESS
 บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจบริการ
3
BA3104 CREATIVE MARKETING
 การตลาดเชิงสร้างสรรค์
3
BA3105 CREATIVE ECONOMY
 เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3
BA4106 BUSINESS ETHICS AND SOCIAL RESPONSIBILITY
 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3
BA4107 MANAGING HUMAN CAPITAL
 การจัดการทุนมนุษย์
3
BA4108 BRAND COMMUNICATION
 การสื่อสารตราสินค้า
3
BA4109 STRATEGIC MANAGEMENT FOR ENTREPRENEUR
 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
3
BA4110 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
 วิธีวิทยาการวิจัยทางธุรกิจ
3
BA1101 ORGANIZATION DESIGN AND MANAGEMENT
 การออกแบบองค์การและการจัดการ
3

 2.2 กลุ่มวิชาเอก    41 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
HM4106 SEMINAR IN HOSPITALITY BUSINESS
 สัมมนาในธุรกิจบริการ
3
LA4305 ENGLISH FOR HOSPITALITY BUSINESS 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 1
3
HM3305 HOTEL BUSINESS MANAGEMENT
 การจัดการธุรกิจโรงแรม
3
HM3304 HOTEL ACCOUNTING
 การบัญชีโรงแรม
3
HM3303 SALE AND MARKETING FOR HOTEL MANAGEMENT
 การตลาดและการขายสำหรับการจัดการธุรกิจโรงแรม
3
HM1302 HOUSEKEEPING OPERATIONS
 การปฏิบัติงานแม่บ้าน
3
HM1301 FRONT OFFICE OPERATIONS AND MANAGEMENT
 การปฏิบัติงานและการจัดการงานต้อนรับส่วนหน้า
3
HM3204 FOOD AND BEVERAGE BUSINESS MANAGEMENT
 การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
3
HM2203 FOOD AND BEVERAGE COST CONTROL
 การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
3
HM1202 FOOD AND BEVERAGE SERVICE OPERATIONS
 การปฏิบัติการงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3
HM1101 INSPIRATION TO HOSPITALITY BUSINESS PROFESSION
 การสร้างแรงบันดาลใจในอาชีพธุรกิจบริการ
3
HM1401 CULINARY AND GASTRONOMY KNOWLEDGE
 ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหารและวัฒนธรรมการกิน
3
HM1201 INTRODUCTION TO MIXOLOGY AND WINE
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผสมเครื่องดื่มและไวน์
3
HM1102 TOURISM AND HOSPITALITY BUSINESS
 การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
2

 2.3 วิชาเอกเลือก    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
TR3704 AIRLINE BUSINESS AND TICKETING
 ธุรกิจกิจการบินและบัตรโดยสาร
3
TR3705 THAI ART AND CULTURE FOR TOURISM INDUSTRY
 ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3
EM3701 MICE, EVENT BUSINESS AND ENTERTAINMENTS MANAGEMENT
 การจัดการธุรกิจไมซ์ อิเว็นตส์ และกิจกรรมบันเทิง
3
EM3702 PROFESSIONAL MEETING, INCENTIVE AND CONVENTION
 การจัดการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลอย่างมืออาชีพ
3
EM3703 SPORT EVENT AND ENTERTAINMENTS MANAGEMENT
 การจัดการธุรกิจกีฬาและกิจกรรมบันเทิง
3
SU3703 CREATING AND MANAGING WEBSITE FOR BUSINESS
 การสร้างและจัดการเว็บไซต์เพื่อธุรกิจ
3
EM3704 EXPERTISE EXHIBITION AND TRADE SHOW
 การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้าอย่างผู้เชี่ยวชาญ
3
EM3705 SPECIAL EVENTS DESIGN AND MANAGEMENT
 การออกแบบและการจัดการกิจกรรมพิเศษ
3
HW3701 WELLNESS AND AESTHETIC BUSINESS
 ธุรกิจสุขภาพและความงาม
3
HW3702 THAI TRADITIONAL MASSAGE
 การนวดไทยเพื่อสุขภาพ
3
HW3703 AROMA MASSAGE
 การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย
3
HW3704 SWEDISH MASSAGE
 การนวดสวีดิช
3
TR3703 TOUR BUSINESS
 ธุรกิจนำเที่ยว
3
TR3702 TOUR GUIDE
 มัคคุเทศก์
3
TR3701 CROSS-CULTURAL COMMUNICATION AND TOURIST BEHAVIOR
 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3
HM3705 LEADERSHIP AND RISK MANAGEMENT IN HOSPITALITY BUSINESS
 ภาวะผู้นำและการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจบริการ
3
HM3704 ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY MANAGEMENT IN HOSPITALITY BUSINESS
 การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในธุรกิจบริการ
3
HM3703 REVENUE MANAGEMENT FOR HOTEL AND RESORT
 การบริหารจัดการรายได้ในธุรกิจที่พัก
3
HM3702 CATERING SERVICE MANAGEMENT
 การจัดการงานบริการจัดเลี้ยง
3
HM3701 ADVANCED FOOD AND BEVERAGE MARKETING
 การตลาดขั้นสูงสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
3
SU3701 HOSPITALITY BUSINESS MANAGEMENT
 การจัดการธุรกิจบริการ
3
SU3702 ECONOMICS FOR HOSPITALITY BUSINESS
 เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจบริการ
3
SU3705 DIGITAL MARKETING
 การตลาดดิจิทัล
3
SU3704 LAW FOR HOSPITALITY BUSINESS
 กฎหมายสำหรับธุรกิจบริการ
3
HW3705 SPA MANAGEMENT
 การจัดการสปา
3

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 4 การฝึกภาคปฏิบัติ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
HM2901 SUPERVISED FIELD TRAINING 1
 ฝึกปฏิบัติภาคสนาม 1
4
HM3902 SUPERVISED FIELD TRAINING 2
 ฝึกปฏิบัติภาคสนาม 2
2
HM3903 SENIOR PROJECT
 การทำโครงการศึกษาความรู้เฉพาะเรื่อง
2
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ