โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : อุตสาหกรรมบริการ
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร
 หลักสูตร : หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ
 สาขาวิชา : การประกอบอาหารไทยมืออาชีพ (2553)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1  
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PC001 ENGLISH FOR FOOD
 ภาษาอังกฤษสำหรับการประกอบอาหาร
0
PC002 FOOD SANITATION AND WORK SAFETY
 หลักสุขาภิบาลและโภชนาการ
0
PC003 MENU PLANNING AND FOOD COSTING
 การวางแผนรายการอาหารและการควบคุมต้นทุนอาหาร
0
PC004 VEGETABLE AND FRUIT CARVING
 การแกะสลักผักและผลไม้
0
PC005 PRINCIPLES OF THAI COOKING (THEORY)
 การประกอบอาหารไทย (ทฤษฎี)
0
PC006 PRINCIPLES OF THAI COOKING (PRACTICAL)
 การประกอบอาหารไทย (ปฏิบัติ)
0
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ