ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 0 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE
 • 1 ก.ค. 2562 8:30 น.4 ก.ค. 2562 17:30 น.
 • นักศึกษาปริญญาตรี รหัส 10,11,12,13,14,15
 • 1 ก.ค. 2562 8:30 น.4 ก.ค. 2562 17:30 น.
 • Student ID. No. 16
 • 2 ก.ค. 2562 8:30 น.2 ก.ค. 2562 17:30 น.
 • Student ID. No. 17
 • 3 ก.ค. 2562 8:30 น.3 ก.ค. 2562 17:30 น.
 • Student ID. No. 18
 • 4 ก.ค. 2562 8:30 น.4 ก.ค. 2562 17:30 น.
 • เพิ่ม/ถอนวิชาเรียน(ภายหลังการลงทะเบียนออนไลน์ เฉพาะนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป)
 • 8 ก.ค. 2562 8:30 น.8 ก.ค. 2562 17:30 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้า
 • 15 ก.ค. 2562 8:30 น.15 ก.ค. 2562 17:30 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม - ถอน-เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชาเรียน (คืน 7(70%)
 • 5 ส.ค. 2562 8:30 น.9 ส.ค. 2562 17:30 น.
 • วันเปิดเรียน
 • 12 ส.ค. 2562 8:30 น.12 ส.ค. 2562 17:30 น.
 • ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืน (คืน14(60%))
 • 13 ส.ค. 2562 8:30 น.16 ส.ค. 2562 17:30 น.
 • วันสุดท้ายการลาพักการศึกษาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืน 50%
 • 26 ส.ค. 2562 8:30 น.26 ส.ค. 2562 17:30 น.
 • ช่วงการลดรายวิชา
 • 27 ส.ค. 2562 8:30 น.9 ก.ย. 2562 17:30 น.
 • วันรอจำหน่ายชื่อนักศึกษาไม่มาลงทะเบียน
 • 30 ส.ค. 2562 8:30 น.30 ส.ค. 2562 17:30 น.
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W ) /เปลี่ยนสถานะวิชา(ครั้งสุดท้าย)
 • 10 ก.ย. 2562 8:30 น.22 พ.ย. 2562 17:30 น.
 • วันจำหน่ายชื่อนักศึกษาไม่มาลงทะเบียน
 • 10 ก.ย. 2562 8:30 น.10 ก.ย. 2562 17:30 น.
 • ช่วงวันสอบกลางภาค
 • 16 ก.ย. 2562 8:30 น.22 ก.ย. 2562 17:30 น.
 • วันย้ายคณะ/สาขา
 • 10 ต.ค. 2562 8:30 น.11 ต.ค. 2562 17:30 น.
 • ประกาศผลการย้ายคณะ/สาขา
 • 15 พ.ย. 2562 8:30 น.15 พ.ย. 2562 17:30 น.
 • วันสอบไล่ปลายภาค
 • 2 ธ.ค. 2562 8:30 น.15 ธ.ค. 2562 17:30 น.
 • วันปิดภาคเรียน
 • 16 ธ.ค. 2562 8:30 น.16 ธ.ค. 2562 17:30 น.
 • ประกาศผลสอบปลายภาค
 • 3 ม.ค. 2563 0:00 น.3 ม.ค. 2563 0:00 น.
 • ปัจฉิมนิเทศการฝึกปฏิบัติภาคสนาม
 • 17 ม.ค. 2563 8:30 น.17 ม.ค. 2563 17:30 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
          Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ