โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : อุตสาหกรรมบริการ
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร
 หลักสูตร : หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ
 สาขาวิชา : การประกอบอาหารตะวันตก-ไทย (2559)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1  
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
WC001 FOOD PRODUCT KNOWLEDGE
 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร
0
WC002 FOOD SANITATION AND WORK SAFETY
 การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยในการทำงาน
0
WC003 MENU PLANNING AND FOOD COSTING
 การวางแผนรายการอาหารและต้นทุนอาหาร
0
WC004 PRINCIPLES OF VEGETABLE AND FRUIT CARVING
 การแกะสลักผักและผลไม้เบื้องต้น
0
WC005 PRINCIPLES OF COOKING THAI
 หลักการประกอบอาหารไทย
0
WC006 PRINCIPLES OF COOKING WESTERN
 หลักการประกอบอาหารตะวันตก
0
WC100 SUPERVISED FILED TRAINING (WESTERN-THAI COOKING)
 การฝึกปฏิบัติภาคสนาม (อาหารตะวันตก-ไทย)
0
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ