โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : อุตสาหกรรมบริการ
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร
 หลักสูตร : หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ
 สาขาวิชา : การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (2559)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1  
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
FB001 ENGLISH FOR FOOD AND BEVERAGE SERVICE
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
0
FB002 INTRODUCTION TO FOOD AND BEVERAGE SERVICE
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
0
FB003 FOOD AND BEVERAGE SERVICE AND OPERATIONS
 การปฏิบัติงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
0
FB100 SUPERVISED FIELD TRAINING (FOOD AND BEVERAGE SERVICE)
 การฝึกปฏิบัติภาคสนาม (การบริการอาหารและเครื่องดื่ม)
0
FB004 COFFEE, TEA AND WINE KNOWLEDGE
 ความรู้เรื่องชา กาแฟ และไวน์
0
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ